Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid corona overmacht werknemers – update

By 30 september 2020No Comments

1. Vereenvoudigde coronaprocedure

De RVA heeft een vereenvoudigde procedure in het leven geroepen specifiek voor tijdelijke werkloosheid van werknemers ten gevolge van het uitbreken van het coronavirus. Deze vereenvoudigde procedure was oorspronkelijk voorzien vanaf 13/03/2020 t.e.m. 05/04/2020, met een mogelijkheid tot verlenging tot 30/06/2020 indien de overheidsmaatregelen worden verlengd of versterkt.  De procedure werd een eerste keer verlengd tot 19/04/2020 en daarna tot 31/05/2020. Ondertussen heeft de Minister van Werk beslist om de vereenvoudigde procedure te verlengen tot 30/06/2020. 

De superkern heeft beslist om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus nog verder te verlengen tot 31/08/2020

De tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Concreet betekent dit het volgende: 

 • De werkgever moet voor de hierboven vermelde periode geen elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. 
 • De werkgever moet zo snel mogelijk een ASR scenario 5 verrichten met code aard van de dag 5.4 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ en reden ‘coronavirus’. Op basis van deze aangifte geeft u als werkgever mee welke dagen de werknemer tijdelijke werkloos werd gesteld. 
 • Uitzonderlijk is het mogelijk dat volledige arbeidsdagen worden afgewisseld met volledige tijdelijk werkloosheidsdagen op voorwaarde dat de social distancing regels nageleefd worden. 
 • Tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk voor het totaal aantal uren waarop de werknemer normaal die dag moest werken. Voor een deeltijdse werknemer wordt een volledige dag geïnterpreteerd op basis van het deeltijdse rooster. Vb. Tijdelijke werkloosheid overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is niet mogelijk. 
 • In deze vereenvoudigde procedure is er geen verplichte werkweek. 
 • Voor de periode van 01/03/2020 t.e.m. 31/08/2020 moeten er geen C3.2 A formulieren afgeleverd worden aan de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische redenen). Deze vrijstelling geldt ook voor de bouwsector (C3.2A BOUW). 

Indien u reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen had verricht, kan u voor de periode 13/03/2020 t.e.m. voorlopig 31/08/2020 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen en overschakelen op de vereenvoudigde procedure. Hiervoor is het vereist dat in de ASR aangifte scenario 5 overmacht wordt aangeduid als motief van de tijdelijke werkloosheid met reden coronavirus.  

Opgelet: indien u bij de ASR aangifte als reden tijdelijke werkloosheid economische oorzaken aangeeft (code aard van de dag 1), dan blijven de procedures en formaliteiten wel van toepassing (o.a. elektronische melding voorziene periode economische werkloosheid, melding eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek,…..).  

Ook leerlingen die een alternerende opleiding volgen kunnen tijdelijke werkloos gesteld worden wegens overmacht. 

In het kader van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de werknemer niet eerst zijn recuperatiedagen voor overuren opnemen. Dit geldt wel voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. 

Tijdelijke werkloosheid is niet mogelijk voor ‘geplande’ vakantiedagen en voor dagen arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan daarentegen niet verplicht worden om eerst nog niet geplande vakantiedagen op te nemen. 

Tijdelijke werkloosheid kan ook toegepast worden voor werknemers die hun arbeidsprestaties verminderd hebben in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof en dit voor het aangepaste deeltijdse rooster.  Zij zullen uitkeringen ontvangen als deeltijdse werknemer. Dit geldt ook voor het recent ingevoerde corona-ouderschapsverlof.  Dit zal echter niet aanvaard worden indien de werknemer overstapt van een 1/2 tijdskrediet of thematisch verlof naar 1/5 corona-ouderschapsverlof en dit zou leiden tot het ontvangen van meer uitkeringen tijdelijke werkloosheid. De RVA zal hier controles op uitvoeren. 

2. Tijdelijke werkloosheid – uitzendarbeid 

De RVA heeft opnieuw nieuwe instructies gepubliceerd m.b.t. de toepassing van tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten. 

