Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe definitie werkdag in Burgerlijk wetboek-impact op termijnen arbeidsrecht – update

By 31 augustus 2022september 7th, 2022No Comments

Op 1 januari 2023 zullen er twee nieuwe boeken van het Burgerlijk Wetboek in voege treden.

Definitie ‘werkdag’

Wanneer een termijn uitgedrukt wordt in werkdagen, zijn dit overeenkomstig het nieuwe Burgerlijk Wetboek alle dagen behoudens, zater-, zon- en feestdagen. Deze aanpassing is van toepassing tenzij een wet anders bepaalt. 

Thans beschouwt men in het arbeidsrecht de zaterdag wel als een werkdag. De wijziging zou ervoor zorgen dat wanneer er termijnen uitgedrukt zijn in het arbeidsrecht, de zaterdag niet meer meegenomen mag worden in de telling van het aantal werkdagen.

De sociale partners zullen binnen de NAR bekijken of er een wetsontwerp zal worden ingediend om de zaterdagen in het arbeidsrecht vanaf 2023 nog steeds als werkdag te beschouwen in afwijking van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 

Specifieke situaties arbeidsrecht waar bij de termijnen rekening wordt gehouden met ‘werkdagen’

Beëindiging arbeidsovereenkomst met naleving van een opzegtermijn

Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met een opzegtermijn via een aangetekende brief door de werkgever stelt de wet dat de per post aangetekende brief uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Thans moet deze aangetekende brief dus uiterlijk woensdag aangetekend verstuurd worden naar de werknemer, opdat de opzegtermijn de daaropvolgende maandag kan ingaan.

Gelet op de wijziging van het Burgerlijk Wetboek zou vanaf 1/1/2023 de brief uiterlijk op dinsdag aangetekend overgemaakt moeten worden aangezien de zaterdag niet meer beschouwd wordt als werkdag, en de aangetekende brief betekend moet worden voor de daaropvolgende maandag.

Beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van dringende reden

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van dringende reden moeten er twee termijnen in acht genomen worden.

Enerzijds moet het ontslag om een dringende reden plaatsvinden binnen drie werkdagen nadat het feit ter rechtvaardiging van de dringende reden zich heeft voorgedaan en de werkgever hiervan kennis heeft genomen.

Anderzijds dienen de feiten die aan de basis liggen van de beslissing tot het ontslag om een dringende reden, binnen drie werkdagen na het ontslag overgemaakt te worden aan de andere partij.

Vanaf 1/1/2023 zouden de partijen wanneer het feit, dan wel het ontslag op de woensdag heeft plaatsgevonden, tijd hebben tot de daaropvolgende maandag (de zaterdag telt niet meer mee in de termijn) om ofwel het ontslag te betekenen dan wel de feiten die aan de grondslag van het ontslag liggen, over te maken.

Overmaken arbeidsongeschiktheidsattest

Behoudens in geval van overmacht moet de werknemer het geneeskundig getuigschrift aan de werkgever overmaken binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid of de dag van de ontvangst van het verzoek.

Door de wetswijziging zou de werknemer bij een arbeidsongeschiktheid die aanvangt vanaf vrijdag, de tijd tot de daaropvolgende maandag om het attest aan de werkgever over te maken, daar waar de werknemer dit nu uiterlijk op zaterdag moet overmaken.

 

Bron :  Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 ‘Algemene bepalingen’ van het Burgerlijk Wetboek, BS 22 augustus 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.