Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging opleidingsproject verpleegkundige 2020 – 2021 (‘Vorming 600’)

By 26 mei 2020No Comments

Middels het project Vorming 600 kunnen werknemers uit de federale gezondheidssectoren met behoud van loon een opleiding volgen tot bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde verpleegkundige. Elk jaar wordt nagekeken of het project verlengd kan worden en hoeveel werknemers in het project kunnen instappen.

Zopas werd beslist dat in 2020 het project verlengd zal worden, en dit voor opleidingen vanaf september 2020 voor een duurtijd van maximum 3 schooljaren indien het een graduaatsopleiding is, of maximum 4 schooljaren bij een bachelorsopleiding.

Werknemers die geïnteresseerd zijn en voldoen aan onderstaande voorwaarden, moet zich uiterlijk tegen 12 juni 2020 kandidaat stellen. Hieronder een overzicht van de voorwaarden en de procedure tot inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden werknemer

Op 31 augustus 2020 moet de werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra;
  • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling);
  • Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar);
  • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
  • Niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;
  • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
  • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.

Bijkomende voorwaarden werknemer

Van de werknemer-kandidaat die reeds een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkundige behaald heeft en hierdoor in principe een opleiding van minder dan 3 jaar of 4 zou kunnen volgen, wordt verwacht dat toch de volledige opleiding van 3 of 4 jaar gevolgd zal worden indien het behalen van het certificaat dateert van meer dan 5 jaar geleden, m.a.w. vóór 1 september 2015. Bij selectie van deze werknemers, moeten zij zich voor de opleidingsperiode waarop het behaalde certificaat betrekking heeft als vrij student inschrijven en bewijzen (resultaat van de examens en advies van school) het vereiste niveau te hebben om de studies verder te zetten.

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ zal de kandidaten selecteren op basis van objectieve criteria. Het resultaat van de selectie zal schriftelijk worden medegedeeld aan de kandidaten evenals aan hun werkgever tegen begin juli.

Na selectie zal de werknemer een informatiesessie over het opleidingsproject moeten bijwonen. Tijdens deze informatiesessie zal het “reglement werknemer” met de bepalingen van het protocolraamakkoord van 28 oktober 2009 betreffende het opleidingsproject tot verpleegkundige in de federale gezondheidssector overhandigd worden, dat door de werknemer voor akkoord ondertekend moet worden. Pas na deelname en ondertekening van het reglement is de selectie definitief.

Voorwaarden werkgever

De werkgever zal het “reglement werkgever”, dat hem zal opgestuurd worden samen met de brief tot kennisgeving van de beslissing tot selectie, getekend voor akkoord, moeten terugsturen.

Verder zal de werkgever de werknemer die tot de opleiding is toegelaten, moeten vervangen door een andere werknemer. Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal de werkgever voor de tewerkstelling van deze vervanger een vergoeding betalen ten bedrage van maximaal 40.000,00 euro op jaarbasis per voltijds tewerkgestelde werknemer. Voor werknemers die reeds eerder in het project 600 gestart zijn, blijft de tussenkomst van 35.065,96 euro ongewijzigd.

Procedure

Werkgevers waarvan de werknemers voor deze opleiding in aanmerking komen, zullen hen op de hoogte moeten brengen van de mogelijkheid om in dit project in te stappen.

Werknemers die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier. Dit formulier moeten ze samen met het werkgeversattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, bezorgen aan de RSZ tegen 12 juni 2020 op het adres maribel@rsz.fgov.be.

Bijkomende informatie is terug te vinden via deze link.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ 2020/01 – Tussentijdse instructies.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.