Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2024

By 31 januari 2024No Comments

Gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

Regels voor 2024

In de tweede helft van 2023 werd er voor de periode van 01/07/2023 – 31/12/2023 tijdelijk een aangepaste regeling ingevoerd voor de gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw. Deze regeling werd verlengd voor onbepaalde duur vanaf 01/01/2024. 

  • Het loon van de gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw werd vanaf 01/07/2023 opgetrokken tot het loon van de eerste categorie van reguliere arbeid. In de bloemisterijen en de boomkwekerijen gaat het om een trapsgewijze verhoging.
  • het aantal dagen gelegenheidswerk werd verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw;
  • Opgelet: het aantal dagen als uitzendkracht blijft ongewijzigd (30 dagen landbouw en 65 dagen tuinbouw);
  • Er werd een speciale regeling ingevoerd voor de melkveehouderij (hoofdactiviteit het fokken van melkvee en NACE-code 01.410) met name 100 halve dagen voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en schoonmaken van de stal. Deze speciale regeling geldt niet voor uitzendarbeid 
    • Een halve dag is een periode van 4 uur tussen middernacht en 12 uur ’s middags of tussen 12 uur ’s middags en middernacht. Indien het aantal uren wordt overschreden of bij een overlapping over 2 periodes worden deze als 2 halve dagen geteld.
  • De specifieke verhoging met 35 dagen in de witloof- en champignonteelt werd geschrapt. In de witloofsector blijft wel een onderscheid bestaan tussen de dagforfaits voor de eerste 65 en de volgende 35 dagen.
  • De regel die de champignonsector beperkt tot de periode van 156 dagen intense activiteit per kalenderjaar per werkgever blijft gehandhaafd;
  • In de landbouwsector worden de dagforfaits verlaagd ter compensatie van de verhoging van de minimumlonen (cao) en er werden  dagforfaits ingevoerd voor de bloemen- en fruitteelt.

 

Sector niet interimMaximum dagen/jaarDagforfait
Landbouw5012,28 euro
Melkvee100 halve dagen12,28 euro
Tuinbouw10025,30 euro
Champignons10025,30 euro
Fruitteelt10022,31 euro
Bloemen10016,04 euro
Witloof (eerste 65 dagen)6525,30 euro
Witloof (35 volgende dagen)3531,63 euro
Sector InterimMaximum dagen/jaarDagforfait
Landbouw3012,28 euro
Melkvee3012,28 euro
Tuinbouw6525,30 euro
Champignons6525,30 euro
Fruitteelt6522,31 euro
Bloemen6516,04 euro
Witloof6525,30 euro

 

180-dagenregel

Een arbeider die in de loop van de 180 voorafgaande dagen, in dezelfde onderneming gewerkt heeft in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider kan niet beschouwd worden als gelegenheidsarbeider.

Onder ‘dezelfde onderneming’ wordt verstaan: het geheel van juridische entiteiten die worden bestuurd door dezelfde bestuurders en/ of beheerders of die behoren tot dezelfde technische bedrijfseenheid (cf. wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven).

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling in de onderneming tijdens genoemde periode, wanneer deze werd uitgevoerd in het kader van een contract voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken.

De 180-dagenregel is niet van toepassing op de werknemer die als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te werken nadat diens arbeidsovereenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd werd beëindigd.

De werkgever kan een werknemer, voor wie hij de verplichtingen betreffende de onmiddellijke aangifte van gelegenheidswerknemers (Dimona gelegenheidsarbeid) nalaat uit te voeren, niet als gelegenheidsarbeider bij de RSZ aangeven. De betrokken gelegenheidswerknemer moet voor het volledige kalenderjaar als gewone werknemer beschouwd worden.

Gelegenheidsformulier

De werknemer houdt een gelegenheidsformulier bij met het aantal dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer. Eenmaal per week parafeert de werkgever de aantekeningen. Alle informatie over het verkrijgen en bijhouden van het gelegenheidsformulier krijgt u bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel (tel. 02 233 41 11) en bij het Waarborg- en Sociaal Fonds voor het Tuinbouwbedrijf of het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Landbouw , beide gevestigd aan de Diestsevest 32 bus 6a te 3000 Leuven (tel. 016 24 70 70).

BV-vrijstelling fruit-en groententeelt

Specifiek voor de werkgevers uit de fruit-en groenteteelt* (PC 145.04 en PC 145.06) die gelegenheidswerknemers tewerkstellen werd een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voorzien voor de periode 01/07/2023 – 31/12/2023 en dit ter compensatie van de verhoging van het minimumloon.

Deze regeling wordt eveneens voor onbepaalde duur verlengd vanaf 01/01/2024 voor de uren die vanaf deze datum als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt worden gepresteerd.

*”Fruitteelt”: de teelt van hard fruit, zacht fruit en steenvruchten met inbegrip van de druiventeelt. “Groenteteelt”: de teelt van groenten in open lucht of onder glas, met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en truffels.

Opgelet: er wordt enkel verwezen naar werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighouden met fruitteelt of groenteteelt zodat uitzendkantoren hiervan geen gebruik kunnen maken.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk zijn aan 1,23 euro per uur (jaarlijks te indexeren bedrag), vermenigvuldigd met het totaal aantal uren die zijn gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteelt evenals een uur dat met een effectief gepresteerd uur als gelegenheidsarbeider wordt gelijkgesteld en waarvoor het normale loon verschuldigd is door de werkgever.

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de bezoldigingen van alle gelegenheidsarbeiders in de fruit- of groenteteelt die door de betrokken werkgever worden tewerkgesteld (collectivisering).

De tijdelijke BV-vrijstelling kan pas toegepast worden na de BV-vrijstelling voor overuren, ploegen-en nachtarbeid, steunzones, startende ondernemingen en opleiding.

Er wordt daarnaast expliciet voorzien dat de BV-vrijstelling enkel toegepast kan worden op de minimaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing (11,11 % voor Rijksinwoners en 18,725 % voor niet-inwoners) en bijgevolg niet toegepast kan worden op het fiscaal voluntariaat.

 

Bron: Wet van 08/11/2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, BS 23 november 2023; KB van 08/11/2023 met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet van 8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, BS 23 november 2023; Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.