Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Einde overgangsregeling auteursrechten en nieuwe grensbedragen voor 2024

By 31 januari 2024No Comments

In België geldt er een fiscaal gunstige regeling bij de vergoeding voor de overdracht of licentieverlening van auteursrechten. Hiervoor moeten er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn

Met ingang vanaf 01/01/2023 werd deze fiscale regeling voor de auteursrechten aangepast.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van deze regeling werd ingeperkt door de toevoeging van een specifieke definitie van “auteursrechten”. 

‘Auteursrechten’ zijn inkomsten:

  • verkregen uit de overdracht of de verlenging van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld;
  • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst of op prestaties van uitvoerende kunstenaars;
  • met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten door de verkrijger, de licentiehouder of een derde, behalve in geval van een gebeurtenis veroorzaakt buiten de wil van de overeenkomst sluitende partijen, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken.

Daarboven moet degene die eigenaar is van het auteursrechtelijk werk een kunstenaar zijn en beschikken over een kunstwerkattest.

Een niet-kunstenaar kan enkel in aanmerking komen voor het gunstig statuut indien het auteursrechtelijk werk dat hij gecreëerd heeft, bedoeld is om met een publiek te delen of voor een openbare uitvoering, opvoering of reproductie bestemd is.

Jaarplafond 2024

De inkomsten uit de vergoeding voor de overdracht of licentieverlening van auteursrechten verkregen in het kader van de beroepsactiviteit worden tot een maximaal bedrag van 73.070 euro (2023: 70.220 euro) onweerlegbaar geacht roerende inkomsten te zijn. De inkomsten boven dit plafond worden beschouwd als beroepsinkomsten.

Naast het absolute grensbedrag gelden er nog andere, cumulatieve grenzen en beperkingen.

Indien de overdracht of licentie gepaard gaat met een prestatie legt de wet een verhouding op tussen de inkomsten uit auteursrechten en de totale bezoldiging. Met betrekking tot de 30/70-grens geldt een overgangsregime voor inkomstenjaar 2024: van max. 40% auteursrechten / 60 vergoeding voor prestaties. De vergoeding voor de prestaties moet marktconform zijn

Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de gemiddelde inkomsten uit auteursrechten die in de 4 voorafgaande belastbare tijdsperken genoten werd.

Kostenforfaits 2024 

Inkomsten% kostenforfait
tot 19.480 EUR50%
van 19.480 tot 38.97025%
boven 38.970geen

Overgangsregeling

Er werd voorzien in een overgangsregeling van één jaar voor de personen die reeds van het fiscaal gunstregime genoten. Deze overgangsregeling is afgelopen op 31/12/2023.

Op basis van deze overgangsregeling konden voor werknemer die in aanmerking kwamen voor de toepassing van het oude fiscaal regime omtrent de auteursrechten (die niet meer in aanmerking komen voor het nieuwe regime) nog auteursrechtenvergoedingen toegekend worden onder bepaalde beperkende voorwaarden. Voor hen werd het maximumplafond en de kostenplafonds gehalveerd.

Vanaf 01/01/2024 is het niet meer mogelijk om auteursrechtenvergoedingen toe te kennen aan werknemers die niet voldoen aan het nieuwe toepassingsgebied. Het verlies van deze vergoeding dient voor deze werknemers wel gecompenseerd te worden (vb. loonsverhoging).

 

Zie ook  “De behandeling van auteursrechten op vlak van de sociale zekerheid“. 

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.