Skip to main content
Sociaal-Juridisch

NAR advies in verband met de uitbreiding van het rouwverlof en de impact op CAO nr. 12bis en 13bis

By 30 september 2022No Comments

In ons artikel “Uitgebreider rouwverlof bij overlijden kind of partner – update” werd toegelicht dat in het kader van de uitbreiding van het rouwverlof verzien werd in de aanrekening van de bijkomende dagen rouwverlof op het gewaarborgd loon onder bepaalde voorwaarden.

Deze aanpassing van de reglementering in art. 52 en 71 arbeidsovereenkomst doorkruist in bepaalde gevallen de regeling opgenomen in de cao’s nrs. 12 bis en 13 bis. In dit kader werd daarom het advies van de NAR gevraagd.

Algemeen

De NAR heeft zich hierover op 27/09/2022 uitgesproken in advies nr. 2.317.

De NAR verwijst daarbij naar de parlementaire werkzaamheden waarin werd opgenomen dat de nieuwe regeling geen afbreuk doet aan de cao’s 12bis en 13bis die voorzien in een toeslag bovenop de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor arbeiders en precaire bedienden tijdens ziekte. Deze toeslagen zullen verder worden betaald, ook indien de arbeidsongeschiktheid aansluit op een periode van klein verlet wegens rouwverlof. Er werd daarbij verwezen naar het feit dat de sociale partners moeten nagaan in hoeverre ook zij die periode waarin een toeslag wordt gegeven, willen inkorten/aanpassen als gevolg van de extra dagen klein verlet in het kader van rouwverlof die door de werknemer werden opgenomen voorafgaand aan de periode van arbeidsongeschiktheid.

In de praktijk zijn er reeds diverse vragen gesteld aan het RIZIV  in verband met het al dan niet verschuldigd zijn door de werkgever van de toeslagen in het kader van de cao’s nrs. 12 bis en 13 bis wanneer de wettelijke periode van het gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid wordt ingekort overeenkomstig de voornoemde aanrekenregel.

Impact aanrekenregel?

In toepassing van de aanrekenregel, krijgt een bediende die voor onbepaalde tijd is aangeworven, voor een bepaalde tijd van ten minste 3 maanden die onmiddellijk na het opnemen van 10 dagen rouwverlof een maand lang ziek wordt, een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de 24ste dag gewaarborgde arbeidsongeschiktheid en niet vanaf de 31ste dag, aangezien in deze situatie de 7 bijkomende dagen rouwverlof in mindering worden gebracht op de wettelijke periode van het gewaarborgd loon, die normaliter 30 dagen duurt.

Een arbeider of bediende die is aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden , heeft recht op een gewaarborgd loon gedurende de eerste 14 dagen arbeidsongeschiktheid. Tijdens die 14 dagen ontvangt hij de eerste week zijn normale loon en de tweede week 60% van zijn loon. Van de 15de tot de 30ste dag arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die overeenstemt met 60% van het begrensde normale loon. Indien de aanrekenregel wordt toegepast, zal deze arbeider of bediende die onmiddellijk na het opnemen van 10 dagen rouwverlof ziek wordt, recht hebben op een periode van gewaarborgd loon waarop de 7 bijkomende dagen rouwverlof in mindering zullen worden gebracht. Deze aanrekening heeft dus tot gevolg dat de wettelijke periode van het gewaarborgd loon wordt ingekort van 14 tot 7 dagen.   Daarnaast ontvangt een arbeider of bediende die is aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden ook een uitkering ten laste van de werkgever gedurende de tweede, derde en vierde week arbeidsongeschiktheid om het loonverlies tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid te compenseren ingevolge CAO nr. 12bis dan wel CAO nr. 13bis.

De NAR werpt daarbij op dat de toepassing van de aanrekenregel vragen doet rijzen in het kader van het non-discriminatiebeginsel.

Gelet op het voorgaande, is de NAR de mening toegedaan dat een aanpassing van de cao’s nrs. 12 bis en 13 bis voorbarig zou zijn, aangezien de rechtszekerheid niet langer gewaarborgd zou zijn indien het rouwverlof in mindering wordt gebracht op het gewaarborgd loon van arbeiders en bedienden die zijn aangeworven voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder dan 3 maanden vereist.

De NAR pleit dan ook voor een reflectie over de praktische toepassing van de wet van 27 juni 2021 om deze indien nodig in overeenstemming te brengen met het gelijkheidsbeginsel.

Concreet betekent dit dat de praktische toepassing en impact van de aanrekenregel nog niet verder werd uitgeklaard.

 

Bron: NAR Advies nr 2.317 van 27 september 2022 “Wetswijziging uitbreiding van het rouwverlof – Impact op de cao’s nrs. 12 bis en 13 bis”. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.