Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen vanaf 2017

By 22 december 2016augustus 28th, 2019No Comments

Vanaf 01.01.2017 zal de Vlaamse overheid een premie toekennen aan werkgevers (ook uitzendkantoren) die langdurig werkzoekenden aanwerven en tewerkstellen in een vestiging in het Vlaamse gewest.

Het doel van deze premie is om de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die minstens 2 jaar werkzoekend zijn, te bevorderen. Daarnaast wil men met deze premie ook duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden bevorderen. Het ontbreken van recente werkervaring is immers een factor die doorgaans een negatieve impact heeft op de tewerkstellingskansen van werkzoekenden.

Deze premie komt tegemoet aan de vraag om een incentive te voorzien voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden na het verdwijnen van de (federale) doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden op 01.01.2017 (Vlaams doelgroepenbeleid). Voor de leeftijdsgroep van 25 – 54 jarigen kan men immers niet van de nieuwe Vlaamse doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen genieten.

 

Werkgevers

Alle werkgevers uit de private en openbare sector kunnen in principe deze premie aanvragen indien zij een langdurig werkzoekende aanwerven in een vestiging gelegen in het Vlaamse Gewest. Ondernemingen ‘in moeilijkheden’ kunnen uitgesloten worden omwille van de Europese regelgeving m.b.t. steunmaatregelen.

Ook uitzendkantoren kunnen aanspraak maken op deze premie als werkgever, maar enkel voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden via een overeenkomst van onbepaalde duur of bepaalde duur van minstens 3 maanden tewerkstelling.

 

Premie in twee schijven

De werkgever zal de premie van max. 4.250 euro ontvangen in twee schijven:

  • max. 1250 euro na 3 maanden tewerkstelling
  • max. 3000 euro na één jaar tewerkstelling

Voor deeltijdse werknemers zullen de bedragen pro rata worden toegekend op basis van de prestatiebreuk.

Prestatiebreuk Eerste schijfTweede schijf
<30%//
>30% en < 80%750 euro 1800 euro
> 80%1250 euro3000 euro

De gegevens m.b.t. de prestatiebreuk zullen voor de toekenning van de eerste schijf gebaseerd worden op de verklaring van de werkgever. Bij de toekenning van de tweede schijf zal er gekeken worden naar de gegevens in de kwartaalaangifte bij de RSZ of DIBISS. Wanneer uit deze gegevens blijkt dat de tewerkstellingsbreuk waar rekening mee is gehouden bij het uitbetalen van de eerste schijf niet overeenstemt, dan zal dit aangepast worden voor de uitbetaling van de tweede schijf. Dit kan betekenen dat er ingehouden wordt of bijgestort.

Wanneer de werkgever nalaat om deze verplichting te vervullen en de gegevens drie maanden na de voorziene uitbetaling van de tweede schijf nog niet ter beschikking zijn, betaalt het departement de tweede schijf van de subsidie niet uit en komt het recht op deze subsidie te vervallen.

 

Voorwaarden 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de premie zijn de volgende:

  • aanwerving ten vroegste vanaf 01.01.2017
  • niet-werkende werkzoekende tussen 25 en 54 jaar
  • minstens twee jaar ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende
  • arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, tenzij gangbare praktijk in het bedrijf of de sector
  • tewerkstelling (3 maanden eerste schijf en 12 maanden tweede schijf)  in een vestiging in het Vlaamse Gewest

Omwille van de hoge terugkeer van langdurig werkzoekenden naar de werkloosheid moet de werkgever de langdurig werkzoekende in principe aanwerven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur om recht te kunnen hebben op de premie. Echter er is een uitzondering voorzien wanneer de werkgever kan aantonen dat het een gangbare praktijk is in het bedrijf of de sector om te werken met contracten van bepaalde duur. Hierbij is het van belang dat de de duur van de (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten minimaal 3 maanden moet bedragen. De minister heeft de mogelijkheid om te bepalen wat er onder ‘gangbaar aanwervingsbeleid’ verstaan dient te worden.

De minister kan periodes van inactiviteit gelijkstellen met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende. Zo zou men een ziekteperiode van meer dan 3 maanden willen gelijkstellen met een periode van inschrijving.

Indien er sprake is van periodes van tewerkstelling of inactiviteit van meer dan 3 maanden, dan wordt de inschrijving bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende onderbroken. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de reden van de onderbreking. Concreet betekent dit dat bij een onderbreking van meer dan 3 maanden de teller van de werkloosheidsduur terug op 0 komt te staan en de persoon dus niet langer als een langdurige werkzoekende wordt beschouwd.

