Skip to main content
Sociaal-Juridisch

CAO nr. 160 – gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een COVID-19 test o.b.v. self assessment testing tool – update

By 30 november 2021No Comments

Vrijdag 19/11/2021 heeft de NAR een nieuwe CAO van bepaalde duur gesloten m.b.t. invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een covid-19-test op basis van de self assessment testing tool.

Context

De overheid stelt online een Self Assessment Testing-vragenlijst ter beschikking van de burgers. Door deze vragenlijst in te vullen, kan men te weten komen of een test op het COVID-19-(corona)virus aangewezen is.

Heeft de persoon milde symptomen die zouden kunnen wijzen op het COVID-19-virus, dan kan hij na het invullen van de vragenlijst zelf een activatiecode aanmaken om gratis een test op het COVID-19-virus te laten afnemen.

Deze Self Assessment Testing Tool werd ter beschikking gesteld om de huisartsen te ontlasten van de buitengewone bijkomende werklast in het kader van consultaties door burgers/werknemers met milde symptomen die mogelijks wijzen op een besmetting met het COVID-19-virus en die zich om de verspreiding van het virus tegen te gaan willen laten testen. Hiervoor hebben ze een activatiecode nodig en, in het geval van de werknemers, een afwezigheidsattest voor hun werkgever en duidelijkheid over hun juridisch statuut.

Toepassingsgebied

De volgende situaties zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van CAO nr. 160:

 • Een persoon die ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of waarvan de gezondheidstoestand snel achteruit gaat, zal daarentegen van de Self Assessment Testing Tool het advies krijgen om contact op te nemen met een arts.
 • Werknemers die zich ongeacht de aard van hun symptomen te ziek voelen om te kunnen gaan werken, dienen een arts te raadplegen voor een medisch onderzoek om hun arbeidsongeschiktheid te laten vaststellen (getuigschrift van arbeidsongeschiktheid).
 • Werknemers die zich dienen te laten testen omdat zij een hoogrisicocontact hadden, of ten behoeve van het bekomen van een geldig CST-ticket (covid safe ticket) of om te reizen, is de Self Assessment Testing Tool niet bedoeld.
 • Werknemers die asymptomatisch zijn, maar na een positief testresultaat in quarantaine worden geplaatst omdat ze arbeidsgeschikt zijn maar zich niet naar het werk mogen begeven. Deze werknemers krijgen een quarantaine-attest. 

Gerechtvaardigde afwezigheid

CAO nr. 160 voorziet dat werknemers het recht hebben om van het werk afwezig te zijn om zich te laten testen op het COVID-19-virus op basis van de analyse en het advies van de Self Assessment Testing Tool. Het betreft een betaalde afwezigheid. Er wordt voorzien in de betaling van een gewaarborgd loon dat gelijk is aan het normale loon zoals berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

De werknemer die via de Self Assessment Testing Tool het advies krijgt om zich te laten testen op het COVID-19-virus, krijgt een attest afgeleverd door deze tool.

Dit attest geldt als afwezigheidsattest en dient als bewijs van het feit dat de werknemer een test op het COVID-19-virus heeft aangevraagd wegens lichte klachten die verband kunnen houden met het COVID-19-virus, na een advies bekomen via de Self Assessment Testing Tool en vermeldt de dag en het uur waarop de activatiecode voor de test wordt uitgegeven.

De werknemer  is ertoe gehouden de werkgever onmiddellijk te verwittigen. Hij dient hiertoe aan zijn werkgever het afwezigheidsattest afgeleverd door de Self Assessment Testing Tool over te maken.

De werknemer moet de afwezigheid van het werk gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers die wel of niet kunnen telewerken.

 • Het is de werknemer die niet kan telewerken toegestaan afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de
  werknemer besmet is met het COVID-19-virus en om het resultaat van die test te bekomen, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.
 • Aan de werknemer die kan telewerken, is het toegestaan om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is om een test te laten afnemen die nagaat of de werknemer besmet is met het COVID-19-virus. In dit geval voert de werknemer de arbeidsovereenkomst verder uit via telewerk tot het resultaat van die test bekomen is, met een maximumduur van 36 uur vanaf het aanmaken van het afwezigheidsattest door de Self Assessment Testing Tool.

De werknemer dient zich zo snel als mogelijk te laten testen op het COVID-19-virus nadat hij het advies hiertoe gekregen heeft op basis van de Self Assessment Testing Tool. De werknemer dient zich te laten testen bij de instantie waarvan hij redelijkerwijze kan verwachten het testresultaat het snelst mogelijk te ontvangen en die zich bevindt op een redelijke afstand van zijn woon, verblijf- of werkplaats.

Zodra de werknemer het testresultaat kent, verwittigt de werknemer zijn werkgever van zijn werkhervatting of zijn verdere afwezigheid.

Gelet op de bescherming van de privacy, is de werknemer er niet toe gehouden de ingevulde vragenlijst van de Self Assessment Testing Tool en/of het resultaat van zijn test aan zijn werkgever bekend te maken.

Indien het testresultaat positief is, dan zal een arts vervolgens bepalen of de werknemer een quarantaine-attest of een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid krijgt.

Anti-misbruikbepaling

Een werknemer kan tijdens de duurtijd van de CAO maximum drie keer gebruik maken van de mogelijkheid om van het werk afwezig te zijn voor een COVID-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool.

Tijdelijke werkloosheid? 

In de FAQ van de RVA zijn er bijkomende instructies verschenen m.b.t. de impact op tijdelijke werkloosheid. 

Voor de dagen waarop de werknemer (gedeeltelijk) gewaarborgd loon ontvangt (gerechtvaardigde bezoldigde afwezigheid van max. 36u) op basis van CAO nr. 160, kan de werknemer niet tijdelijk werkloos gesteld worden. In het geval de termijn van 36 uur verstreken zou zijn, zonder dat het resultaat van de test gekend is, kan op basis van het afwezigheidsattest van de Self Assessment Testing Tool tijdelijke werkloosheid toegepast worden. 

Indien het resultaat van de test negatief is, dan moet de werknemer het werk hervatten.

Indien het resultaat van de test positief is, dan moet de werknemer contact opnemen met de huisarts die een van volgende attesten zal bezorgen aan de werknemer: 

 • Attest van arbeidsongeschiktheid: de werknemer is arbeidsongeschikt en ontvangt gewaarborgd loon of ziekte-uitkeringen. In dit geval is er geen tijdelijke werkloosheid mogelijk. 
 • Quarantaineattest
  • indien de werknemer kan telewerken dan voert deze het werk uit via telewerk. 
  • indien de werknemer niet kan telewerken kan er een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid gedurende de duur van de quarantaine. 

Inwerkingtreding

De CAO werd gesloten voor bepaalde duur van 19/11/2021 t.e.m. 28/02/2022. 

 

Bron: CAO nr. 160 houdende invoering van een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor een COVID-19-test op basis van de self assessment testing tool; FAQ Corona RVA d.d. 25/11/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.