Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding: bedrijfswagenattest en toekomstige wijzigingen

By 31 januari 2019juli 19th, 2019No Comments

Wanneer werknemers over een bedrijfswagen beschikken of gebruik hebben gemaakt van de mobiliteitsvergoeding is het verplicht om een bedrijfswagenattest af te leveren bij uitdiensttreding van de werknemer. Hiernaast zijn er wijzigingen op til waardoor dit attest overbodig zou worden…

Bedrijfswagenattest

Werknemers kunnen op basis van de “cash for car-regeling” hun bedrijfswagen inruilen voor een vergoeding.  Als algemene regel geldt dat een werknemer minstens 3 maanden voor de aanvraag effectief moet beschikken over een bedrijfswagen en de werkgever moet al minstens drie jaar bedrijfswagens aanbieden. Hierop zijn uitzonderingen voorzien voor startende werkgevers en werknemers.

Om deze voorwaarden te kunnen nagaan bij verandering van werkgever dient de nieuwe werkgever over de nodige gegevens te beschikken. Deze gegevens moeten opgenomen worden in het bedrijfswagen attest dat verplicht volgende gegevens moet bevatten:

 • de periode gedurende dewelke de bedrijfswagen, die voor de bepaling van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt, door de werkgever ter beschikking werd gesteld aan de werknemer;
 • de cataloguswaarde van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • de waarde van de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen, uitgedrukt in gr/km;
 • het type brandstof van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming door de werkgever van de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de eigen bijdrage die door de werknemer werd betaald voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen gedurende de laatste maand voor de inlevering ervan;
 • desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen werd gekoppeld aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid; –
 • desgevallend, het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die aan de werknemer werd toegekend op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst, evenals alle elementen op basis waarvan de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen die aan de basis lag van deze mobiliteitsvergoeding werd vastgesteld;
 • desgevallend, de datum waarop de bedrijfswagen door de werknemer werd ingeleverd in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.

Het attest moet vanaf 6 januari 2019 verplicht overhandigd worden bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

Toekomstige wijzigingen

Een wetsvoorstel van december 2018 wijzigt voornamelijk de voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de mobiliteitsvergoeding om nauwer aan te sluiten bij het mobiliteitsbudget. Dit wetsontwerp zal de regeling toegankelijker maken op volgende vlakken:

 • de maatregel zal ook toegankelijk worden voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen maar niet effectief over een bedrijfswagen beschikken;
 • een eigen bijdragen van de werknemer voor de bedrijfswagen mag afgetrokken worden van het berekende belastbaar voordeel in het kader van de mobiliteitsvergoeding;
 • de regels die momenteel van toepassing zijn bij wijziging van werkgever zullen worden afgeschaft waardoor er geen rekening meer wordt gehouden met de gegevens van een vorige tewerkstelling. Hierdoor wordt het bedrijfswagenattest overbodig;
 • het bedrag van de mobiliteitsvergoeding zal dynamisch worden en rekening houden met de functie.

Het doel is om deze wijzigingen in te laten gaan op 1 maart 2019 maar het is nog afwachten op definitieve goedkeuring en publicatie van het wetsontwerp.

 

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd, BS 27 december 2018; Wetsontwerp van 3 december 2018 tot wijziging, wat de mobiliteitsvergoeding betreft, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding,  Parl. doc. nr. 3382. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.