Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Expat-statuut: volledige nieuwe regeling vanaf 2022 – Update standpunt rsz

By 2 februari 2022februari 10th, 2022No Comments

Buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werken voor een Belgische vennootschap die deel uitmaakt van een internationale groep, kennen in België een bijzonder fiscaal statuut. Enkel de inkomsten van Belgische oorsprong zijn belastbaar. Voor de fiscus worden zij aanzien als ‘niet-inwoners’. De bezoldiging die overeenstemt met de in het buitenland geleverde prestaties, is in België derhalve niet belastbaar.

Expats worden binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden tevens niet belast op terugbetalingen van bepaalde uitzonderlijke kosten die gemaakt worden naar aanleiding van de detachering naar België.

Naar aanleiding van de opmaak van de begroting 2022, heeft de Belgische regering ook gesleuteld aan dit voordelig statuut. Er komt een volledig nieuw bijzonder belastingstelsel voor de buitenlandse expats dat het vorige vanaf 1 januari 2022 zal vervangen.

Overzicht nieuwe regeling

In afwijking van de administratieve circulaire waar het huidige statuut van de buitenlandse kaderleden in geregeld is, zal de nieuwe regeling opgenomen worden in een programmawet. De wetgever maakt in deze wet een onderscheid tussen twee soorten categorieën, m.n. de ingekomen belastingplichtigen (werknemers en bedrijfsleiders) en de ingekomen onderzoekers (werknemers).

De werkrelatie zal bewezen moeten worden. Dit kan door een arbeidsovereenkomst of detacheringsovereenkomst. Wanneer het een bedrijfsleider betreft, kan dit door het mandaat te overhandigen, of de specifieke opdracht tot het vervullen van leidinggevende functie van dagelijks beheer, of van commerciële, financiële of technische aard.

Bestuurders die deel uitmaken van de raad van toezicht, de onderneming hebben opgericht of een meerderheidsaandeel hebben, komen derhalve niet in aanmerking. 

Voorwaarden

 • De ingekomen belastingplichtigen moeten ofwel rechtstreeks aangeworven zijn in het buitenland door een Belgisch bedrijf dat deel uitmaakt van een multinationale groep ofwel ter beschikking gesteld zijn in België binnen een multinationale groep of vzw.
 • Voor de ingekomen onderzoekers geldt dat zij ook rechtstreeks aangeworven moeten worden in het buitenland.
 • Gedurende de zestig maanden voorafgaand aan de aanwerving of terbeschikkingstelling mogen de betreffende werknemers of bedrijfsleiders geen fiscaal rijkswinwoner van België zijn geweest en verder gewoond hebben dan een afstand van 150 km van de Belgische grens. Tijdens de periode van zestig maanden mogen er ook geen belastingen op de beroepsinkomsten in België zijn betaald.
 • Er geldt een minimum brutoloondrempel van 75.000 € per kalenderjaar. De controle zal door de fiscus gebeuren aan de hand van de ingediende fiches op jaarbasis. Binnen deze bruto drempel zijn begrepen: het brutoloon, vakantiegeld, eindejaarspremie, voordelen alle aard en variabele vergoedingen (30%-onkostenvergoeding exclusief). Indien de tewerkstelling geen volledig jaar betreft, mag de drempel verhoudingsgewijs aangepast worden.
  Daarnaast moet de werkgever of vennootschap elk jaar (uiterlijk tegen 31 januari) een nominatieve lijst opstellen met vermelding van de werknemers en bedrijfsleiders die konden genieten van het betreffende stelsel.
  Voor de expats-onderzoekers geldt deze voorwaarde niet.
 • Voor de kwalificatie als onderzoeker geldt dat de expat in het bezit moet zijn van een specifiek wetenschappelijk master- of doctor diploma of in dezelfde vakgebieden ten minste 10 jaar relevante beroepservaring kan aantonen. De expat moet ook minstens 80% van de werktijd aan onderzoeksactiviteiten spenderen.
  De onderzoeker werkt alleen of in groep, uitsluitend of hoofdzakelijk onderzoeksactiviteiten verricht met een wetenschappelijk, fundamenteel, industrieel of technisch karakter.

Procedure

De werkgever of vennootschap zal een elektronische aanvraag moeten indienen bij de bevoegde instantie binnen drie maanden vanaf de indiensttreding in België.

Er geldt een specifieke procedure. Zo zullen de betrokken werknemers of bedrijfsleiders een attest voor akkoord moeten ondertekenen en bij de aanvraag dienen te voegen.

Voordelen

In tegenstelling tot de huidige regeling worden de expats vanaf 1 januari 2022 niet automatisch beschouwd als niet-rijksinwoners. De nieuwe wetgeving voorziet immers dat de verblijfsregels die opgenomen zijn in wetboek inzake inkomstenbelastingen van toepassing zijn. De betreffende expats zullen dus ofwel beschouwd worden als rijksinwoners, en dus belastbaar zijn op het wereldwijd inkomen, ofwel zullen ze een attest van fiscaal rijksinwonerschap van het ander land moeten voorleggen.

