Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bekwame helper en overlegprocedure bij uitvoeren technische prestaties

By 30 augustus 2023No Comments

Bekwame helpers zijn personen die in het kader van hun beroep of van een vrijwillige activiteit die buiten een zorginstelling wordt uitgeoefend, zorgen voor personen die in het dagelijkse leven bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen. De bekwame helper kan echter alleen werken met toestemming van een arts of verpleegkundige, die in een zorgplan precies bepaalt wat de bekwame helper mag doen en hoe lang.

Het gaat onder meer over personen in dagverblijven, scholen, de gehandicaptensector, gezinsdiensten en jeugdbewegingen of ook de mantelzorgers.

Het zijn activiteiten die voornamelijk gelinkt zijn aan het opstellen van een diagnose door een arts, het uitvoeren van een voorgeschreven behandeling of maatregelen van preventieve geneeskunde.

De activiteit van de bekwame helper moet bijgevolg voorafgaandelijk goedgekeurd worden.

Recent is een wet in werking getreden die de procedure van sociaal overleg vastlegt ter invoering, omkadering en evaluatie van de maatregel op grond waarvan een bekwame helper technische verstrekkingen kan uitoefenen omwille van zijn tewerkstelling bij een werkgever, en dit zowel op sectoraal als op ondernemingsniveau.

Overlegprocedure met vakbondsafvaardiging

Indien een bekwame helper tewerkgesteld wordt bij een werkgever juist voor de uitoefening van de technische verstrekkingen, moeten hieromtrent bepaalde regels en procedures ingevoerd worden.

Het betreft o.a.:

  • de opleiding die de helpers moeten volgen vooraleer zij technische prestaties leveren en/of de instructies die zij hieromtrent moeten ontvangen.
    Een Koninklijk Besluit moet de lijst van technische verstrekkingen nog bepalen en de voorwaarden voor de uitoefening en de instructie- of opleidingsvoorwaarden die voor de toelating vereist zijn.
  • de praktische implementatie van het uitoefenen van de technische prestaties door de bekwame helpers;
  • en de impact van de prestaties op de arbeidsorganisatie.

De werkgever kan voorgaande opnemen in een ondernemings-cao.

Indien er op sectoraal niveau een algemeen verbindend verklaarde cao aanwezig is, die voorgaande regelt, is een ondernemings-cao niet meer nodig.

Raadplegings- en informatieplicht

Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling van de bekwame helper raadpleegt en informeert de werkgever de ondernemingsraad, of bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging.

De werkgever bezorgt naar aanleiding van deze bespreking volgende elementen aan het overlegorgaan en minstens 15 dagen voordat de betreffende vergadering plaatsvindt:

  • het aantal betrokken werknemers;
  • het aantal betrokken patiënten;
  • de aard van de verstrekkingen;
  • de gevolgde opleidingen en/of ontvangen instructies en
  • de impact op de arbeidsorganisatie.

De werkgever agendeert vervolgens een raadpleging van het betrokken inspraakorgaan binnen de zes maanden na het begin van de tewerkstelling.

Vervolgens moet er jaarlijks en zolang dat de tewerkstelling duurt overleg gepleegd worden.

Het paritair comité, bevoegd voor de werkgevers waar werknemers worden tewerkgesteld die als bekwame helpers technische verstrekkingen uitoefenen zet de bespreking over de toepassing van deze wet binnen de sector minstens eenmaal per jaar op de agenda van het paritair comité.

Het resultaat van het overleg moet overgemaakt worden aan de minister van Volksgezondheid en aan de minister van Werk.

Overlegprocedure zonder vakbondsafvaardiging

Als er geen syndicale delegatie aanwezig is in de onderneming of instelling, dan moet de werkgever het paritair (sub)comité inlichten over het gebruik van de maatregel.

Eén maand nadat de werkgever het document betreffende de procedure of zorgplan heeft ontvangen, verstuurt de werkgever deze informatie elektronisch aan de voorzitter van het bevoegde paritair (sub)comité en dit voor alle betrokken werknemers.

Inwerkingtreding

Voorlopig is de wet nog niet in werking  getreden aangezien er tevens nog een Koninklijk Besluit gepubliceerd moet worden omtrent de invulling van het begrip technische prestaties en de specifieke voorwaarden.

Bron : Wet van 18 juni 2023 tot invoering van een overlegprocedure in het kader van de uitoefening van technische verstrekkingen door bekwame helpers bedoeld in artikel 124, 1°, zesde lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, BS 27 juli 2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.