Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Aanvullende pensioenplannen en collectieve verzekeringen bij tijdelijke werkloosheid

By 18 mei 2020No Comments

Op 7 mei werd de wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid gepubliceerd. Voornamelijk hoofdstuk 3 van deze wet is belangrijk voor werkgevers.

Dit hoofdstuk is in het leven geroepen doordat in veel pensioenreglementen of overeenkomsten de periode van tijdelijke werkloosheid uitgesloten wordt voor wat het betalen van een werkgeversbijdrage in de groepsverzekeringscontracten en collectieve verzekeringen voor gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit betreft. Hierdoor zijn werknemers niet langer verzekerd bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en stopt de aanvullende pensioenopbouw.

Hieronder worden de krijtlijnen van hoofdstuk 3 uiteengezet.

Automatische verderzetting

Het voormelde hoofdstuk voorziet in een automatische verderzetting van de dekking tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht of om economische redenen in het kader van de coronacrisis. De werkgevers worden verplicht om de premies te blijven storten en de werknemers blijven gedekt alsook de pensioenopbouw blijft verderlopen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid.

Als huidige regelingen of overeenkomsten reeds voorzien in een verderzetting van de pensioenopbouw en risicodekkingen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid dan dienen die uiteraard toegepast te worden.

Voorgaande mag op geen enkele wijze de overeenkomst met de verzekeraar of sectorale inrichter wijzigen. De bijdragen die verschuldigd zijn, dienen ook te worden berekend zoals voorzien in de groepsverzekeringscontracten en collectieve verzekeringen voor gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit, alsof de arbeidsovereenkomst niet opgeschort werd.

Recht op uitstel op verzoek van de werkgever

Voor sommige werkgevers kan de verderzetting van de dekking eventueel zorgen voor extra financiële problemen omdat zij thans al een terugval kennen van activiteiten en bijgevolg ook van inkomsten.

Daarom kan een werkgever op eenvoudig verzoek aan de verzekeringsonderneming vragen de betaling van de bijdragen uit te stellen tot 30 september 2020. Het uitstel kan logischerwijs enkel betrekking hebben op de bijdragen voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De verzekeringsonderneming mag het uitstel niet weigeren, noch een vroegere betaaldatum opleggen. Zo’n uitstel brengt ook geen bijkomende kosten met zich mee voor de werkgever of de werknemer.

De werkgever zal de verzekeringsonderneming op de hoogte moeten brengen van alle nodige informatie over de werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19.

Het gevraagde uitstel geldt ook voor de persoonlijke bijdragen van de werknemers.

Opschorting van de dekkingen op verzoek van de werkgever

Naast het verzoek tot uitstel kan de werkgever ook beslissen de dekkingen niet verder te zetten tijdens de periode van de tijdelijke werkloosheid. Hij dient de verzekeringsinstelling hiervan in kennis te brengen binnen de dertig dagen die volgen op het ontvangen van de communicatie van deze laatste. (zie infra betreffende informatieplicht van de verzekeringsinstelling).

Als de tijdelijke werkloosheid zich echter later voordoet dan de communicatie van de verzekeringsinstelling, dan moet de werkgever de verzekeringsinstelling informeren binnen dertig dagen die volgen op de aanvang van de eerste tijdelijke werkloosheid.

De overlijdensdekking zoals die bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de coronacrisis COVID-19, loopt wel verder tot 30 juni 2020.

Informatieplicht

Werkgever

De werkgevers en sectorale inrichters moeten de werknemers of aangeslotenen informeren over het feit of de dekkingen al dan niet behouden blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. De werkgever mag dit doen via ieder communicatiemiddel van zijn keuze, per mail is dus ook mogelijk.

Als er ook persoonlijke bijdragen door de werknemers verschuldigd zijn, moet de werkgever de werknemers ook informeren over de concrete gevolgen hiervan met inbegrip van de modaliteiten van de inhouding op het loon en de eventuele spreiding van die inhoudingen.

Verzekeringsinstelling

Ook de verzekeringsinstelling moet de werkgever of sectorale inrichter op een duidelijke en verstaanbare manier informeren. De wet bepaalt dat volgende onderdelen meegedeeld moeten worden:

  • de gevolgen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen op het behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen;
  • de voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen;
  • de mogelijkheid om te genieten van een uitstel van de betaling van de bijdragen;
  • de mogelijkheid om, in het kader van een sociaal pensioenstelsel, te beslissen dat de voortzetting van de pensioensopbouw een solidariteitsprestatie vormt;
  • de mogelijkheid om de toezegging, zoals deze aan de vooravond van de aanvang van de tijdelijke werkloosheid bestond, te schorsen, met uitzondering van de overlijdensdekking die ten minste moet worden behouden tot en met 30 juni 2020 zoals deze bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de coronacrisis COVID-19;
  • de informatieverplichting ten aanzien van de werknemers of aangeslotenen.

Thans kan het zijn dat werkgevers deze informatie al reeds ontvangen hebben van hun verzekeringsinstelling aangezien het wetsvoorstel al enkele weken in de wandelgangen circuleerde.

Aanpassing pensioensreglement of solidariteitsreglement

Bij keuze voor voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen, zal het betreffende reglement zal ook formeel aangepast moeten worden. De werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 31 december 2021.

Inwerkingtreding

De wet treedt retroactief in werking op 13 maart 2020 en loopt tot en met 30 september 2020.

 

Bron: Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.