 

Uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexi-jobwerknemers

De premie wordt niet toegekend voor uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers of flexi-jobwerknemers.

Wanneer een gebruiker een uitzendkracht (die langdurig werkzoekend is) vast in dienst neemt voor onbepaalde duur binnen de drie maanden, zal deze de premie nog kunnen aanvragen. De teller van de werkloosheidsduur komt immers pas op 0 te staan na 3 maanden tewerkstelling.

 

Cumul

De premie kan niet gecumuleerd worden met loonkostsubsidies in de sociale economie.

 

Aanvraag van de premie 

De aanvraag van deze premie dient via een nieuwe onlineapplicatie bij het departement Werk en Sociale Economie te gebeuren binnen de 3 maanden na de aanwerving van de langdurig werkzoekende. Deze onlineapplicatie zal nog ter beschikking worden gesteld door het departement Werk en Sociale Economie.

Deze termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Concreet betekent dit dat men geen recht meer zal hebben op de premie indien deze niet werd aangevraagd binnen de 3 maanden na de aanwerving van de langdurig werkzoekende.

Men dient de volgende gegevens te vermelden bij de aanvraag van de premie:

  • identiteitsgegevens van de onderneming
  • identiteitsgegevens van de werknemer
  • datum indiensttreding
  • informatie m.b.t. prestatiebreuk, type arbeidscontract en de aard van de arbeidsrelatie

Binnen de 14 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag  ontvangt men:

  • een ontvangstmelding dat de aanvraag werd geregistreerd
  • ofwel de vraag om bijkomende inlichtingen te verschaffen

De aanvraag zal vervallen indien het dossier niet volledig is na 3 maanden.

Binnen de 30 dagen na ontvangst van het volledige dossier zal men op de hoogte gebracht worden van de beslissing tot  de toekenning van de premie. Bij een positieve beslissing wordt de frequentie van het uitbetalen van de schijven meegedeeld. Bij een negatieve beslissing wordt de motivatie van de beslissing meegedeeld.

De premie zal door het departement Werk en Sociale Economie uitbetaald worden na de automatische controle van de leeftijd van de werknemer via het Rijksregister, de werkloosheidsduur bij de VDAB en na controle van de arbeidsrelatie bij de RSZ of DIBISS (Dimona en DmfA). Verder controleert het departement of de aanwervingsincentive niet wordt gecombineerd met andere tegemoetkomingen in de loonkosten.

 

Vroegtijdige beëindiging van de arbeidsrelatie

Bij een te vroege beëindiging van de arbeidsrelatie kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden de premie toch nog geheel of gedeeltelijk uitbetaald krijgen.

Het is dan vereist dat de beëindiging van de arbeidsrelatie gebeurde:

  • op initiatief van de werknemer;
  • wegens een dringende reden die ten laste van de werknemer wordt gelegd;
  • wegens overmacht;
  • wegens redenen buiten de wil van de werkgever (de werkgever moet het bewijs hiervan leveren).

Dit geldt zowel voor de eerste als de tweede schijf.

  • Indien de werknemer zelf ontslag neemt tijdens de eerste drie maanden van tewerkstelling, dan wordt de eerste schijf nog uitbetaald.
  • Indien de werkgever de werknemer ontslaat in de eerste drie maanden van tewerkstelling, dan wordt er geen premie uitbetaald.
  • Indien de werkgever ontslaat tussen de derde en de twaalfde maand na aanwerving, dan zal de tweede schijf niet uitbetaald worden.
  • Indien de werknemer zelf ontslag neemt tussen de derde en de twaalfde maand na aanwerving, dan wordt de tweede schijf nog uitbetaald.

 

Schorsing en terugvordering van de premie

Het departement schorst de betaling van de premie, houdt het verschuldigde bedrag in op de nog te betalen premie of vordert de uitbetaalde premie terug in de volgende gevallen:

  • Indien uit nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens blijkt dat de onderneming een of meer werknemers heeft ontslagen met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de premie;
  • Indien de onderneming de voorwaarden niet naleeft;
  • Indien de onderneming in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.

 

Inwerkingtreding

Deze maatregel zou in werking treden op 01.01.2017. Vanaf deze datum kunnen werkgevers in principe de premie aanvragen wanneer ze een langdurig werkzoekende tussen  25 en 54 jaar aanwerven.

 

 

Bron: Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden goedgekeurd door de ministerraad op 2 december 2016. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.