Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Betere bescherming tegen represailles – update

By 25 mei 2023No Comments

De zogenaamde represaillewet werd op 15/05/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er wordt daarbij voorzien in een betere bescherming tegen represailles voor getuigen en slachtoffers van discriminatie. 

Het huidige beschermingssysteem werd door het Hof van Justitie (zaak C-404/18 “Hakelbracht”) en de Europese Commissie (inbreukprocedure 2015/2012) als ontoereikend geëvalueerd omdat het niet voldoet aan de verplichtingen opgelegd door de Europese richtlijnen.

Uitbreiding 

Er wordt voorzien in de uitbreiding van het beschermingssysteem tegen represailles in de drie discriminatiewetten zodat ook personen die hun steun betuigen of de verdediging opnemen van de persoon die inzake discriminatie een klacht heeft ingediend, een melding heeft gedaan of een rechtsvordering heeft ingesteld, de bescherming tegen nadelige maatregelen genieten.

De bescherming strekt ertoe dat er geen nadelige maatregel worden getroffen ten aanzien van deze persoon, om redenen die verband houden met de melding, de klacht, of de rechtsvordering, of met de inhoud ervan.

Er wordt echter expliciet voorzien dat de bescherming niet van toepassing is in geval van misbruik van de procedures, en dat misbruik kan aanleiding geven op het betalen van een schadevergoeding.

De betrokken persoon moet aantonen dat er een melding werd gedaan of een klacht werd ingediend of een rechtsvordering werd ingesteld omwille van een inbreuk op de desbetreffende wetgeving. Dit bewijs kan met elk rechtsmiddel geleverd worden.

Startpunt bescherming 

Het startpunt van de bescherming werd gewijzigd. Het is niet langer het moment waarop het formele verzoek tot interventie of de klacht in ontvangst wordt genomen. De bescherming vangt voortaan aan van zodra de werkgever kennisneemt van de ondernomen actie, of er redelijkerwijze kennis van had kunnen hebben.

Welzijnsreglementering

Om aan dit arrest te voldoen, moet dit nieuwe beschermingssysteem van de antidiscriminatiewetten ook worden uitgebreid naar de gedragingen pesterijen en geweld op het werk met een discriminatoir karakter en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Daarom wordt voorzien in een verwijzing in de Welzijnswet naar de toepassing van het beschermingssysteem van de antidiscriminatiewetgeving. Op deze manier genieten vermeende slachtoffers van pesterijen en geweld op het werk met een discriminatoir karakter en ongewenst seksueel gedrag op het werk dezelfde bescherming tegen nadelige maatregelen als deze die geldt voor vermeende slachtoffers van discriminatie onder de antidiscriminatiewetten.

Cumul schadevergoedingen

Er wordt voorzien dat de schadevergoeding in het kader van de bescherming tegen represailles gecumuleerd kan worden met de schadevergoedingen wegens discriminatie.

Inwerkingtreding

De nieuwe reglementering zal in werking treden op 1 juni 2023. 

 

Bron: de wet van 7 april 2023 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (de Genderwet), de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (de Antiracismewet), de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (de Antidiscriminatiewet),
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (de Welzijnswet), BS 15 mei 2023; KB van 1 mei 2023 tot wijziging van titel 3 van boek I van de codex over het welzijn op het werk, wat betreft de informatie aan de werkgever over de bescherming tegen nadelige maatregelen in het kader van de interne procedure, BS 15 mei 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.