Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: reizen uw werknemers naar landen van een rode of oranje zone? – update

By 22 oktober 2020No Comments

De FOD buitenlandse zaken heeft bepaalde zones aangeduid als rood, oranje en groen en daaraan zijn specifieke maatregelen gekoppeld voor personen die terugkeren uit deze zones.

Het verbod op niet-essentiële reizen binnen en buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk  (rode zones) wordt vanaf 25/09/2020 aangepast.

Vanaf 25/09/2020 geldt er geen formeel reisverbod meer, maar is het ten zeerste afgeraden door de Belgische autoriteiten om naar deze rode zones af te reizen.

Opgelet: de FOD buitenlandse zaken geeft een waarschuwing mee op haar website dat reizigers zich bewust moeten zijn van het feit dat eventuele nieuwe COVID-19 uitbraken hun reis kan beinvloeden en dat een repatriering niet gegarandeerd kan worden bij afschaffing van commerciële vluchten of het sluiten van de grenzen. 

Maatregelen voor personen die terugkeren

 • Rode zone: men is verplicht bij terugkeer een COVID-19 test en een quarantaine te ondergaan. Door de evolutie van de COVID-19-pandemie worden reizigers bij terugkeer uit een rode zone niet meer verplicht getest tot en met 15 november, behalve wanneer ze symptomen vertonen. 
 • Oranje zone: er wordt niet langer gevraagd een COVID-19 test en een quarantaine te ondergaan.
 • Groene zone: geen specifieke verplichtingen

De zones kan u terugvinden op de website van de FOD Buitenlandse zaken. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

Transit is mogelijk, ook door rode zones, zonder voorwaarden of maatregelen bij aankomst in België, dit met gelijk welk transportmiddel. 

Voor vragen omtrent het Passenger Locator Form, de covid-test en quarantaineverplichting in België, contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info.coronavirus@health.fgov.be(link stuurt een e-mail).

Passenger Locator Form 

Sinds 01/08/2020 is men in bepaalde gevallen verplicht om het Passenger Locator Form in te vullen. Dit formulier wordt voor contacttracing gebruikt.

Het invullen van het formulier zal een vereiste zijn om in te checken bij vervoer met het vliegtuig of per boot.  De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passenger Locator Form hebben ingevuld. Bij gebrek van dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

 • Reizigers die reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone zijn ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronisch Passenger Locator Form in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.
 • Reizigers die reizen naar België vanuit een gebied in de Schengenzone zijn ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronisch Passenger Locator Form in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.

Indien men voor bovenvermelde gevallen geen gebruik maakt van een vervoerder dan is de reiziger, van wie het verblijf in België meer dan 48 uur duurt, en het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde, er persoonlijk toe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het elektronisch Passenger Locator Form in te vullen en te ondertekenen.

Het Passenger Locator Form moet niet ingevuld worden indien met een ander vervoermiddel reist en mindrr dan 48u in België verblijf of als men terugkeert na een verblijf in het buitenland van minder dan 48u. 

Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form, is hij ertoe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het papieren Passenger Locator Form in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan Saniport.

Concreet zullen de personen die nu reeds in het  buitenland verblijven en op 01/08/2020 of later naar België terugkeren het formulier voorafgaand aan de terugkeer moeten invullen.

Het document zou ten vroegste 48u op voorhand kunnen worden ingevuld. 

Er zouden ook steekproefsgewijze controles komen aan de grenzen. 

Quarantaine / zelfisolatie

De Nationale Veiligheidsraad heeft het volgende beslist m.b.t. quarantaine en terugkeer van vakantie: 

De quarantaine werd verkort en vereenvoudigd:

 • Als hij of zij symptomen heeft, moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.

Wat de terugkeer van vakantie betreft:

 • Vanaf 25/09/2020 zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Door de evolutie van de COVID-19-pandemie worden reizigers bij terugkeer uit een rode zone niet meer verplicht getest tot en met 15 november, behalve wanneer ze symptomen vertonen. Het resultaat van de zelfbeoordelingsvragenlijst, in te vullen via het Passenger Locator Formr, zal aangeven of de reiziger bij aankomst in België al dan niet in quarantaine moet gaan. De quarantaine werd verlengd tot 10 dagen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.

Quarantaine of zelfisolatie is een bevoegdheid van de deelstaten. In Vlaanderen gelden volgende regels voor personen die terugkeren uit een hoogrisicogebied:

Impact op de tewerkstelling?

Als werkgever kan men werknemers niet verplichten om mee te delen naar welk land ze op vakantie zouden gaan. U kan wel uw werknemers aansporen om dit spontaan te melden. U kan uw werknemers ook niet verplichten om hun reis desgevallend te annuleren of niet op vakantie te vertrekken naar een land in een rode of oranje zone.

Indien niet vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is of in quarantaine moet kan u de toegang tot de werkvloer in principe niet weigeren. Indien de werknemer u effectief een quarantaineattest heeft bezorgd, kan u wel de toegang tot de arbeidsplaats ontzeggen. 

U kan de werknemer ook niet vragen om een attest van arbeidsgeschiktheid te bezorgen. 

Quarantaine

Een werknemer die een quarantaine moet ondergaan, mag zich niet naar het werk begeven.  De werknemer dient de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien de werknemer dit niet doet, kan de werkgever dit beschouwen als ongewettigde afwezigheid.

Telewerk is uiteraard wel toegestaan. De werknemer zal bij telewerk gewoon loon ontvangen van zijn werkgever.

Indien telewerk niet mogelijk is en de werknemer zich beroept op overmacht dan zal de arbeidsovereenkomst geschorst zijn wegens overmacht (art. 26 arbeidsovereenkomstenwet). De werkgever is dan geen loon verschuldigd.

Een werknemer die na terugkeer uit het buitenland in quarantaine gaat, kan onder bepaalde voorwaarden uitkeringen als tijdelijk werkloze krijgen: 
 • de werknemer mag niet arbeidsongeschikt zijn (= arbeidsgeschikt); 
 • telewerk is niet mogelijk
Een werknemer die terugkeert uit een een “oranje” of “rode” zone (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek) kan volgens de instructies van de RVA uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien deze een quarantainegetuigschrift van zijn arts kan voorleggen. 
Voor ondernemingen die niet behoren tot een zwaar getroffen sector of niet beschouwd worden als zwaar getroffen onderneming moet de gewone procedure tijdelijke werkloosheid overmacht (andere reden) toegepast worden met inachtname van de hieraan verbonden formaliteiten.  Voor zwaar getroffen ondernemingen en sectoren kan in deze situatie de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona toegepast worden. 
De RVA heeft daarbij aangekondigd dat er controles uitgevoerd zullen worden en dat desgevallend de tijdelijke werkloosheid geweigerd of achteraf teruggevorderd zal worden indien de voorwaarden niet vervuld zijn.

De werkgever en werknemer zouden ook onderling kunnen overeenkomen om voor deze periode vakantiedagen of inhaalrustdagen in te zetten.

Opgelet: de RVA heeft uitdrukkelijk bevestigd dat een quarantaine die het gevolg is van een reis naar een “rode” zone (beoordeling op datum vertrek) niet beschouwd kan worden als overmacht en men hiervoor geen recht heeft op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. In dat geval is er namelijk sprake van een bewuste keuze van de werknemer met kennis van de gevolgen (verplichte quarantaine bij terugkomst). 

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

 

Bron: FAQ Corona RVA d.d. 23/09/2020; https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/; https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactpersonen-en-reizigers; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.