In de regel geldt dat geen uitzendovereenkomst kan worden gesloten met als bedoeling om deze onmiddellijk te schorsen wegens tijdelijke werkloosheid, m.a.w. wanneer men wist dat de overeenkomst in realiteit niet kon worden uitgevoerd. Dat geldt in het bijzonder wanneer de overeenkomst is getekend én is aangevat na 13.03.2020 (= datum vanaf wanneer de overmachtssituatie ingevolge corona is ingegaan).

Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de situaties vóór 14.03.2020 en de situaties na 13.03.2020. In het eerste geval kan tijdelijke werkloosheid onder soepeler voorwaarden. Dat betekent evenwel niet dat tijdelijke werkloosheid in het tweede geval onmogelijk is.

Situatie vóór 14.03.2020

Wanneer:

 • de overeenkomst is aangevat vóór 14.03.2020
 • of de overeenkomst is aangevat na 13.03.2020, maar getekend was vóór 14.03.2020
 • of de overeenkomst weliswaar is getekend én aangevat na 13.03.2020, maar het een ononderbroken verlenging betreft van een overeenkomst bedoeld in de vorige twee gevallen.

Dan is tijdelijke werkloosheid mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • de uitzendkracht wordt in dienst genomen met opeenvolgende weekcontracten;
 • de uitzendkracht wordt samen met de vaste werknemers van zijn ploeg/dienst tijdelijk werkloos gesteld.

In principe is het mogelijk om de overeenkomst volledig te schorsen.

Er zal wel worden gecontroleerd of er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief wordt gewerkt in het kader van deze of een aansluitende arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om overeenkomsten te sluiten die samen volledig worden gedekt door tijdelijke werkloosheid.

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid. De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende uitzendovereenkomst en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

Het voorgaande geldt ook indien de uitzendovereenkomst gevolgd wordt door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of bepaalde duur bij de gebruiker (op voorwaarde dat er een effectieve tewerkstelling voorzien is in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur).

Situatie na 13.03.2020

Wanneer:

 • de overeenkomst is getekend én aangevat na 13.03.2020
 • én het geen ononderbroken verlenging betreft van een overeenkomst die ofwel was aangevat vóór 14.03.2020, ofwel was aangevat na 13.03.2020, maar getekend vóór 14.03.2020 (zie daarvoor het vorige blok) (het betreft dus de indiensttreding van een “nieuwe” uitzendkracht)

Dan is tijdelijke werkloosheid mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • de uitzendkracht is in dienst genomen om bedrijfsorganisatorische redenen (bv. ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
 • de uitzendkracht wordt in dienst genomen met opeenvolgende weekcontracten;
 • de uitzendkracht wordt samen met de vaste werknemers van zijn ploeg/dienst tijdelijk werkloos gesteld;
 • er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog minstens gedeeltelijk gewerkt (bv. stelselmatig twee dagen per week). Het is met andere woorden niet mogelijk om de overeenkomst volledig te schorsen. Een gedeeltelijke (grote of kleine) schorsing kan wel. Een regime waarbij de uitzendkracht in het kader van een mededeling van gedeeltelijke arbeid (grote schorsing) gedurende een volledige week tijdelijk werkloos zou worden gesteld, wordt niet beschouwd als een volledige schorsing. 

‘Weekcontracten’

Onder “weekcontract” wordt verstaan, een contract dat 5 dagen per week dekt.

Dit zal normaal van maandag tot vrijdag zijn, maar zou bv. ook van dinsdag tot zaterdag kunnen zijn.

Worden gelijkgesteld met een weekcontract:

 • een contract dat minder dan 5 dagen per week dekt, op voorwaarde dat tijdens die dagen een voltijds werkrooster van een volledige week wordt gerespecteerd (bv. 4 x 9u, als 36u = voltijds); 
 • een weekendoverbruggingscontract (in de regel twee dagen).

Zijn dus uitgesloten: losse contracten van minder dan 5 dagen indien er tijdens die dagen geen voltijds werkrooster van een volledige week wordt gerespecteerd, afgewisseld met dagen van volledige werkloosheid.

Voorbeeld: Een uitzendkracht werkt met een overeenkomst op maandag en dinsdag en is vervolgens de rest van de week volledig werkloos. Wanneer de volgende week weer dagcontracten worden gesloten, zal de RVA geen tijdelijke werkloosheid aanvaarden tijdens deze dagcontracten.

