Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen en tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart – update

By 30 oktober 2020No Comments

Uitbreiding toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreffende de toekenning van het overbruggingsrecht werd uitgebreid naar de volgende categorieën:

  • Zelfstandigen in bijberoep
  • Gepensioneerde zelfstandigen
  • student-zelfstandigen
  • zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met een bijberoep

EN die voorlopige bijdragen in 2020 betalen, berekend op een inkomen tussen 6.996,89 € en 13.993,77 € (voor gepensioneerde zelfstandigen geldt er geen bovengrens). 

ALs ze voldoen aan de overige voorwaarden (zie infra) dan maken deze categorieën aanspraak op een gedeeltelijke vergoeding in het kader van het overbruggingsrecht. 

Verplichte sluiting omwille van de overheidsmaatregelen

Als een zelfstandige of zijn meewerkende echtgenoot rechtstreeks getroffen wordt door de overheidsmaatregelen vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18, 23 en 24 maart 2020, zijnde de verplichte (geheel of gedeeltelijke) sluiting van de handelszaak dan kan de zelfstandige aanspraak maken op het overbruggingskrediet, ongeacht de duur van onderbreking van de handelszaak. Het gaat over de niet-essentiële winkels en handelszaken (denk aan de horecasector).

Geen verplichte sluiting maar wel minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking omwille van het coronavirus

Het betreft hier de zelfstandigen die niet verplicht hun zaak dienen te sluiten, maar wel ernstig (onrechtstreeks) getroffen zijn door het coronavirus. Bijvoorbeeld omdat ze zelf in quarantaine geplaatst zijn of hun werknemers, de leveringen zijn geannuleerd of uitgesteld, er is een aanzienlijke daling van activiteit, … Om in aanmerking te komen moet de activiteit vrijwillig gedurende 7 opeenvolgende dagen gesloten zijn.

Voorgaande is eveneens van toepassing voor zelfstandige zorgberoepen die hun activiteit stopzetten voor minstens 7 dagen per maand, maar wel nog tussenkomen in dringende (para)medische gevallen.

Aanvraag en vergoeding 

De aanvraag moet ingediend worden via dit aanvraagformulier bij het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige aangesloten is. Wanneer de zelfstandige recht heeft op een volledige vergoeding, dan bedraagt deze maandelijkse uitkering 1.291,69 € zonder gezinslast, en 1.614,10 € met gezinslast. De categorieën die deel uitmaken van voormelde uitbreiding, zullen dus een pro rata vergoeding ontvangen. Klik hier voor verdere informatie. 

De uitkering kan bekomen worden aan voorgaande voorwaarden voor de maanden maart, april en mei. 

Wanneer er reeds in de voorgaande maand (maart of april) een aanvraag ingediend werd, zal het overbruggingsrecht automatisch verlengd worden in de daaropvolgende maand (april of mei), tenzij er geen sprake meer is van een onderbreking van ten minste 7 opeenvolgende dagen in de betrokken maand. Is dit het geval dan moet u deze informatie zo spoedig mogelijk aan het sociaal verzekeringsfonds overmaken zodat er geen uitkering betaald wordt. 

Voor de maand juni zal er in tegenstelling tot de automatische verlenging in de vorige maanden, opnieuw een aanvraag tot het overbruggingsrecht ingediend moeten worden waarin de onderbreking van 7 opeenvolgende kalenderdagen gestaafd wordt. Deze wijziging in procedure doet zich wellicht voor omwille van de versoepeling van de corona maatregelen. 

Het overbruggingskrediet zal ook voor de maanden juli en augustus aangevraagd kunnen worden, maar ook dan is er een nieuwe aanvraag nodig. De sociale verzekeringsfondsen voorzien hiervoor dikwijls specifieke formulieren. 

Voor deze maanden is het evenwel niet meer voldoende dat de ondernemingen gesloten blijven omdat de regels inzake social distancing niet meer gewaarborgd kunnen worden. De ondernemingen dienen derhalve aan te tonen dat de sluiting veroorzaakt is door de economische gevolgen van de coronacrisis. Het dossier moet objectieve elementen bevatten die de link met de crisis bewijzen, zoals een aanzienlijke daling van de inkomsten, van de activiteit (daling van de reserveringen, daling van de bezettingsgraad, stijging van het aantal annuleringen, enz.), onderbroken leveringen, of een daling van de verkoop.

Worden ook aanvaard:

  • Ondernemingen die afhankelijk zijn van sectoren die mogen heropstarten maar waar de heropstart zeer traag verloopt (voorbeeld: leverancier van horeca);
  • Zelfstandigen die in juli/augustus zoveel omzet verliezen dat ze er geen leefbaar inkomen mee bekomen (een louter omzetverlies volstaat dus niet);
  • Zelfstandigen die zelf in quarantaine geplaatst werden en hun activiteiten hebben moeten onderbreken.

Voor de volgende maanden (september t.e.m. december 2020) heeft de ministerraad op 31/07/2020 beslist dat enkel nog de ondernemingen waarvan de activiteiten onderbroken worden, of in grote mate beperkt worden door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (verplichte sluiting) gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht. Deze verlenging betreft dus hoofdzakelijk de zelfstandigen actief in de evenementensector en zij die van deze sector afhankelijk zijn. Dit werd ondertussen ook bevestigd door het KB van 22/08/2020. 

Voor de overige zelfstandigen (vrijwillige stopzetting van > 7 opeenvolgende dagen) kan het overbruggingsrecht niet meer toegepast worden vanaf september. 

Cumul met vervangingsinkomen?

De uitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen (pensioen, (tijdelijke) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid).

Bij een gedeeltelijke uitkering mag evenwel in geen enkel geval per maand de som van de gedeeltelijke uitkering van het Corona-overbruggingsrecht en het vervangingsinkomen hoger zijn dan 1.614,10 EUR (=volledige uitkering overbruggingsrecht). Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van het Corona-overbruggingsrecht verminderd worden.

Wanneer de zelfstandige al middels het klassieke overbruggingsrecht een uitkering heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden, dan kan er nog een aanvraag ingediend worden voor het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht. De duur van de toekenning van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht wordt ook niet in mindering gebracht van de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Let wel, als zelfstandige moet je sociale bijdragen blijven betalen, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt, tenzij je hieromtrent een beroep doet op de andere steunmaatregelen (uitstel van betaling, betalingstermijnen, …).

Tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart 

Met het oog op de opstart van de zelfstandige activiteit na een periode van beperking of verbod van de activiteit, heeft de Vlaamse regering een bijkomende steunmaatregel aangekondigd, zijnde de Relance-uitkering.

Het is gericht op dezelfde doelgroep als deze van het overbruggingsrecht. Verder beoogt het de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald.

De relance-uitkering kan niet gecombineerd worden met het tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht. Het bedrag is wel even hoog als deze van het overbruggingsrecht. Deze maatregel is nog niet definitief. Er is een verdere uitwerking nodig door de Vlaamse overheid. 

Deze tijdelijke maatregel werd door de ministerraad op 31/07/2020 verlengd tot en met 31/10/2020.

De ministerraad heeft op 23/10/2020 een ontwerp van KB goedgekeurd om het overbruggingsrecht heropstart te verlengen tot en met 31 december 2020. Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het is nog even wachten op de officiële publicatie.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

 

Bron: Koninklijk besluit nr. 13 van 27/04/2020  tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden, BS 29 april 2020; KB van 22 augustus 2020 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 31 augustus 2020; Ontwerp van koninklijk besluit van tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.