Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe steunmaatregelen Vlaamse overheid

By 21 augustus 2020januari 25th, 2021No Comments

Aangezien het Coronavirus allerminst uit het straatbeeld verdwenen is en nog vele bedrijven en/of sectoren de impact hiervan voelen, heeft de Vlaamse overheid nog enkele steunmaatregelen in het leven geroepen.

Hieronder geven wij een overzicht:

1. Vlaams beschermingsmechanisme

Met dit beschermingsmechanisme wilt de Vlaamse overheid zich vooral richten naar ondernemingen die nog in grote mate getroffen worden door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad van 29 juli 2020, denk hierbij o.a. aan de evenementen- en culturele sector.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet de onderneming onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie vallen.

De onderneming of zelfstandige moet volgens de KBO beschikken over een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen op 01/08/2020.

De onderneming moet tevens een omzetdaling hebben van minstens 60 % over de periode 1 augustus tot 30 september ten opzichte  van dezelfde periode in 2019. Deze omzetdaling moet rechtstreeks te wijten zijn aan de coronamaatregelen. Ondernemingen waarbij een omzetdaling veroorzaakt is door andere oorzaken, komen bijgevolg niet in aanmerking.

Er is niet vereist dat er werkelijk een aanvraag ingediend werd in het verleden voor de toekenning van een corona hinder- of compensatiepremie. Deze ondernemingen zullen wel de link moeten leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op de beroepsuitoefening.

Ten slotte moet de onderneming in principe ook effectief open zijn op 24 augustus 2020, met uitzondering van de ondernemingen die verplicht gesloten zijn ingevolgde de maatregelen van 29 juli 2020 en de ondernemingen die gesloten zijn omwille van de normale jaarlijkse verlofperiode. Op 24/08/2020 moet de onderneming terug op volle kracht draaien. Indien het aantal openingsdagen lager is dan dezelfde periode in 2019 dan wordt de steun gehalveerd.

Voor welke ondernemingen in aanmerking komen en hoe de omzetdaling aangetoond kan worden, verwijzen we graag naar de hierboven vermelde artikels rond de corona hinder- of compensatiepremie.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
 • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bedrag

Als voldaan is aan deze voorwaarden, dan kent de Vlaamse overheid een premie toe van 7,5% van de omzet, excl. btw in de maanden augustus en september 2019, beperkt tot 15.000 € per onderneming.

Voor zelfstandigen in bijberoep (beroepsinkomen tussen € 6.996,89 en € 13.993,78) en een maximale tewerkstelling in loondienst van 80% wordt de subsidie gehalveerd.

Eetgelegenheden of traiteurszaken die regelmatig cateringdiensten verrichten, kunnen eveneens de subsidie van 7,5% van de omzet ontvangen, doch wel beperkt tot een maximum van 3.000 €. Tenzij deze zaken een ‘witte kassa’ gebruiken, dan geldt de beperking niet.

Procedure

De online-aanvraag zal mogelijk zijn vanaf oktober. Je kan vanaf nu wel al een voorschot aanvragen.

De aanvragen moeten uiterlijk 15 november 2020 ingediend worden via de daartoe voorziene aanmeldingsprocedure.

Het voorschot kan enkel aangevraagd worden voor de ondernemingen die verplicht moesten sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 29 juli en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid zoals de beslissingen van de gouverneur van Antwerpen. Het voorschot bedraagt 2.000 € en dient via dit webformulier aangevraagd te worden.

Opgelet: het voorschot is voorwaardelijk. De onderneming die het voorschot aanvraagt, zal in oktober toch nog de aanvraagprocedure inzake het Vlaams beschermingsmechanisme moeten volgen.

Cumul

Het Vlaams beschermingsmechanisme kan niet gecumuleerd worden met de corona-lening (achtergestelde lening PMV) en sluitingspremies toegekend voor de maand augustus i.h.k.v. de corona-hinderpremie.

2. Corona-lening 

Het PMV kent achtergestelde leningen toe op 3 jaar van 25.000 € tot 2,8 miljoen € aan ondernemingen (start-ups, scale-ups, KMO’s en zelfstandigen) die getroffen zijn door de coronapandemie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het betreft intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van het coronavirus in de financiële problemen zijn gekomen of zullen komen.
 • De onderneming mag dus geen bedrijf in moeilijkheden. Voor een verdere omschrijving van wat een gezond bedrijf of een onderneming in moeilijkheden is, kan je deze link raadplegen.
 • Er moet een bepaalde tewerkstellingsgraad aangetoond worden:
  • Op het einde van 2019 moet de effectieve tewerkstelling minimaal 80 % bedragen van het totale personeelsbestand en de onderneming gaat het engagement aan om op zeer korte termijn terug naar deze 80 % tewerkstelling van 2019 toe te werken.
  • Ofwel dienen de bedrijven 50% van de werknemers terug uit de tijdelijke werkloosheid halen en aan het werk te zetten.
 • De onderneming mag aan het begin van de coronacrisis op geen enkel vlak achterstallen hebben lopen, dus zowel niet bij de huidige kredietinstellingen, als bij de fiscus (belastingen / btw) en de RSZ.
 • Voor bedrijven met lopende bankfinanciering moet de bank bevestigen dat zij de bestaande kredietopeningen en werkkapitaallijnen van de kredietnemer onder de bestaande voorwaarden gedurende minstens 6 maanden zullen behouden, behoudens in het geval van contractuele wanprestatie, en moet de bank bevestigen dat de kredietnemer betalingsuitstel op lopende financieringen heeft gevraagd en bekomen conform het Charter ‘Betalingsuitstel Ondernemingskredieten’.

Uitzondering bepaalde sectoren 

Bijzonder getroffen sectoren zoals o.a. de culturele en toeristische sector, en hun toeleveranciers kunnen een versoepeling vragen van bovenvermelde tewerkstellingsvoorwaarden als zij een realistisch activatieplan voorleggen. Dit plan moet voldoende aantonen dat de tijdelijke werkloosheid afgebouwd wordt en dat de minimale tewerkstelling van 60 % gerealiseerd zal worden tegen uiterlijk eind 2021.

Voor de autocar-, autobus- en taxisector is de versoepeling van de minimale tewerkstellingsvoorwaarden is steeds van toepassing.

Financieringsvoorwaarden

De financieringsvoorwaarden zijn afhankelijk van de doelgroep, m.n. enerzijds de start-ups en scale-ups en anderzijds de kmo’s en zelfstandigen. De verdere voorwaarden en de aanvraagprocedure kan u hier terugvinden.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van deze lening kan online ingediend worden tot 15 april 2021. 

Er kan per bedrijf slechts één coronalening aangevraagd worden.  Er wordt door PMV gestreefd om de doorlooptijd tussen aanvraag en toekenning van de lening te beperken tot max. 1 maand.

Cumul

Leningen van meer dan 75.000 euro kunnen niet gecumuleerd worden met de corona-compensatiepremie en corona-hinderpremie.

Ook indien er sprake is van een lopende financiering bij LRM kan er geen coronalening toegekend worden.

FAQ

Op de website van PMV kan u de veelgestelde vragen en de antwoorden hierop terugvinden.

 

Bron: B. Vl. R. van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 18 augustus 2020 en www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/corona-lening-achtergestelde-lening-op-drie-jaar

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.