Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Innings-en invorderingsregister DAVO

By 29 november 2019No Comments

Vanaf 01/12/2019 zullen alle niet-betaalde onderhoudsuitkeringen en achterstallen opgenomen worden in een innings-en invorderingsregister en dit ten vroegste één maand na de kennisgeving aan de schuldenaar.

Het innings- en invorderingsregister zal een algemene lijst bevatten die periodiek en op een geautomatiseerde wijze wordt opgemaakt.

Het innings-en invorderingsregister zal volgende vermeldingen bevatten voor elke erin opgenomen onderhoudsplichtige:

  • De identificatiegegevens;
  • De verschuldigde bedragen, zoals opgenomen in het innings- en invorderingsregister;
  • De gerechtelijke beslissing of de notariële akte waarin het bedrag van het onderhoudsgeld is bepaald.

Het Innings-en invorderingsregister wordt uitvoerbaar verklaard door de bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen of door een door hem gedelegeerde ambtenaar.

De opname in het innings-en invorderingsregister zal gelden als uitvoerbare titel die de invordering van de verschuldigde bedragen mogelijk maakt. Dit ter vervanging van het administratief dwangbevel.

Innings- en invorderingsbericht

Van zodra het innings-en invorderingsregister uitvoerbaar is verklaard, worden de schuldenaar van de alimentatie per post of elektronisch ter kennis gebracht door de verzending van een innings-en invorderingsbericht. Dit bericht bevat een uittreksel van het innings- en invorderingsregister met betrekking tot de betrokken onderhoudsplichtige en informeert de onderhoudsplichtige dat de bedragen die hij verschuldigd is in een innings- en invorderingsregister werden opgenomen met het oog op hun invordering. Deze kennisgeving stuit ook de verjaring van de terugvordering.

Het innings- en invorderingsbericht vermeldt:

  • De identificatiegegevens van de onderhoudsplichtige;
  • De verschuldigde bedragen, zoals opgenomen in het innings- en invorderingsregister;
  • De gerechtelijke beslissing of de notariële akte waarin het bedrag van het onderhoudsgeld is bepaald;
  • De datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister waaraan het innings- en invorderingsbericht verbonden is;
  • De bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die het innings- en invorderingsregister uitvoerbaar heeft verklaard waaraan het innings- en invorderingsbericht verbonden is.

Andere personen

De innings- en invorderingsregisters zijn ook uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate dat zij gehouden zijn tot de betaling van de verschuldigde bedragen op grond van het gemeen recht.

De verschuldigde bedragen kunnen echter slechts bij hen worden ingevorderd door ‘middelen tot tenuitvoerleggingen’ indien:

  • Indien hen een aanmaning tot betaling werd verzonden, die een afschrift van het innings- en invorderingsbericht, de wettelijke en reglementaire gronden en het bedrag van hun schuld bevat. De aanmaning tot betaling heeft uitwerking te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van haar verzending;
  • Na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de uitwerkingsdatum van de aanmaning tot betaling, behalve wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang zijn.

De kennisgeving, bij aangetekende brief, van een aanmaning tot betaling stuit de verjaring van de invordering van deze bedragen. Deze kennisgeving bevat ook een afschrift van het innings- en invorderingsbericht.

Onder ‘middelen tot tenuitvoerlegging’ wordt verstaan: de middelen tot tenuitvoerlegging bedoeld in het Deel V, Titel III van het Gerechtelijk Wetboek en het uitvoerend beslag onder derden bedoeld in artikel 20. § 5.

Inwerkingtreding

De wet van 11 februari 2019 zal in werking treden op 1 december 2019.

 

Bron: Wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft, BS 25 februari 2019; KB van 1 oktober 2019 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters, BS 24 oktober 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.