Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Omzetting EU richtlijn – evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

By 31 mei 2022No Comments

De ministerraad heeft op 29/04/2022 een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van KB goedgekeurd ter omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. De EU lidstaten moeten het nodige doen om de richtlijn uiterlijk op 02/08/2022 om te zetten.

De richtlijn stelt minimumvoorschriften en individuele rechten vast met betrekking tot vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, arbeidsverzuim wegens overmacht en flexibele werkregelingen voor werknemers die ouder of mantelzorger zijn en koppelt een aantal beschermende maatregelen aan de uitoefening van die rechten.

Het gaat o.a. over:

  • Een nieuw flexibeler zorgverlof van 5 dagen per jaar na contact met de werkgever. Bijvoorbeeld het bezoeken van een kind in het ziekenhuis, het vergezellen van een echtgenoot bij een dialyse, of het begeleiden van een familielid dat intrekt in een rusthuis.
  • De invoering van een nieuw recht voor de werknemer om een verzoek in te dienen om ‘flexibele arbeidsregelingen‘ aangeboden te krijgen door de werkgever. Het betreft in de eerste plaats verzoeken om gebruikelijke arbeidsregeling of werktijden aan de passen. Bijvoorbeeld het recht om de wekelijkse werktijden op kantoor te laten aapassen of het vragen om een halftijdse job te herorganiseren op twee en een halve dag. Indien de werkgever het verzoek van de werknemer weigert, moet hij dat schriftelijk motiveren, met inachtneming van een vooraf vastgestelde termijn. Als deze termijn niet wordt gerespecteerd, wordt ingediende verzoek toch geldig verklaard. De werknemer is beschermd tegen eventuele represailles en ontslag.
  • Een uitgebreidere ontslagbescherming voor ‘zorgende’ werknemers;
  • Er wordt voorzien in een sanctie in het Sociaal Strafwetboek die tot doel heeft de werkgever te straffen die de werknemer geen geboorteverlof heeft toegekend of die de duur of de voorwaarden van het verlof niet in acht heeft genomen.
  • Een nieuwe bescherming tegen de niet-hernieuwing van een tijdelijk contract omwille van zwangerschap, bevalling of opname van omgezet moederschapsverlof. De bewijslast zou in dit kader bij de werkgever liggen en er worden vergoedingen voorzien van 6 maanden loon indien er geen objectieve redenen voorhanden zijn. Deze regeling zou ook van toepassing zijn op uitzendcontracten.
  • Een motiveringsplicht bij weigering van bepaalde opnamevormen en uitstel ouderschapsverlof. Ook zou gegarandeerd worden dat een werknemer vanaf 2 augustus 2022 recht heeft op minstens twee maanden ouderschapsverlof met uitkeringen.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Voorontwerp van wet tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven II; Ontwerp van koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad; Ontwerp van koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van richtlijn 2010/18/EU van de Raad, betreffende de publieke sector; Ministerraad van 29/04/2022; https://dermagne.belgium.be/nl/het-tijd-om-het-leven-van-werknemers-die-tijd-nemen-om-te-zorgen-voor-een-naaste-te-verlichten. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.