Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Maatregelen zorgsector Q1 2023

By 30 december 2022No Comments

De federale overheid heeft de steunmaatregelen die de zorgsector dient te ontlasten verlengd tot en met 31 maart 2023.

De wet definieert de zorgsector als volgt: de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 – overige hospitalisatiediensten
  • 86210 – huisartspraktijken
  • 86901 – activiteiten medische laboratoria
  • 86903 – ziekenvervoer
  • 86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 – verpleegkundige activiteiten
  • 86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  • 87101 – rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 – overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 – rusthuizen voor ouderen
  • 87302 – Serviceflats voor ouderen
  • 87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  • 87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  • 87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 – Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 – Overige kinderopvang
  • 88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

Hieronder een overzicht:

Studentenarbeid

Voor het eerste kwartaal 2023 worden de prestaties van de student verricht in de zorgsector niet aangerekend op het jaarlijks contingent van 600 uur (plafond is gewijzigd).

Vrijwilligerswerk

Het jaarplafond dat de vrijwilligers in de zorgsector mogen ontvangen, wordt opgetrokken.

Cumul onderbrekingsuitkering tijdskrediet, thematisch verlof of een landingsbaan en tewerkstelling zorgsector

De werknemer kan ook voor het eerste kwartaal 2023 weer tijdelijk tijdens zijn loopbaanonderbreking een activiteit aanvatten bij een andere werkgever in de zorgsector.

De bezoldigingen ontvangen uit deze tijdelijke tewerkstelling kan gecombineerd worden met 75 % van de onderbrekingsuitkering.

De arbeidsovereenkomst bij de (andere) werkgever wordt schriftelijk vastgesteld en bevat een einddatum die nooit verder mag liggen dan 31 maart 2023.

Werknemers tewerkgesteld bij een werkgever in de zorgsector, die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of heeft verminderd in het kader van thematisch verlof, tijdskrediet of loopbaanonderbreking kan met deze werkgever overeenkomen om de betrokken onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.  De werknemer moet de schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties schriftelijk meedelen aan de RVA.  Tijdens de periode van schorsing van de onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties is er geen recht op uitkering.

De RVA heeft bevestigd dat de werknemers in voorgaande situaties inderdaad 75% van hun uitkering behouden, voor de periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 1 januari tot 31 maart 2023.

Tijdelijke tewerkstelling SWT’ers en tijdelijke werklozen bij werkgevers uit de zorgsector

In de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 mochten werklozen met bedrijfstoeslag in de zorgsector aan de slag met behoud van het loon voor deze tewerkstelling samen met 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering .

Voor de zorgsector mag de SWT-er het werk hervatten bij zijn ex-werkgever met deels behoud van zijn werkloosheidsuitkeringen, voor zoverre deze ex-werkgever tot de zorgsector behoort.

Voor de decava – bijdrageregeling zal deze werkhervatting bij de ex-werkgever actief in de zorgsector beschouwd worden als een werkhervatting van type 1 (werkhervatting bij een andere werkgever). Er zijn geen decava-bijdragen verschuldigd, noch RSZ-bijdragen op de bedrijfstoeslag. Deze maatregel gold al tot 31 december 2022.

Ook hier heeft de RVA bevestigd dat de werknemers 75% van hun uitkering behouden, voor de periodes van tewerkstelling gelegen in de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

De programmawet die vandaag gepubliceerd is, voorziet een verlenging van voorgaande maatregel tot 31 maart 2023.

Tewerkstelling gepensioneerden in de zorgsector

 

Bron : Programmawet van 26 december 2022, BS 31 december 2022; Wet van 20 november 2022 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector, BS van 30 november 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.