Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Arbeidsongevallen: Uitbreiding telewerk en kleine statuten

By 27 februari 2019mei 10th, 2021No Comments

Telewerk, zowel structureel als occasioneel, wint de laatste jaren aan populariteit. Hierbij is het belangrijk dat deze vorm van arbeid volledig onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenverzekering valt. Door een aanpassing van de wetgeving worden nu enkele lacunes in deze wetgeving aangepakt en verduidelijkt.

Naast deze aanpassingen voor telewerkers, zullen in de toekomst ook de kleine statuten onder het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenverzekering vallen. Dit is voornamelijk van belang voor leerlingen en stagiaires.

Telewerkers en arbeidsongevallen

  • Definitie telewerk

De arbeidsongevallenwet voegt een definitie toe van telewerk.

Telewerk omvat zowel het structurele telewerk zoals bepaald door cao nr. 85 alsook het occasionele telewerk zoals bepaald in Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

  • Uitbreiding weerlegbaar vermoeden

Het weerlegbaar vermoeden dat het arbeidsongeval plaats vond tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt uitgebreid naar telewerkers.

“Het ongeval overkomen aan de telewerker wordt, behoudens tegenbewijs, geacht overkomen te zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst:

1° wanneer het ongeval gebeurt op de plaats of de plaatsen die schriftelijk zijn vermeld als de plaats om zijn werk te verrichten, in een telewerkovereenkomst of in enig ander document dat het telewerk generiek of punctueel, collectief of individueel, toelaat.

Als de plaats(en) niet werd(en) vermeld, zal het vermoeden van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd;

en

2° wanneer het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die is vermeld in een document zoals bedoeld in 1° als periode waarin arbeid kan verricht worden.

Bij ontstentenis van dergelijke vermelding in de schriftelijke overeenkomst zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.”

  • Definitie arbeidswegongeval

Een bijkomende moeilijkheid bij telewerk zijn arbeidswegongevallen. Hier ontstaat in de praktijk ook vaak discussie over. Immers, wat is de arbeidsweg van een telewerker?

Om aan deze problematiek tegemoet te komen wordt verduidelijkt dat ingeval van telewerk volgende gelijkgesteld wordt met de arbeidsweg:

    • het traject naar de school of opvangplaats van de kinderen en omgekeerd;
    • het traject naar de plaats waar de telewerk zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft, en omgekeerd.

 

Kleine statuten – leerlingen en stagiaires

De arbeidsongevallenwet wordt uitgebreid naar personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, en op hun werkgevers, doch zal niet van toepassing zijn ingeval van opleidingen die plaatsvinden buiten enig wettelijk kader.

Hiermee zullen de leerlingen en stagiaires in de toekomst ook gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering. Hierbij zal dan ook verplichte dimona-melding moeten gebeuren.

Verdere details zullen verduidelijkt worden bij KB.

 

Inwerkingtreding

De wijzigingen omtrent telewerk zijn in werking getreden op 27 januari 2019.

De aanpassingen omtrent de kleine statuten zullen in werking treden op een datum bepaald bij KB en uiterlijk op 1 januari 2020.

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.