‘Opeenvolgende’

In principe mag er tussen de twee contracten geen andere onderbreking zijn dan:

 • een weekend, indien er een overeenkomst van 5 opeenvolgende dagen is. Een weekend is in de regel de zaterdag en de zondag, maar kan bv. ook de zondag en de maandag zijn indien de overeenkomst telkens loopt van dinsdag tot zaterdag;
 • een weekend plus een inactiviteitsdag indien het een overeenkomst van 4 dagen betreft waarin een werkrooster van een volledige week wordt gerespecteerd;
 • vijf dagen tussen het weekend waarin de weekendoverbruggingsploeg werkt. Dat is in de regel de periode van maandag tot vrijdag, maar kan bv. ook de zondag tot donderdag zijn indien er wordt gepresteerd op vrijdag en zaterdag.

Daarnaast wordt individueel of collectief verlof niet als een onderbreking beschouwd.

Specifieke situatie: de uitzendkracht had in de week van 9 tot 13 maart 2020 een weekcontract, maar de uitzendovereenkomst werd vanaf 16 maart 2020 niet verlengd. Indien in die situatie nog in de loop van de maand maart 2020 of uiterlijk in de week van 6 tot 10 april 2020 nieuwe opeenvolgende weekcontracten bij dezelfde gebruiker worden gesloten, kan de uitzendkracht in die nieuwe uitzendovereenkomsten samen met de vaste werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld. Opgelet! Deze nieuwe overeenkomsten mogen niet met terugwerkende kracht opgemaakt worden.

Quarantaine? 

Ook voor uitzendkrachten die een quarantaineattest voorleggen kan onder bepaalde voorwaarden een beroep gedaan worden op tijdelijke werkloosheid overmacht corona of tijdelijke werkloosheid overmacht (indien de gebruiker geen zwaar getroffen onderneming / sector is). Hierbij gelden nog steeds de voorwaarden dat er sprake is van een opdracht van langere duur en contracten van minstens 5 dagen. 

Risicopatiënt? 

Federgon heeft vragen voorgelegd aan de RVA i.v.m. de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht voor uitzendkrachten die risicopatiënt zijn (met een quarantaine van langere duur tot gevolg). Volgens de RVA  moet het dan gaan om opeenvolgende contracten die dateren van vóór maart 2020 aangezien ‘risicopatiënten’ na die datum moeilijk nog in dienst genomen kunnen zijn.

3. Tijdelijke werkloosheid – dienstenchequesector 

Volgens de laatste instructies van de RVA is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk voor de werknemers van  de dienstenchequebedrijven (voorlopig tot 31/08/2020)

 •  die vrijwillig sluiten als gevolg van de corona-crisis; 
 • die open blijven en dit voor de volledige dagen die de werknemers niet kunnen gaan werken wegens het wegvallen van opdrachten bij klanten. 

Opgelet: tijdelijke werkloosheid kan enkel toegepast worden voor een volledige arbeidsdag.

Bijkomende informatie over maatregelen voor de dienstenchequesector tegen de verspreiding van het coronavirus kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid. 

4. Tijdelijke werkloosheid – flexi-jobs 

Volgens de laatste instructies van de RVA is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor flexi-jobwerknemers.  Dit geldt enkel voor flexi-jobwerknemers met een raamovereenkomst en een doorlopende dimona waaarbij er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is. De toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht is niet mogelijk voor flexi-jobwerknemers met een raamovereenkomst en dagdimona’s. 

Indien de arbeidsovereenkomsten per kwartaal wordt afgesloten (omdat er ook een DIMONA-aangifte per kwartaal gebeurt om na te gaan of nog voldaan is aan de voorwaarden om te werken als flexi-jobber), dan kan de flexi-jobber in de aansluitende arbeidsovereenkomst tijdelijk werkloos gesteld worden indien er reeds een arbeidsovereenkomst bestond vóór 14.03.2020 en deze in het nieuwe kwartaal verlengd wordt.

5. Tijdelijke werkloosheid – getekende contracten

Volgens de instructies van de RVA is het in sommige gevallen mogelijk om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor een arbeidsovereenkomst die getekend is maar nog niet is aangevat. 

