Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Schorsing opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus vanaf 22/06/2020 – update

By 30 september 2020No Comments

Wetsvoorstel

Op 29/04/2020 werd er een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolgde de COVID-19-crisis.

De doelstelling van dit wetsvoorstel is om naar analogie met de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen de looptijd van de opzeggingstermijn tijdens deze periodes van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht op te schorten. Dit naar aanleiding van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht en het gegeven dat bepaalde ondernemingen tijdens deze periodes van schorsing definitief ontslag betekenen aan sommige werknemers.

Op basis van de bestaande regelgeving (art. 37/7 arbeidsovereenkomstenwet) werd opzegtermijn niet geschorst bij tijdelijke werkloosheid overmacht. Volgens de indieners van het wetsvoorstel wordt zo een deel (of geheel) van deze opzeggingstermijn desgevallend afgewenteld op de sociale zekerheid.

In het oorspronkelijk voorstel was voorzien dat bij een opzegging door de werkgever voor of tijdens de schorsing, de opzeggingstermijn werd geschorst tijdens de periode van 01/03/2020 – 30/06/2020. Er werd daarbij voorzien in een retroactieve inwerkingtreding van de wet op 01/03/2020.

Er werden echter diverse amendementen ingediend om de retroactieve werking van het wetsvoorstel in te perken of aan te passen gelet op de rechtsonzekerheid en het feit dat er geen advies werd gevraagd aan de Raad van State.  Anderen vonden daarentegen dat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg ging. Zo werden er nog andere wetsvoorstellen ingediend tot instelling van een verbod op ontslag tijdens of omwille van de COVID-19-crisis zoals ook in andere Europese landen het geval is (vb. Spanje, Italië,…).

Eerste lezing

Na de eerste lezing in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen werd voorzien dat de opzegtermijn geschorst werd bij tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf de datum waarop de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, behalve voor werknemers van wie de opzegtermijn op die datum nog lopende was en waarvoor de wet in werking zou treden op 01/03/2020.

Tweede lezing

Er werd daarbij op 13/05/2020 voorzien in een tweede lezing van het wetsvoorstel in de commissie voor sociale zaken, werk en pensioenen. Het voorstel werd ook in tweede lezing aangenomen met enkele amendementen.

Er werd voorzien dat de opzeggingstermijn die reeds lopend was voor 1 maart 2020 niet geschorst zou worden. De werkgever zou in dat geval voor de periode waarin de opzeggingstermijn samenviel met een periode van schorsing, een aanvulling betalen op de uitkering die overeenstemt met het verschil tussen de uitkering voor tijdelijke werkloosheid en het nettoloon waarop de werknemer bij afwezigheid van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst recht zou hebben gehad.

Daarnaast werd ook de inwerkingtreding aangepast. De wet zou in werking treden op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, met uitzondering van de werknemers van wie de opzegtermijn op 5 mei 2020 nog lopende was, voor wie ze uitwerking zou hebben met ingang van 1 maart 2020.

Plenaire vergadering

Op 19/05/2020 werden er nog amendementen ingediend op de plenaire vergadering.  Er werd op 20/05/2020 gevraagd om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. 

De Raad van State heeft een negatief advies gegeven m.b.t. de retroactieve werking van de wet. 

Het wetsvoorstel werd op 11/06/2020 aangenomen met een aangepaste tekst en werd op 22/06/2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus. 

Bij een opzegging vanwege de werknemer is er geen schorsing van de opzegtermijn. 

De opzegtermijn wordt vanaf 22/06/2020 geschorst bij toepassing van de specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het coronavirus indien de opzegging uitgaat vanwege de werkgever. De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus in de periode van 01/03/2020 t.e.m. 21/06/2020 schorsen de opzegtermijn niet.   

Voor opzegtermijnen die gestart zijn op of na 01/03/2020 en die niet meer lopende zijn op 22/06/2020 is er geen retroactieve werking.

Indien de opzegtermijn reeds lopende was voor 01/03/2020 dan loopt de opzegtermijn gewoon door! Er zal in dat geval geen schorsing zijn van de opzegtermijn voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus.

Quarantaine? 

Vanaf 01/09/2020 zijn er verschillende regelingen voor werkloosheid overmacht omwille van ‘quarantaine – corona’: 

  • zwaar getroffen ondernemingen / sectoren kunnen verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona;
  • de andere niet zwaar getroffen ondernemingen / sectoren kunnen de gewone procedure tijdelijke werkloosheid ‘overmacht – andere reden’ toepassen. 
De opzegtermijn zal in beide gevallen geschorst worden overeenkomstig de hierboven vermelde modaliteiten op voorwaarde dat de werknemer recht heeft op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van de RVA.

Inwerkingtreding 

De wet is in werking getreden op 22/06/2020 (datum bekendmaking in het Belgisch Staatsblad). 

De retroactieve werking van de wet werd geschrapt naar aanleiding van het advies van de Raad van State. 

 

Bron: Wetsvoorstel van 29/04/2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolgde de COVID-19-crisis, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1212; Wetsvoorstel van 11/05/2020 tot instelling van een verbod op ontslag tijdens de COVID-19-crisis, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1235; Wetsvoorstel van 29/04/2020 houdende een verbod op ontslagen omwille van het COVID-19-virus, Parl.St Kamer 2019 -2020, 1209; Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, BS 22 juni 2020. 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.