Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Septemberverklaring Vlaanderen- uitbreiding doelgroep jobbonus

By 29 september 2023No Comments

In de septemberverklaring heeft minister Jambon aangekondigd dat er een verhoging van 100 € zal volgen op het reeds voorziene bedrag. Vanaf januari 2024 zal tevens de doelgroep uitgebreid worden van de mensen die recht hebben op de jobbonus. De Vlaamse jobbonus is een belangrijk instrument om meer mensen aan te zetten een job te krijgen en de werkloosheids- en promotieval zo klein mogelijk te houden.

Vanaf november 2023 zal het maximumbedrag van 600 euro stijgen naar 700 euro per kalenderjaar.

In 2024 wordt de doelgroep uitgebreid door de loongrenzen opnieuw te verhogen, en ditmaal van 2.900 euro bruto naar 3.100 euro bruto per maand

Hieronder nog eens het juridische kader :

Toekenningsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse jobbonus moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het betreft één van de volgende statuten:
  • werknemers, waarvoor basisbijdragen aan de RSZ verschuldigd zijn, of
  • statutaire ambtenaren, of
  • begunstigden van een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen; of
  • vastbenoemd personeel van gesubsidieerde onderwijsinstellingen; of
  • grensarbeiders in de Europese Economische ruimte die minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen
 • die hun officiële woonplaats gelegen is in het Vlaamse Gewest op 1 januari volgend op het refertejaar.
 • en de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben op de 1e dag van het kwartaal van de prestaties in het refertejaar.
 • Ten slotte mag het gemiddelde maandelijkse brutoloon in het refertejaar een bepaalde loongrenzen niet overstijgen. Een besluit van de Vlaamse regering dient nog vast te leggen wat dit gemiddelde maandelijkse brutoloon inhoudt.

Uitgesloten categorieën

Uit voorgaande cumulatieve voorwaarden volgt dat de volgende categorieën niet in aanmerking komen:

 • jobstudenten (met solidariteitstarief);
 • geneesheren in opleiding tot specialist;
 • leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden);
 • sportbeoefenaars van wie de berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen beperkt is tot het forfait voor betaalde sportbeoefenaars.

Personen die uitsluitend een uitkering of vervangingsinkomen ontvangen, komen voor die periode niet in aanmerking voor de jobbonus

Refertejaar?

Het refertejeaar wordt gedefinieerd als het jaar waarop de Vlaamse jobbonus berekend wordt. Voor de jobbonus van 2023, zal het refertejaar 2022 zijn.

Voor de toekenning van de Vlaamse jobbonus is het dus niet vereist dat de werkgever in het Vlaams gewest gevestigd is.

Berekeningsformule

Voor de toekenning en berekening van het bedrag in 2023 zal er gekeken worden neer de werkelijk verrichte prestaties in het refertejaar, zijnde hier 2022. De jobbonus wordt berekend a rata van de gewerkte periode en het arbeidsregime.

Er worden een aantal dagen gelijkgesteld met arbeidsdagen zoals o.a. in de bouw de weerverletdagen, dagen van Educatief – of Vlaams Opleidingsverlof.

De berekening gebeurt op kwartaalbasis.

Volgende bedragen zullen alleszins niet meegenomen worden voor de berekening van het gemiddelde maandelijkse brutoloon:

 • alle bedragen aangegeven onder de DmfA-looncode 2;
 • bijkomende inkomsten uit bijvoorbeeld de deeleconomie, …
 • niet beroepasactieve periodes zoals tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte, … en het vervangingsinkomen of de onderbrekingsuitkeringen.

Prestaties in het kader van flexi-jobs, netto-overuren in de horecasector en bijkomende vakantiedagen niet door de werkgever betaald, worden niet meegenomen in de prestatiebreuk.

Het betreft dus voornamelijk de periodes waarvoor de werknemers effectief loon voor arbeid toegekend kreeg.

Aanvraagprocedure ?

De toekenning van de Vlaamse Jobbonus gebeurt semi automatisch. De werknemer gedomicilieerd in Vlaanderen dient derhalve geen aanvraag in te dienen.

De Vlaamse overheid werkt met de bestaande databestanden (RSZ-aangiftes) zodat zij hierdoor op de hoogte is over welke personen recht hebben op de jobbonus. De Vlaamse overheid beschikt immers over alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de premie en het bruto gemiddelde maandloon.

Indien personen in aanmerking komen, zullen zij vanaf eind 2023 een brief van de Vlaamse overheid ontvangen. De burgers moeten dan enkel nog hun rekeningnummer in het burgerprofiel registreren.

De grensarbeiders die in Vlaanderen wonen maar werken in een andere Europese lidstaat dienen wel zelf een aanvraag in te dienen aangezien de Vlaamse overheid over onvoldoende gegevens beschikt. Deze aanvraag kan gebeuren via het WSE-loket maar is momenteel nog niet actief.

Indien om een of andere reden een automatische toekenning niet mogelijk is, kan de premie aangevraagd worden via het WSE-loket binnen 3 jaar na het refertejaar. Voor de uitbetaling in november 2023 waarvan het refertejaar 2022 is, moet dit dus uiterlijk 31 december 2025.

Tijdstip toekenning

In november 2023 voorziet de Vlaamse Regering om de jobbonussen uit te betalen.

De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald gebaseerd op de inkomsten en arbeidsprestaties van het vorige kalenderjaar.

Jobbonus komt niet in aanmerking voor inkomensgerelateerde maatregelen

Aangezien de doelgroep, werknemers met een bescheiden inkomen uit arbeid zijn, wilt de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat het bedrag van de jobbonus niet meegenomen wordt voor de berekening van het inkomen voor tal van toepassingen, zoals o.m. het groeipakket, de sociale huisvesting, kinderopvang, …

Daarnaast heeft de Regering aan de Federale regering gevraagd de jobbonus ook vrij te stellen voor o.a. de inkomensbelastingen, de toekenning van leefloon en sociale voordelen …

Bron: Septemberverklaring minister Jambon dd. 25 september 2023; Decr.Vl. van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022; B. Vl. R. van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 12 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.