De minister van Werk heeft op 01/04/2020 beslist dat dit in een aantal gevallen mogelijk is op voorwaarde dat de partijen te goeder trouw zijn. 

Bijvoorbeeld: een verandering van dienstbetrekking door de werknemer waarbij de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis en toen niet onmiddellijk kon ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren bij zijn vorige werkgever. 

Opgelet: de partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een moment waarop het reeds duidelijk was dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was. 

Tijdelijke werkloosheid voor arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13/03/2020 kunnen niet aanvaard worden tenzij de volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn: 

 • de indiensttreding is nodig omwille van bedrijfsorganisatorische redenen (vb. vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
 • én de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk werkt (afwisseling arbeidsdagen met tijdelijke werkloosheidsdagen) (vb. stelselmatig 2 dagen / week). 

Opgelet: er zal niet aanvaard worden dat contracten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal gecontroleerd worden dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief gewerkt wordt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen “fictieve” tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen. 

6. Tijdelijke werkloosheid – arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur  (vast personeel)

Tijdelijke werkloosheid is mogelijk zowel voor contracten van bepaalde als onbepaalde duur. Echter indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur afloopt valt men in principe terug op de regeling van volledige werkloosheid. 

Tijdelijke werkloosheid is volgens de instructies van de RVA mogelijk binnen het wettelijk kader van ‘opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur’ (art. 10bis van de arbeidsovereenkomstenwet) onder de volgende voorwaarden: 

 • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur was effectief aangevat voor 14/03/2020;
 • die nadien afloopt maar aansluitend wordt verlengd (desgevallend door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur); 
 • én er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was.

Arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden.

De RVA zal hierop controles uitoefenen. Aan de werkgevers en de werknemers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een dimona aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

Opgelet: er zal niet aanvaard worden dat contracten enkel worden gesloten voor een periode die volledig gedekt wordt door tijdelijke werkloosheid. Er zal gecontroleerd worden dat er na de periode van tijdelijke werkloosheid ook effectief gewerkt wordt in het kader van deze gesloten arbeidsovereenkomst. Het is immers niet de bedoeling om een in wezen “fictieve” tewerkstelling te creëren met als enige doel om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te kunnen laten uitbetalen. 

Dat betekent niet dat de tijdelijke werkloosheid te allen tijde (retroactief) zal worden geweigerd in het concrete geval van een niet tewerkstelling na de periode van tijdelijke werkloosheid. De tijdelijke werkloosheid kan worden aanvaard indien er na het einde van de lopende overeenkomst van bepaalde duur en de periode van tijdelijke werkloosheid normaal gezien een nieuwe overeenkomst zou worden gesloten.

7. Tijdelijke werkloosheidsuitkering werknemer 

Ook voor de werknemer werd de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen vanaf 01/09/2020 opgesplitst. 

 • Een werknemer die werkt bij een zwaar getroffen onderneming of in een zwaar getroffen sector moet voor de uitkeringsaanvraag elektronisch of op papier een aanvraagformulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij zijn uitbetalingsinstelling. 
 • Een werknemer die niet werkt bij een zwaar getroffen onderneming of in een zwaar getroffen sector moet een gewoon formulier C3.2-WERKNEMER  indienen bij zijn uitbetalingsinstelling, moet o.a. ook een aangifte doen van zijn persoonlijke situatie (formulier C1) en moet in het bezit zijn van een controleformulier C.3.2A.  

De werknemers die tijdelijke werkloos gesteld worden zijn voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/12/2020 vrijgesteld van de toelaatbaarheidsvoorwaarden (wachttijd). Dit geldt zowel voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als voor de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De dagen gedekt door uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de dagen gedekt door uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen met vrijstelling van de toelaatbaarheidsvoorwaarden (enkel voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/12/2020) worden gelijkgesteld met arbeidsdagen om te voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden in volledige werkloosheid. 

De tijdelijke werkloosheidsuitkering zowel voor overmacht als voor economische redenen werd voor de periode van 01/02/2020 t.e.m. 31/12/2020 tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon van de werknemer (geplafonneerd op 2.754,76 euro / maand). Dit geldt ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Op de tijdelijke werkloosheidsuitkering van de werknemer wordt voor de periode van mei 2020 tot 31 december 2020 slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden (ipv 26,75%).

Bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zal de werknemer ook een aanvullende vergoeding ontvangen van de RVA ten belope van 5,63 euro per dag en dit voor de periode van 13/03/2020 tot 31/08/2020. Bij toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht corona door een zwaar getroffen onderneming of in een zwaar getroffen sector zal de RVA van 01/09/2020 tot 31/12/2020 een aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag toekennen. 

De tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht in de periode van 02/02/2020 tot 30/06/2020 zullen ook gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Hiervoor werd er een apart Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is voorlopig nog niet duidelijk of deze gelijkstelling ook na 30/06/2020 zal gelden. 

Ook voor de vergoedbaarheidsvoorwoorden om als werknemer effectief een uitkering te kunnen ontvangen, zijn er tijdelijke afwijkende regelingen voor de periode 01/02/2020 – 31/08/2020. Enkel indien de werknemer werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming, blijven voor de tijdelijke werkloosheid tot en met 31.12.2020 de volgende afwijkingen van toepassing: 

 • De werknemer kan zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie (bijkomende informatie).
 • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten. De hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.
 • De werknemer kan een bijkomstige activiteit die hij al uitoefende voor hij tijdelijk werkloosheid werd gesteld tijdens de tijdelijke werkloosheid verder blijven uitoefenen. Deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Indien de werknemer  een pensioen ontvangt, moet deze ongeacht de leeftijd, daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.  Voorheen was dit enkel voor werknemers van minder dan 65 jaar met een pensioen en werknemers van 65 jaar zonder pensioen. Dit onderscheid werd ondertussen opgeheven zodat dit ook mogelijk is voor werknemers van 65 jaar met een pensioen en dit retroactief vanaf 01/02/2020 t.e.m 31/08/2020. Dit laatste geldt echter niet bij tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van medische redenen. 
 • Voor de periode van 01/09/2020 tot 31/12/2020 is de tijdelijk werkloze vrijgesteld van de verplichting een controlekaart (C3.2A document) bij te houden.

Opgelet! Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven steeds van toepassing:

 • Indien de werknemer (vb. door het coronavirus of de gewone griep) arbeidsongeschikt is, dan kan deze geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen.
 • De werknemer mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie hij tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. De werknemer moet deze tewerkstelling meedelen aan zijn uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

Een tewerkstelling bij een andere werkgever moet meegedeeld worden aan de uitbetalingsinstelling zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. De werknemer kan dit doen via het formulier Corona tw aangifte werk of via brief, mail, telefoon,…..

Indien de werknemer niet werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming, zijn er vanaf 01.09.2020 voor de tijdelijk werkloze geen afwijkende regelingen meer van toepassing.

8. Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid werkgever 

Bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid een aanvullende vergoeding (minstens 2 euro per dag) verschuldigd. 

Afhankelijk van het paritair comité is de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid mogelijks ook een aanvullende vergoeding verschuldigd bij  tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In bepaalde sectorale cao’s wordt de aanvullende vergoeding immers niet enkel voorzien bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, maar ook bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht! Het is daarbij ook mogelijk dat bepaalde sectoren een sectorale CAO zullen sluiten met terugwerkende kracht specifiek voor de tijdelijke werkloosheid overmacht gelet op de coronacrisis. 

Daarnaast is het als werkgever ook mogelijk om een aanvulling toe te kennen bij de tijdelijke werkloosheidsuitkering van werknemers die tijdelijk werkloos zijn ingevolge de corona-crisis en dit zonder dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De aanvullende vergoeding is wel belastbaar in hoofde van de werknemer. 

Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de aanvulling vanwege de werkgever niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer uiteindelijk meer netto zal ontvangen dan als hij gewekt zou hebben. Er mag daarbij ook geen sprake zijn van een verschil in behandeling van werknemers van dezelfde categorie. 

Concreet mag het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering, de aanvullende vergoeding van de RVA en de aanvullende vergoeding van de werkgever niet tot gevolg hebben dat de werknemer meer netto ontvangt dan als hij gewerkt zou hebben. 

 

Bijkomende informatie kan u terugvinden in de FAQ van de RVA. 

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de instructies van de RVA en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.