Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Steunmaatregel superkern: consumptiecheque – update

By 21 augustus 2020januari 5th, 2021No Comments

De superkern heeft op 6 en 12 juni 2020 een aantal steunmaatregelen aangekondigd voor de koopkracht van de burgers en sectoren in moeilijkheden. Eén daarvan is de creatie van de consumptiecheque. Deze cheque dient er enerzijds voor om de economie een duwtje in de rug te geven, en zal anderzijds de koopkracht van werknemers kunnen verhogen.

Zeer recent is reeds vanuit de federale overheid toegezegd dat het zorgpersoneel van de Federale zorginstellingen zo’n consumptiecheque zouden ontvangen.

Vrijblijvend voor de werkgever

Werkgevers hebben de mogelijkheid hun werknemers voor een maximum van 300 euro consumptiecheques toe te kennen vrij van RSZ en belastingen en dit tot 31 december 2020.  De werkgever wordt niet verplicht om de cheque toe te kennen. Dit is een vrijblijvende keuze. Als alle voorwaarden voldaan zijn, dan zijn de cheques fiscaal en sociaal vrijgesteld, en kunnen ze voor de volle 100% als beroepskost afgetrokken worden.

Voorwaarden 

De consumptiecheques zijn geldig t.e.m. 31/12/2021 (i.p.v. 07/06/2021) (beperkte geldigheidsduur) en kunnen enkel besteed worden: 

  • in horecagelegenheden; 
  • in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid; 
  • in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties; 
  • in bepaalde kleinhandelszaken die verplicht 1 maand moesten sluiten, die in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbieden aan de consument. Het gaat dus m.a.w. over de lokale kapper, bloemenwinkel,…

Daarnaast gelden volgende modaliteiten voor de toekenning: 

  • De consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij. Het is daarbij van geen belang of deze loonbestanddelen onderworpen zijn aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan mag de toekenning geregeld worden door een individuele schriftelijke overeenkomst.
  • De cao, individuele overeenkomst of reglementaire handeling bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheques, met een maximum van 10,00 euro per consumptiecheque.
  • De consumptiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd.  Indien het aantal én het brutobedrag van de papieren consumptiecheques of het totaal bedrag van de elektronische consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer voorkomen dan is deze voorwaarde vervuld. 
  • De consumptiecheques moeten duidelijk vermelden de uitreikingsdatum vermelden, de geldigheidsduur (uiterlijk tot 7 juni 2021) en dat ze slechts mogen besteed worden in de hierboven vermelde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.
  • De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan zullen deze beschouwd worden als loon onderworpen aan RSZ bijdragen en belastingen. 

Loonnorm

De consumptiecheque zou niet mee in aanmerking genomen worden voor de loonnorm. Dit is goed nieuws aangezien vele sectoren en bedrijven de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor 2019-2020 van 1,1% reeds ingevuld hebben.

Ondertussen is het koninklijk besluit uitgevaardigd dat bevestigt dat de consumptiecheque uitsluit uit de elementen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling. Aldus dient er wat de toekenning van de consumptiecheque betreft geen rekening te worden gehouden met de loonnorm van 1,1% in 2019-2020.

Papieren en elektronische cheques?

In de reglementering is voorzien dat iedereen die de hoger opgesomde voorwaarden respecteert de consumptiecheque kan uitgeven. Dat kan bijvoorbeeld zijn een lokaal bestuur, de werkgever zelf, een andere onderneming of een uitgever van gelijkaardige cheques (vb. Edenred, Monizze, Sodexo,…). De besteding van de consumptiecheques die uitgegeven zijn door een lokaal bestuur, kan geografisch beperkt worden.

De consumptiecheques kan momenteel reeds op papier uitgegeven worden. 

De cheques kunnen ook afgeleverd worden in elektronische vorm, maar enkel door erkende uitgevers. De uitgevers die al een erkenning hebben voor het uitgeven van elektronische maaltijd- of ecocheques, zijn in principe van rechtswege erkend. Denk daarbij aan Sodexo, Edenred en Monizze. 

De keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm wordt geregeld via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Kan een dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze door zulke overeenkomst wordt beoogd, dan wordt de keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst. 

De toekenning van elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsvlak, of in het arbeidsreglement wanneer de keuze voor consumptiecheques in een elektronische vorm geregeld is door een individuele schriftelijke overeenkomst. In ieder geval kan de kost van de vervangende drager in geval van diefstal of verlies de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden indien in de onderneming zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Indien in de onderneming echter enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro.

 

Bron: www.premier.be; Koninklijk besluit nr. 45 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque, BS 30 juni 2020; Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1), BS 23 juli 2020; KB van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 17 juli 2020; Wetsvoorstel van 15 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheque, Parl. St Kamer 2019 – 2020, nr. 1534/007; Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, BS 18 augustus 2020. 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.