Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bouwsector : terugbetaling gewaarborgd loon & aanvullend pensioen bedienden

By 31 januari 2023No Comments

Voor werkgevers werkzaam in de bouwsector willen we graag de aandacht vestigen op onderstaande topics.

Terugbetaling gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid – wijziging arbeidsreglement

Ondernemingen in de bouwsector met minder dan twintig werknemers in dienst en die aangesloten zijn bij een door Constructiv erkende Patronale Compensatiedienst, kunnen van Constructiv een terugbetaling vragen van het gewaarborgd loon dat de werkgever aan de arbeiders in de periode van arbeidsongeschiktheid moet betalen. Het gaat over 94,81 % van de bruto gewaarborgd loon (de werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald).

Het betreft geen arbeidsongeval of beroepsziekte.

Voor de terugbetaling moet je het medisch attest overhandigen waaruit de echtheid en duur van de arbeidsongeschiktheid blijkt binnen de 5 werkdagen na de begindatum van de op het arbeidsongeschiktheidsattest vermelde periode van arbeidsongeschiktheid. Deze termijn kan verlengd worden tot één maand wanneer het arbeidsongeschiktheidsattest is opgesteld door een geneesheer die verbonden is aan een ziekenhuis of door een gespecialiseerde geneesheer.

Maar laat daar nu net het schoentje knellen aangezien sinds de wet van 28 november 2022 de werknemers die één dag arbeidsongeschiktheid zijn, hun afwezigheid omwille van arbeidsongeschiktheid niet langer moet verantwoorden middels een attest. En dit tot maximaal 3 keer per jaar.

Voor kleine ondernemingen geldt er echter een uitzondering, maar hiervoor moet het arbeidsreglement gewijzigd worden en moet er uitdrukkelijk voorzien worden dat de werknemers hun afwezigheid toch moeten verantwoorden, ook deze van één dag met een arbeidsongeschiktheidsattest.

Indien het arbeidsreglement gewijzigd dient te worden, moet hiervoor volgende specifieke procedure gevolgd worden :

  • De bijlage betreffende de wijziging van het arbeidsreglement moet samen met een opmerkingenregister uitgehangen worden in de kantoren van de onderneming gedurende 15 kalenderdagen (de aanplakking)
  • Wanneer er geen opmerkingen zijn geformuleerd, zal het arbeidsreglement in werking treden op de 15e kalenderdag die volgt na de aanplakking.
  • Indien er geen opmerkingen zijn geformuleerd, moet de wijziging van het arbeidsreglement na deze termijn elektronisch neergelegd worden bij de FOD WASO Toezicht Sociale Wetten via www.arbeidsreglement.belgie.be. Je ontvangt vervolgens een bewijs van neerlegging.
  • Nadat de bijlage bij het arbeidsreglement in werking is getreden, moet deze bijlage overhandigd worden aan de werknemers.

Sectoraal aanvullend pensioen bedienden

In het sectoraal akkoord van PC 124 2021-22 werd beslist dat de bouwbedienden vanaf 1 januari 2023 kunnen genieten van een sectoraal aanvullend pensioen ten belope van 1.1% van het bruto jaarloon, genaamd ‘het Sectoraal Aanvullend Pensioenplan (SAP) Bouwbedienden’. Het Paritair Comité 200 keurde daarvoor de uitvoeringscao goed.

De patronale bijdrage (werkgeversbijdrage) bedraagt op 1 januari 2023 1,30% (zijnde 1,1% pensioenbijdrage verhoogd met kosten en parafiscale bijdragen) van het aan RSZ-bijdragen onderworpen brutoloon aangegeven onder de DmfA bezoldigingscodes 1, 3 en 4, vermenigvuldigd met 1,0368.

Om elke onderneming de mogelijkheid te geven de nodige stappen te ondernemen, zal de eerste inning door de RSZ pas gebeuren vanaf 1 januari 2024. Gedurende 2024 zal de bijdrage bijgevolg uitzonderlijk 2,6% zijn i.p.v. 1,30% (nl. de bijdragen voor 2023 en voor 2024).

Voormelde cao is van toepassing op ondernemingen die bedienden onder PC 200 tewerkstellen in eenzelfde technische bedrijfseenheid* waar ook (een deel van) de arbeiders uit de bouwsector (PC124) werken, en waarbij deze bedienden niet toegewezen zijn aan een specifieke ondernemingsactiviteit anders dan bouw.

*De “technische bedrijfseenheid” is een begrip dat gebruikt wordt bij sociale verkiezingen of in het kader van RSZ-verminderingen en valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit/vestiging (bijvoorbeeld NV, BV, …). De TBE wordt bepaald op grond van economische en sociale criteria.

Wat als de onderneming reeds een pensioenplan heeft voor de bouwbedienden?

Dan moet de onderneming gebruik maken van de opting-out mogelijk en dit uiterlijk op 1/06/2023. De onderneming moet een ingevulde en ondertekende verklaring als werkgever opmaken en deze samen met het actuarieel attest (op te vragen via de makelaar, bij de verzekeraar of het pensioenfonds) aangetekend overmaken naar het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf – fbzp-fsep Constructiv, Koningsstraat 132, bus 3, 1000 Brussel.

Opgelet: de opting out is enkel mogelijk wanneer het pensioenplan/groepsverzekering van toepassing is op alle bouwbedienden en minstens evenwaardig is als deze van het SAP bouwbedienden.

Wanneer de onderneming geen actie onderneemt ten laatste op 1/6/2023, dan worden alle bouwbedienden tewerkgesteld bij de onderneming verplicht aangesloten bij het SAP bouwbedienden.

Constructiv heeft een FAQ opgesteld om reeds een antwoord te bieden aan de meest voorkomende vragen.

Bron : Cao van 8 december 2022 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden ondernemingsactiviteit bouw ; www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Voordelen-en-ondersteuning/Terugbetaling-gewaarborgd-loon.aspx

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.