Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona ondersteuningspremie – update

By 24 augustus 2020No Comments

Naast de compensatie- en de hinderpremie heeft de Vlaamse overheid een nieuwe premie in het leven geroepen, de zogenaamde ondersteuningspremie.

Ze is bedoeld om ondernemingen te steunen die bij de doorstart of heropstart een daling kennen van meer dan 60 % van de omzet.  Bedrijven kunnen ten laatste op 31 augustus 2020 hun aanvraag indienen.

Voorwaarden

  • De ondernemingen moeten onder het toepassingsgebied vallen van hetzij de corona hinderpremie, hetzij de corona compensatiepremie. Hiervoor verwijzen we graag naar onze artikels betreffende de compensatiepremie en de hinderpremie. Opgelet: de aanvraag van de compensatiepremie en hinderpremie moet uiterlijk 30/06/2020 ingediend worden.

Er geldt evenwel niet als voorwaarde dat er effectief een aanvraag voor deze premies moet ingediend zijn door de ondernemingen.

De ondernemingen die geen aanvraag ingediend hebben, moeten bij de aanvraag van de ondersteuningspremie wel het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die ze ondervonden hebben door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig motiveren in hun aanvraag.

  • De ondernemingen moeten een actieve bedrijfsvoering in de doorstartperiode hebben

Dit betekent dat de onderneming de deuren terug dient geopend te hebben binnen de maand volgend op de opheffing van de verplichte sluiting, respectievelijk 11 mei, 18 mei of 8 juni 2020, ofwel uiterlijk binnen een week na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit, dus ten laatste op 29 juni. Voor de ondernemingen die behoren tot het toepassingsgebied van de corona compensatiepremie is de doorstartperiode de periode van 1 mei tot 31 mei 2020.

  • Er moet een omzetdaling van 60% aangetoond worden. Het bewijs van de daling van omzet, exclusief de btw kan op basis van de dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdregistratie in de doorstartperiode aangetoond worden. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019.

Moest de onderneming nog niet opgestart zijn in de periode van 2019, dan wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Als de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is wegens een uitzonderlijke gebeurtenis die gemotiveerd wordt, wordt die periode vervangen door een andere referentieperiode.

  • Met een maximum van 5 premies per onderneming als er meerdere vestigingszetels per onderneming zijn, waarbij telkens minstens één voltijdsequivalent ingeschreven personeelslid is tewerkgesteld.

Indien voldaan is aan de voorwaarden, zal er eenmalig een forfaitaire premie van 2.000 euro betaald worden.

Deze premie wordt verlaagd tot 1.000 euro voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking als loontrekkende uitoefenen die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking.

Uitgesloten ondernemingen

  • holdingvennootschappen;
  • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
  • activiteiten van hoofdkantoren;
  • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
  • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
  • de ondernemingen die op 1 mei 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Aanvraag

De aanvraag zal op ongeveer dezelfde wijze verlopen als de aanvraag van de hinderpremie en de compensatiepremie, dus via een onlineapplicatie via het Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen.

De applicatie voor het online aanvragen van de ondersteuningspremie is ondertussen beschikbaar. Meer info vindt u hier.

Voor de online aanvraag heb je steeds je e-id én je pincode nodig (of een andere digitale sleutel), een actief Belgisch rekeningnummer van je onderneming, de gewone openingsdagen en je rechtsvorm (check hiervoor het KBO als je dit zelf niet weet).

 

Bron: B. Vl. Reg. van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 22 juni 2020; B.Vl.Reg. van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de coronaondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 17 augustus 2020, art. 11-12 en art. 16. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.