Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deadline aanvraag terugbetaling Vlaams opleidingsverlof/ educatief verlof – schooljaar 2019 – 2020 – update

By 28 oktober 2020No Comments

Als werkgever gevestigd in het Vlaams Gewest kan men een aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het Vlaams opleidingsverlof/ educatief verlof indienen. Het forfait voor de terugbetaling bedraagt momenteel 21,30 euro/ uur.

Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden verspreid over meerdere gewesten? Dan moet u per gewest een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld.  Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als uw personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten.

1. Vlaams opleidingsverlof

De nieuwe regels van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) zijn van toepassing  voor opleidingen die starten op 01/09/2019 of later. Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het  systeem van educatief verlof in het Vlaamse Gewest.

De aanvraag tot terugbetaling moet u als werkgever indienen via het WSE-loket en dit binnen de 3 maanden na aanvang van de opleiding van uw werknemer of 3 maanden na indiensttreding bij verandering van werkgever (m.u.z. loopbaangerichte opleiding waarbij de werknemer zelf het attest zal bezorgen).

Voor schooljaar 2019 – 2020 geldt een aangepaste regeling en hebt u tijd t.e.m. 31/12/2020 om een terugbetalingsaanvraag in te dienen.

De aanvraag kan ingediend worden werknemer per werknemer of via een csv-bestand waardoor de werkgever voor meerdere werknemers in bulk de gegevens kan aanleveren.  De Vlaamse overheid voorziet een blanco template  en toelichting over het gebruik van deze template.

De uren VOV moeten in de DmfA per kwartaal geregistreerd worden onder code 5. Dit is dezelfde code als voor het betaald educatief verlof.

Hierbij gelden de volgende administratieve vereenvoudigingen:

  • de attesten van inschrijving en nauwgezetheid zullen rechtstreeks opgevraagd worden bij de opleidingsinstelling en moeten dus niet meer door de werkgever doorgestuurd worden;
  • via het digitaal platform Vlaamse opleidingsincentives kunnen de werkgever en de werknemer het recht van de werknemer, de opname van de uren, de attesten van deelname en de eindbeoordeling raadplegen;
  • de administratieve procedure voor de opleidingsverstrekkers wordt gedigitaliseerd.

2. Educatief verlof 

Voor opleidingen die zijn gestart voor 01/09/2019 geldt het systeem van het educatief verlof nog.

Werknemers die in het schooljaar 2018 – 2019 een opleiding heeft gevolgd waarvoor gebruik werd gemaakt van betaald educatief verlof kunnen ervoor kiezen om deze opleiding verder te zetten onder het systeem van betaald educatief verlof en dit uiterlijk tot 31/12/2021.  In dat geval gebeurt de terugvorderingsaanvraag volgens de regelgeving van het betaald educatief verlof.

Opgelet: indien een werknemer een opleiding via de overgangsregeling i.h.k.v. educatief verlof in eenzelfde opleidingsjaar combineert met een opleiding i.h.k.v. opleidingsverlof, zal het aantal terugbetaalde uren educatief verlof in mindering gebracht worden van het aantal uren VOV.

De aanvraag om terugbetaling moet jaarlijks voor alle betrokken werknemers worden ingediend op basis van de volgende documenten:

  • een aangifte van schuldvordering waarop het bedrag dat voor elke werknemer wordt gevraagd, wordt vermeld;
  • eenindividuele steekkaart die voor elke werknemer de verlofperiodes die werden toegekend, vermeldt;
  • het attest van regelmatige inschrijving en de attesten van regelmatige aanwezigheid.

Daarnaast is het mogelijk dat volgende documenten moeten worden verstrekt:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst (variabele deeltijdse tewerkstelling);
  • verklaring op eer waaruit blijkt dat de betrokken werknemer nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (opleiding basiseducatie of opleiding voor het behalen van een eerste diploma hoger secundair onderwijs);
  • bewijs m.b.t. het samenvallen van de lesuren met de arbeidstijd (werknemers <4/5 tewerkstelling met een vast uurrooster of bij toepassing van de verhoogde maxima omwille van het samenvallen van de lesuren met het arbeidsrooster).

U kan ten vroegste een aanvraag tot terugbetaling indienen na het einde van het schooljaar. De termijnen voor het indienen van deze aanvraag moeten strikt nageleefd worden. Indien u te laat bent, zal u geen terugbetaling kunnen bekomen.

In Vlaanderen dient u uw terugbetalingsaanvraag educatief verlof voor het schooljaar 2019 – 2020 ten laatste op 31 december 2020 schriftelijk in te dienen.

 

Contactgegevens Departement Werk en Sociale Economie

Departement Werk en Sociale Economie
Vlaams opleidingsverlof
Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België
E-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.beopleidingsdatabank@vlaanderen.be
Tel.: 1700 

 

Bron: Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985; Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 13 november 2018; Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019; MB van 13 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019; Decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, B.S. 29.12.2015; www.vlaanderen.be. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.