Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijziging Vlaams Decreet betreffende de tewerkstelling van buitenlanders- Update

By 28 maart 2024No Comments

Vlaanderen wijzigt haar decreet betreffende de tewerkstelling van buitenlanders en wel met een drieledig doel, m.n. versoepelen, aanscherpen en in lijn zijn met de Europese regelgeving.

Versoepeling

Dynamische update knelpuntenlijst

De knelpuntberoepenlijst zal uiterlijk om de 2 jaar aangepast worden. Dit kan betrekking hebben op een inperking of uitbreiding afhankelijk van de arbeidsmarkt.

Flexi-job

Houders van een gecombineerde vergunning (geen korte duur) kunnen voortaan ook een flexi-job uitoefenen zonder hiervoor een bijkomende toelating te moeten vragen voor de tewerkstelling als flexijobber bij de tweede werkgever. Alle voorwaarden zoals van toepassing op de tewerkstelling van een flexi-jobber gelden hier ook. Bijkomend moeten onderstaande voorwaarden ook nog in acht genomen worden :

 • In T-3 moet de werknemers minstens 80 % bij de eerste werkgever gewerkt hebben.
 • De flexijobs zullen enkel mogelijk zijn in specifieke knelpuntsectoren.
 • Tijdens de uitoefening van de flexi-job moet de buitenlander minstens voor 80 % tewerkgesteld blijven bij de eerste werkgever.

Deze mogelijkheid is niet voorzien voor houders arbeidskaart B (grensarbeiders, au-pairs en korte tewerkstelling).

Seizoensarbeider

Uit de praktijk blijkt dat seizoenarbeiders in de eerste weken vaak van werkgever wisselen. Om toch de aanvraag van een gecombineerde vergunning aan te moedigen, wilt de Vlaamse Regering toestaan dat een wijziging van werkgever gedurende de duurtijd van de gecombineerde vergunning mogelijk moet zijn. De werkgever kan dit eenvoudig melden aan de dienst Economische Migratie samen met de nieuwe arbeidsovereenkomst. De bevoegde dienst heeft vervolgens 30 dagen om hierop te reageren.

Aanscherpen

Het beleid wordt aangescherpt om misbruik en migratierisico’s te vermijden.

Categorie ‘overige’

Er is geen vermoeden van een arbeidstekort in deze categorie vandaar dat er cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden bepaald zijn, m.n.

 • Minimale scholing (ongeschoolden niet toegelaten): de functie vereist een kwalificatie van niveau 2, niveau 3 of niveau 4. Zie voor de specifieke invulling hiervan “Kwalificatieniveaus Vlaanderen“.
 • De functie waarvoor de toelating gevraagd wordt, moet vermeld staan in de jaarlijks gepubliceerde algemene VDAB-knelpuntenlijst.
 • De vacature moet gedurende een aaneengesloten periode van minimaal negen weken in de periode van vier maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag van toelating tot arbeid gepubliceerd zijn op platformen PAS (VDAB en EURES).
 • De vacature is in gedeeld beheer. Wat betekent dat zowel de werkgever als de VDAB actief op zoek gaan naar kandidaten.

Uitbreiding weigeringsgronden

Er worden een aantal verplichte en facultatieve weigeringsgronden ingevoerd.

Verplichte weigeringsgronden zijn o.a. het niet houden aan de bijzondere voorwaarden van toelating tot arbeid (ingeval van hernieuwing), de tewerkstelling biedt onvoldoende inkomsten voor de werknemer, …

Het gebruikt van onjuiste, vervalste, onrechtmatig verkregen gegevens gedurende 1 jaar voor de aanvraag, niet houden aan fiscale, sociale en vennootschapsregelgeving en een ongunstige kredietwaardigheid zijn een aantal van de facultatieve weigeringsgronden.

Minimum 80% tewerkstelling

Om een toelating te bekomen zal de buitenlander minstens voor 80 % tewerkgesteld moeten worden. Deze voorwaarde is van toepassing voor de toelating met betrekking tot de categorieën “migratielijst middengeschoold” en “overige”. De maatregel is niet van toepassing op seizoensarbeiders.

Administratie

Voor de categorieën “migratielijst middengeschoold” en “overige” moet de werkgever voor de aanvraag volgende documenten overmaken :

 • een kopie van de naar behoren ingevulde arbeidsovereenkomst;
 • een uitgebreide beschrijving van de functie en van het takenpakket;
 • het cv dat een volledig overzicht bevat van de gevolgde opleidingen, de werkervaring en de nevenactiviteiten van de buitenlandse werknemer;
 • indien van toepassing het diploma, het getuigschrift of het ervaringsbewijs dat de kwalificatie van de werknemer voor de specifieke functie aantoont.

Bij de verbreking van de arbeidsovereenkomst of een aanzienlijke wijziging (bijvoorbeeld tewerkstellingsgraad daalt onder 80 %) moet de werkgever de bevoegde overheid binnen 15 kalenderdagen informeren ofwel schriftelijk ofwel per mail.

Europese regelgeving-blauwe kaart

Een buitenlander komt in aanmerking voor een Europese blauwe kaart indien:

 • De weknemer minstens een scholing onder de kwalificatie VKS 6 heeft;
 • Het bruto loon bedraagt minimaal 130% van een gemiddeld bruto jaarloon in België;
 • De arbeidsovereenkomst heeft minstens een bepaalde duur van 6 maanden .

Inwerkingtreding

De nieuwe regels zouden van toepassing zijn op aanvragen vanaf 1 maart 2024. Het besluit is echter nog niet goedgekeurd zodat de Dienst Economische Migratie heeft gecommuniceerd dat de inwerkingtreding opgeschoven wordt naar een latere datum. 

Er is een overgangsregel voorzien voor hernieuwingen categorie overige: “De toelatingen tot arbeid die vóór de inwerkingtreding van dit besluit toegekend zijn voor categorie “overige”, blijven geldig totdat ze verstrijken. Aanvragen tot hernieuwing van deze toelating, ingediend door dezelfde werkgever voor eenzelfde functie, worden beoordeeld op basis van de bepalingen die van toepassing zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit.”

Bron : Infosessie Departement Werk en Sociale Economie, https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1708612506/2024-PPT-wijzigingen-regelgeving-tewerkstelling-buitenlandse-werknemers_ztbzv4.pdf.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.