Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opgelet wanneer u uw personeel uitleent – uitbreiding bevoegdheden RSZ-inspectie

By 29 augustus 2019augustus 30th, 2019No Comments

Het ter beschikking stellen van personeel is verboden. Terbeschikkingstelling houdt in dat een werkgever zijn werknemers uitleent aan een derde, waarbij de derde (gedeeltelijk) het gezag zal uitoefenen over de werknemers. Het gezag kan normaal enkel door de werkgever zelf worden uitgeoefend.

Binnen de bij wet voorziene uitzonderingsgevallen kan een werkgever zijn werknemers bij een andere werkgever tewerkstellen onder diens gezag mits strikte naleving van de voorwaarden. Uitzendarbeid behoort tot één van deze uitzonderingsgevallen. In de uitzendsector is het evenwel ook gangbaar om naast de uitzendactiviteit ‘projectsourcing’ aan te bieden. Zoals het begrip doet vermoeden, betreft het hier het inzetten van projectmedewerkers bij bedrijven in het kader van een specifiek project.

Uitbreiding bevoegdheid RSZ

De sociale inspecteurs van de RSZ krijgen ook de mogelijkheid om gevallen waarbij er sprake is van verboden terbeschikkingstelling in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling te verbaliseren. Ze zullen inbreuken effectief kunnen vaststellen en de gebruiker van het personeel hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen voor sociale schulden in België. De inspectie Toezicht Sociale Wetten blijft verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de correcte arbeids- en loonvoorwaarden.

De ratio van de uitbreiding van de bevoegdheden is het vrijwaren van een eerlijke concurrentie door de strijd aan te gaan tegen sociale dumping en misbruiken op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstelling.

Uitzonderingsgevallen

Hieronder worden kort de toegelaten vormen van terbeschikkingstelling opgelijst:

  • Uitzendarbeid

De meest voorkomende uitzondering is uitzendarbeid.Uitzendbureaus zijn ondernemingen waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen met de bedoeling om hen ter beschikking te stellen van gebruikers. Dit kan enkel maar onder de bij de wet gestelde voorwaarden. Bovendien moeten uitzendbureaus daarvoor over een erkenning beschikken.

  • Toegelaten terbeschikkingstelling voor een beperkte tijd (artikel 32)

Het betreft hier de situatie van projectsourcing. Het uitlenen van personeel tussen reguliere werkgevers, d.w.z. tussen werkgevers die geen uitzendbureau zijn, is uitzonderlijk toegestaan voor een beperkte tijd, mits voorafgaande toestemming door de arbeidsinspectie.

De wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vastgelegd in artikel 32 van de wet van 24 juli 1987.

  • Terbeschikkingstelling in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject

Een reguliere werkgever die in het kader van een door het gewest erkend tewerkstellingstraject een niet-werkende werkzoekende of een leefloontrekker aanwerft, mag deze personen onder bepaalde voorwaarden voor een beperkte tijd uitlenen aan gebruikers.

  • Terbeschikkingstelling in het kader van een werkgeversgroepering

Het stelsel van de werkgeversgroeperingen biedt bedrijven de mogelijkheid om via een aparte juridische structuur (een groepering) gezamenlijk werknemers in dienst te nemen en deze onderling te delen of uit te wisselen.

Om een werkgeversgroepering te kunnen oprichten moet aan een aantal wettelijke voorwaarden zijn voldaan.  Bovendien moet ook een voorafgaande toelating worden gegeven door de Minister van Werk.

  • Specifieke uitzonderingen in de openbare sector

In de openbare sector bestaan een aantal zeer specifieke uitzonderingen op het verbod van terbeschikkingstelling voor contractuele personeelsleden.

Aldus is het aangewezen de regels goed na te kijken of de terbeschikkingstelling valt onder één van de toegelaten uitzondering, vooraleer de werknemer uitgeleend wordt aan een derde. Dit om te vermijden dat er enorme geldboetes of administratieve boetes betaald moeten worden.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

 

Bron: Advies nr. 2.126 NAR, Ontwerp van KB omtrent de bevoegdheidsuitbreiding sociale inspecteurs RSZ m.b.t. de controle op het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; Artikel 31, 32 en 32bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers;  KB  van 17 juli 2013 tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de informatieverplichtingen, bedoeld in artikel 31, § 1, vijfde lid, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, moeten worden nageleefd, wanneer tussen een derde en een werkgever een overeenkomst wordt afgesloten waarin wordt bepaald welke instructies in uitvoering van die overeenkomst door de derde kunnen worden gegeven aan de werknemers van de werkgever.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.