Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opname resterende vakantiedagen en ADV-dagen in 2021

By 26 oktober 2021No Comments

Rond deze periode van het jaar doet u er goed aan om de verloftellers van uw werknemers nog eens onder de loep te nemen. Gelet op de coronacrisis zijn er bovendien nog heel wat werknemers waarvan er op de tellers nog een saldo openstaat.

In principe moeten uw werknemers immers alle verlofdagen, ADV dagen en vervangende feestdagen van 2021 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2021. Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan herinneren om onaangename verrassingen (strafrechtelijke of administratieve boetes) te vermijden.

Vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen moeten door de werknemers opgenomen worden voor 31 december. De wettelijke vakantiedagen mogen bijgevolg niet overgedragen worden naar 2021.

Als werkgever bent u ertoe gehouden om erover te waken dat uw werknemers al hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het vakantiejaar.

Hoewel sommige werkgevers toestaan dat hun werknemers vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar, is dit niet voorzien in de wetgeving. Ook de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen op het einde van het jaar is niet voorzien in de wetgeving, behalve indien er sprake is van overmacht.

De wetgeving voorziet in de betaling van de nog openstaande vakantiedagen voor bedienden die in december nog vakantiedagen hebben openstaan en voor wie het onmogelijk is deze nog op te nemen voor het einde van het jaar. Overmacht is een onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de bediende om. Hierbij kan gedacht worden aan ziekte, moederschapsrust, arbeidsongeval, …Daarnaast is het ook mogelijk dat een arbeider zijn vakantiedagen niet meer kan opnemen omwille van overmacht.

Tijdelijke werkloosheid 

De invoering van economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid overmacht corona mag de werknemer niet beletten om alle vakantiedagen op te nemen tegen het einde van het jaar. De RVA voorziet uitdrukkelijk in de instructies dat tijdelijke werkloosheid niet mogelijk is voor geplande vakantiedagen. Bovendien moet de werknemer gedurende het jaar en uiterlijk in december alle betaalde verlofdagen opnemen waarop hij/zij recht heeft. Indien de werknemer dit niet doet, dan zal er voor het saldo aan vakantiedagen geen uitkering als tijdelijk werkloze worden toegekend.

Ziekte-uitkering

Ook het ziekenfonds zal de werkgever vragen of er nog een saldo aan vakantiedagen is. Het vakantiefonds zal de reeds betaalde vakantiedagen die nog niet werden opgenomen dan aanrekenen op de ziekte-uitkeringen in december of tijdens de laatste uitbetalingsperiode van het vakantiejaar. Voor arbeiders bestaat er in tegenstelling tot de bedienden wel de mogelijkheid om een voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen door te geven.

Bijkomende vakantiedagen

Voor de bijkomende vakantiedagen die op sectoraal of ondernemingsniveau worden toegekend, kan men zelf bepalen of deze al dan niet overdraagbaar zijn naar het volgende jaar.

Wordt op sectoraal niveau niets bepaald omtrent de opname van deze bijkomende vakantiedagen of kent u bijkomende vakantiedagen toe op ondernemingsniveau, dan kan u zelf bepalen of deze al dan niet overdraagbaar zijn naar het volgende jaar. U kan daarbij ook best bepalen dat eerst de wettelijke vakantiedagen moeten worden uitgeput.

ADV-dagen

Indien in uw onderneming de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis bereikt wordt door de toekenning van inhaalrustdagen ten gevolge van arbeidsduurvermindering, dan moeten die dagen ook voor het einde van het jaar opgenomen worden door de werknemers. Immers indien uw werknemers niet alle ADV-dagen opnemen, dan wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur immers niet gerespecteerd.

Voorbeeld: De werknemers werken in uw onderneming met een arbeidsregeling van 40 uur/week met 2 uur inhaalrust. Jaarlijks hebben zij recht op 12 ADV-dagen. De gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis bedraagt dus 38 uur. Om de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur op jaarbasis te respecteren, is het noodzakelijk om de 12 ADV-dagen op te nemen.

Aandachtspunten

  • Informeer uw werknemers

Informeer uw werknemers tijdig over het aantal resterende vakantiedagen waarop zij nog recht hebben. Indien u er voor koos om een vakantieteller op het loonbriefje van uw werknemers te vermelden, dan kunnen uw werknemers dit saldo zelf terugvinden.

U kan uw werknemers ook best op voorhand inlichten over de in de onderneming geldende afspraken m.b.t. de opname van vakantiedagen.

  • Zorg ervoor dat uw werknemers alle wettelijke vakantiedagen van 2021 opnemen in 2021

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Wijs uw werknemers er dan ook op dat de wettelijke vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar volgend jaar.

Indien uw werknemer weigert om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen, laat u dit best schriftelijk bevestigen.

 

Bron: KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 6 april 1967; Gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 30 september 1971.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.