Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Uitbreiding contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2020 – update

By 29 april 2020december 28th, 2020No Comments

Een KB van 9 april 2020 voorziet een aantal aanpassingen aan de regels rond gelegenheidsarbeid in de land-en tuinbouw voor 2020.

Verdubbeling contingent 2020 

De RSZ heeft voor het jaar 2020 gelet op de corona-epidemie het contingent waarop werknemers in de land-en tuinbouwsector gebruik kunnen maken van het voordelige regime van gelegenheidsarbeid verdubbeld.

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.  Dit maximum aantal arbeidsdagen wordt nu voor 2020 verdubbeld.

Tewerkstelling in deAantal dagen bij één of meerdere werkgevers  voor kalenderjaar 2020 
LandbouwsectorMax. 60 dagen
Landbouw- én tuinbouwsectorMax. 130 dagen
WitloofteeltMax. 70 dagen extra

niet als uitzendkracht

ChampignonteeltMax. 70 dagen extra

(opgelet specifieke voorwaarden!)

niet als uitzendkracht

FruitteeltMax. 70 dagen extra

(opgelet specifieke voorwaarden!)

niet als uitzendkracht

 

180-dagenregel

Een arbeider die in de loop van de 180 voorafgaande dagen, in de land- of tuinbouwsector gewerkt had in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider kon voorheen niet beschouwd worden als gelegenheidsarbeider.

Vanaf 1 april 2020 wordt de 180-dagenregel niet langer bekeken op niveau van de sector maar op ondernemingsniveau. 

Onder ‘dezelfde onderneming’ wordt verstaan het geheel van juridische entiteiten die worden bestuurd door dezelfde bestuurders en/ of beheerders of die behoren tot dezelfde technische bedrijfseenheid zoals bedoeld in de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven. 

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling in de onderneming tijdens genoemde periode, wanneer deze werd uitgevoerd in het kader van een contract voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken. 

Bovendien is de 180-dagenregel niet van toepassing op de werknemer die als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te werken nadat diens arbeidsovereenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd werd beëindigd.

 

3. Uitbreiding contingent voor de fruitteelt 

Wat de arbeiders betreft die tewerkgesteld zijn in de fruitteelt wordt er voorzien in 35 extra dagen per handarbeider die geen uitzendkracht is en dit voor 33 % van het aantal gelegenheidswerknemers die de betrokken werkgever in het jaar 2019 heeft aangegeven. 

Hiervoor is het vereist dat volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

 • de betrokken werkgever toont voor het jaar 2020 een tewerkstellingsvolume aan, uitgedrukt in voltijdse equivalent, dat minstens gelijk is aan het gemiddelde van de vier multifunctionele-aangiften bij de RSZ voor het kalenderjaar 2018;
 • de betrokken werkgever moet, uiterlijk op 24 april 2020, een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en aan het Waarborg en Sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf. Deze aanvraag bevat een verklaring, die samen met de aanvraag moet worden ingediend opdat deze ontvankelijk zou zijn, en waarin de werkgever zich verbindt om:
  – de sociale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten correct toe te passen;
  – geen gebruik te maken van detacheringsconstructies;
  – geen beroep te doen op schijnzelfstandigen;
  – niet aan sociale dumping te doen;
  – niet te werken met constructies van aannemings- of dienstverleningscontracten met Belgische of buitenlandse ondernemingen om de Belgische wetgeving betreffende de verboden terbeschikkingstelling te omzeilen.

Volgens het KB zou Fonds voor het tuinbouwbedrijf hiervoor een modeldocument ter beschikking stellen.

Het Fonds heeft ons echter meegedeeld dat er geen modeldocument ter beschikking gesteld zou worden en dat de uitbreiding niet van toepassing zou zijn voor 2020.  Voorlopig blijft deze uitbreiding voor de fruitteelt dus dode letter. De fruitteelt kan wel gebruik maken van de verdubbeling van het contingent van 65 dagen naar 130 dagen. 

 

Opgelet: Het KB treedt buiten werking op 31/12/2020. 

 

Bron: https://www.rsz.fgov.be/nl/node/1101; KB nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector, BS 20/04/2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.