Skip to main content
Sociaal-Juridisch

NAR verlengt tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen

By 6 juni 2023No Comments

Binnen de NAR van 30 mei 2023 hebben de sociale partners een nieuwe kader-cao opgesteld in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen. Deze cao geldt enkel voor de landingsbanen die ingaan of verlengd worden tijdens de geldigheidsduur van de cao, zijnde van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA voorzien in KB 12/12/2001.

Het recht op tijdskrediet landingsbaan

Binnen het systeem van de landingsbaan zonder uitkering verandert er niets. De werknemer dient initieel 55 jaar te zijn op het moment van het opnemen van zijn eindeloopbaantijdskrediet. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt verminderd naar 50 jaar in volgende gevallen:

  • Zwaar beroep en knelpuntberoep wanneer het arbeidsstelsel verminderd wordt met ½;
  • Zwaar beroep in het geval van 1/5-arbeidsduurvermindering;
  • 28 jaar beroepsverleden als er op sectoraal niveau een cao gesloten wordt en de arbeidsduur met 1/5 verminderd wordt;
  • Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering bij een halftijdse of 1/5-arbeidsduurvermindering.

Het recht op een landingsbaan-uitkering

Wanneer de werknemers tevens een onderbrekingsuitkering willen genieten, is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen stelsel bepaald op 60 jaar of ouder.

De NAR cao met nr 170 voorziet opnieuw in een afwijking hierop en verlaagt de leeftijdsvoorwaarde naar 55 voor zowel een 1/5e vermindering als een halftijdse vermindering van de prestaties.

De werknemer moet op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever tevens onder één van de hieronder voorziene uitzonderingen voor het recht op onderbrekingsuitkeringen vallen:

  • De aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan valt tijdens een periode van erkenning van de onderneming, door de minister bevoegd voor Werk, als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  • 35 jaar beroepsverleden aantonen;
  • Minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel van nachtarbeid gewerkt te hebben.
  • Ofwel bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer.

Onder zwaar beroep wordt begrepen een beroep in wisselende ploegen, een arbeidsregime met nachtprestaties of onderbroken diensten.

NAR cao niet voldoende

Let wel, de cao nr 170 zijn op zich niet voldoende. De sociale partners zullen op sectoraal niveau de toepassing van deze cao nr 170uitdrukkelijk dienen te bevestigen middels een sectorale cao.

Voor werknemers tewerkgesteld in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering zal voor de toepassing van de verlaagde leeftijdsvoorwaarde naar 55 jaar, de onderneming in moeilijkheden ook een cao moeten sluiten waarin expliciet opgenomen wordt dat cao nr. 170 van toepassing is.

Ondernemingen in bedrijfstakken met een niet opgericht paritair comité of een paritair comité dat niet werkt, kunnen de verlaagde leeftijdsvoorwaarde toepassen als zij zelf toetreden tot de NAR-cao via een ondernemingscao, een toetredingsakte (model in bijlage bij cao nr. 170), of een wijziging van het arbeidsreglement.

Bron : cao nr. 170 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.