Skip to main content
Sociaal-Juridisch

KB m.b.t. corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan is gepubliceerd

By 28 juli 2020augustus 9th, 2020No Comments

In een eerder artikel hebben wij aangegeven dat de superkern het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan wou invoeren. Middels een KB van 26 juni werd de regelgeving m.b.t. deze maatregelen gepubliceerd.

Belangrijk om te weten, is dat het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan enkel voorbehouden zijn voor ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, waarvan de periode van de erkenning ten vroegste aanvangt op 1 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2020. Door deze maatregelen kan de werknemer zijn arbeidsprestaties verminderen waardoor de werkgever wat financiële ademruimte krijgt en de werknemer niet al te veel inkomensverlies lijdt.

Onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Enkel werkgevers erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kunnen gebruik maken van het corona-tijdskrediet of de corona-landingsbaan.

Een onderneming is in moeilijkheden of in herstructurering wanneer aan de voorwaarden overeenkomstig artikel 14 ev. van het KB tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voldaan is. Er moet een aanvraag ingediend worden bij de FOD WASO, samen met de nodige bewijsstukken.

Voorwaarden

  • Onderneming in moeilijkheden: in de jaarrekeningen van de laatste twee boekjaren, die de periode voorafgaan voor dewelke de erkenning gevraagd wordt, wordt een verlies geboekt. Dit wordt aangetoond door de jaarrekeningen van de voorbije vijf boekjaren voor te leggen. Het gaat dus over ondernemingen die reeds langer verlieslatend zijn, en dit niet enkel te wijten is aan de coronacrisis.
  • Onderneming in herstructurering:
    • De onderneming (= de technische bedrijfseenheid, TBE) die een collectief ontslag doorvoert binnen zes maanden na datum van erkenning
    • De onderneming (= de juridische entiteit) die, tijdens het jaar dat de aanvraag voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen gekend heeft, dat ten minste gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven voor arbeider aan de RSZ.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt de berekening van de 20%-grens niet in aanmerking genomen.

In tegenstelling tot het algemeen stelsel van toepassing bij SWT geldt voor de toepassing van het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan bij de onderneming in moeilijkheden dat de onderneming de erkenning kan bekomen zonder de verplichting een cao-SWT te sluiten.

Corona-tijdskrediet

Voor het corona-tijdskrediet is de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering voldoende. Aldus moet er niet voldaan zijn aan anciënniteits-en loopbaanvoorwaarden, de 5%-grens ,… zoals die gelden bij de algemene vorm van tijdskrediet.

De overige regels blijven wel van toepassing, zoals het opstellen van een individuele schriftelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst plus de naleving van de gemiddelde arbeidsduur over de overeengekomen periode van het corona-tijdskrediet.

Initiatief werkgever

In tegenstelling tot het gewoon tijdskrediet (onderneming > 10 werknemers) is het corona-tijdskrediet geen recht, noch een plicht. Het initiatief moet uitgaan van de werkgever, doch de werknemer is niet verplicht om op het voorstel in te gaan.

1/5 tot halftijds

Werknemers kunnen hun arbeidsprestaties met 1/5de of 1/2e verminderen wanneer zij voltijds werken. De arbeidsprestaties kunnen tot een halftijdse tewerkstelling verminderd worden als de werknemers minstens ¾ van een voltijdse arbeidsregeling werken.

Aan deze arbeidsduurvermindering is een onderbrekingsuitkering van de RVA verbonden.

Minimum 1 maand en maximum 6 maanden per werknemer   

Het corona-tijdskrediet moet opgenomen worden voor een minimumperiode van één maand en kan maximum voor 6 maanden opgenomen worden.

Deze periode moet volledig vallen binnen de periode van erkenning van de werkgever als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

De onderbrekingsperiodes van corona-tijdskrediet worden niet afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet.

Uitkering tijdens periode corona-tijdskrediet

De toekenningsvoorwaarden voor de uitkering corona-tijdskrediet zijn dezelfde als voor een gewoon tijdskrediet.

Om recht te hebben op een onderbrekingsuitkering, mag de werknemer dus geen activiteit en/of een inkomen hebben waarmee cumulatie verboden is; woonachtig zijn in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland en moet de vastgelegde minimumduur van het tijdskrediet gerespecteerd worden.

De werkgever kan steeds een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de uitkeringen van de RVA, maar de werknemer mag in totaal niet meer verdienen dan van voor opname van het corona-tijdskrediet. M.a.w. het brutoloon van vóór het corona-tijdskrediet is groter of gelijk aan de som van:

  • het deeltijds brutoloon;
  • de RVA-uitkering;
  • het eventueel supplement op basis van een gewestelijke regeling;
  • de eventuele aanvulling van de werkgever.

Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens corona-tijdskrediet en lopend loon

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met een opzegvergoeding, zal de werkgever de opzegvergoeding moeten berekenen op het lopend loon. Het lopend loon wordt tijdens een periode van corona-tijdskrediet evenwel berekend op het loon dat door de werknemer zou verdiend zijn indien hij voltijds was blijven werken of zijn arbeidsprestaties van tenminste 3/4de van een voltijdse betrekking niet verminderd had.

Corona-landingsbaan

Ook de corona-landingsbaan kan enkel toegepast worden in ondernemingen die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden of herstructurering. De regelgever heeft de leeftijdsgrens voor het bekomen van een onderbrekingsuitkering bij de corona landingsbaan verlaagd van 60 naar 55 jaar.

Bijkomend moet de werknemer een beroepsverleden van 25 jaar kunnen aantonen en moet de periode van de landingsbaan liggen binnen de periode van de erkenning van de onderneming als onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

1/5 tot halftijds

Voltijdse werknemers kunnen hun arbeidsprestaties met 1/5de tot een halftijdse tewerkstelling verminderen.

Aanvraag

De aanvraag verloopt op dezelfde wijze als bij het tijdskrediet of de landingsbaan. Op de website van de RVA kunnen de nodige formulieren gedownload worden, die dan ingevuld terug gestuurd moeten worden.

Inwerkingtreding

De regelgeving is op 1 juli 2020 in werking getreden.

 

Bron: KB van 26 juni 2020 nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers, BS 1 juli 2020; KB van 3 mei 2007 tot regeling van het [het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 08 juni 2007.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.