Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Detachering van werknemers naar België – verstrenging regels

By 31 augustus 2022No Comments

Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België detacheren moeten rekening houden met een aantal verplichtingen. In het kader van de omzetting van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden er een aantal aanpassingen/ verduidelijkingen aangebracht aan de wet van 05/03/2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan.

Het gaat o.a. over de verduidelijking van de inhoud van de arbeidsovereenkomst en een hogere sanctie bij niet aanwijzing van een verbindingspersoon.

Informatie

Op verzoek van de inspectiediensten moeten volgende documenten (papier of elektronisch) voorgelegd worden in één van de landstalen of in het Engels:

 • een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer of een gelijkwaardig document dat informatie bevat over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie, waaronder minstens:
  • de identiteit van de partijen bij de arbeidsrelatie,
  • de zetel van de werkgever,
  • de omschrijving van de te verrichten arbeid,
  • de aanvangsdatum en, in voorkomend geval,
  • de duur of de einddatum van de arbeidsrelatie,
  • het aanvangsbedrag en de overige bestanddelen van het loon waarop de werknemer recht heeft,
  • de betalingswijze en frequentie van de betalingen van het loon,
  • de duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd van de werknemer.
 • de informatie met betrekking tot de vreemde valuta die dienst doet als betaling van het loon, de voordelen in geld of in natura verbonden aan de tewerkstelling in het buitenland, de voorwaarden van de repatriëring van de gedetacheerde werknemer;
 • de arbeidstijdenoverzichten die begin, einde en duur van de dagelijkse arbeidstijd van de gedetacheerde werknemer aangeven;
 • de betalingsbewijzen van de lonen van de gedetacheerde werknemer.

Deze documenten dienen gedurende een periode van één jaar na de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemers in België op verzoek van de inspectiediensten bezorgd worden.

Dit is niet van op de werkgever die een bestuurder in het kader van activiteiten in de sector van het wegvervoer tewerkstelt in België.

Bij KB zijn er bepaalde vrijstellingen op deze verplichting rekening houdend met de beperkte duur van activiteiten in België of gelet op de bijzondere aard van de activiteiten (vb. vrijstelling gedurende 1 jaar voor bijwonen wetenschappelijke congressen, personeel internationale instellingen, diplomaten,….).

Verbindingspersoon – sanctie

Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling van de in België gedetacheerde werknemers, moet de werkgever een verbindingspersoon aanwijzen en deze aanwijzing meedelen.

Het gebrek aan mededeling van de aanwijzing van de aan te wijzen persoon of van de contactgegevens van de aangewezen persoon in geval van detachering van werknemers in België wordt voortaan gesanctioneerd met een sanctie van niveau 4 (in plaats van een sanctie van niveau 2).

Inwerkingtreding

Bovenvermelde wijzigingen zijn in werking getreden op 11/07/2022. 

 

Bron: Wet 19 juni 2022 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer, BS 11 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.