Indien voldaan is aan de voorwaarden, en het statuut wordt door de Administratie goedgekeurd dan mag de werkgever of vennootschap de expat belastingvrij een onkostenvergoeding toekennen geplafonneerd op 30 %, met een absoluut maximum van 90.000 € van het overeengekomen bruto salaris.

Deze onkostenvergoeding moet contractueel vastgelegd worden.

Daarnaast mag de werkgever ook klassieke kosten eigen aan de werkgever toekennen, zoals de thuiswerkvergoeding, internetvergoeding, …

In het kader van het bijzonder statuut worden uitzonderlijke kosten ook aanvaard als kosten eigen aan de werkgever maar deze zijn limitatief. Het betreft kosten die voortvloeien uit de verhuis naar België of de inrichting van de woning in België, schoolgeld van de leerplichtige kinderen en inrichtingskosten. Hiervan moeten bewijsstukken overhandigd worden.

Standpunt RSZ

Op 9 februari 2022 heeft de RSZ haar standpunt aangaande de regeling van de onkostenvergoeding voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers gepubliceerd. 

De RSZ aanvaardt dat enerzijds de reële en uitzonderlijke  (o.b.v. bewijsstukken) kosten en anderzijds de forfaitaire kosten, die beperkt dienen te zijn tot 30 % van de bezoldigingen (en niet hoger dan 90.000 €), ook vrij zijn van sociale bijdragen. Wel zal er ook aan de overige voorwaarden voldaan moeten zijn zoals hierboven opgesomd. 

Deze onkostenvergoedingen dienen derhalve ook niet opgenomen te worden in de DmfA.

Wel zullen de betreffende buitenlandse kaderleden en onderzoekers, waarop het bijzonder belastingstelsel van toepassing is, vanaf het eerste kwartaal verplicht in de DmfA aangeduid moeten worden met een specifieke code. De RSZ zal hierover verder informeren in de bijwerking van de instructies met betrekking tot het 1ste kwartaal 2022 die eind februari 2022 wordt gepubliceerd.

Termijn

Het specifieke statuut kan genoten worden voor een periode van 5 jaar, die evenwel eenmalig verlengbaar is met drie jaar. Het specifieke statuut is ook niet werkgeversgebonden dus kan van toepassing blijven binnen voormelde periode bij verandering van werkgever.

Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden

Het invoeren van voormelde nieuwe bijzondere belastingsregeling valt samen met het uitdoven van het bijzondere aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden.

De circulaire 2022/c/9 voorziet de overgangsregeling voor buitenlandse kaderleden die vóór 01.01.2022 in België in dienst zijn getreden en genoten van het oude belastingstelsel. De overgangsregeling geldt tot en met 31.12.2023 (IJ 2023)

De circulaire treedt in werking vanaf 01.01.2022.

Toepassing oude regeling – Overgangsregeling

Wanneer buitenlandse kaderleden of onderzoekers vóór 01.01.2022 in dienst zijn getreden, maar de termijn van zes maanden ((te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die van de tewerkstelling of detachering in België) voor het indienen van de aanvraag op 31.12.2021 nog niet verstreken is, dan kan uitzonderlijk in 2022 nog een aanvraag tot toepassing van het oude regime ingediend worden.

Deze 6-maanden termijn kan niet verlengd worden. 

Eerdere circulaires voorzagen dat omwille van specifieke redenen deze termijn verlengd kan worden. Zo’n laattijdige aanvraag is niet meer mogelijk vanaf 01.01.2022. Laattijdige aanvragen van vóór deze datum kunnen wel nog behandeld worden overeenkomstig de overgangsregeling. 

Bij wijze van overgang kunnen de buitenlandse kaderleden en onderzoekers waarop het oude belastingstelsel van toepassing was,  dit stelsel nog gebruiken tot en met 31.12.2023 (in principe inkomstenjaar 2023) . De richtlijnen zoals voorschreven in de circulaire d.d. 08.08.1983 en de circulaire Ci.RH.624/460.080 d.d. 31.08.1995 moeten wel nageleefd worden. 

Indien eenmaal niet meer voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van de overgangsregeling, dan kan er niet meer terug ingestapt worden. Dan kan enkel nog nagekeken worden of de expats in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe regeling. 

Optie voor het nieuwe belastingstelsel ?

Sommige buitenlandse kaderleden en onderzoekers kunnen opteren voor het nieuwe stelsel indien ze op 01.01.2022 nog maar maximaal 5 jaar in België verblijven en die tevens voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven onder de nieuwe regeling. 

De werkgever of de vennootschap moet voor deze optie uiterlijk op 31.07.2022 een aanvraag indienen.

Wanneer een positieve beslissing ontvangen wordt, is het nieuwe belastingstelsel van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01.01.2022 worden verkregen.

Bij een negatieve beslissing kan het oude belastingstelsel nog toegepast worden tot en met 31.12.2023.

Bron: Tussentijdse instructies RSZ van 9 februari 2022; Circulaire 2022/C/9 over de opheffing van het bijzonder aanslagstelsel voor sommige buitenlandse kaderleden van 21 januari 2022, www.fisconetplus.be; Programmawet van 27 december 2021, BS 31 december 2021: Begrotingsakkoord 2022

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.