Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Specifieke coronamaatregelen tijdelijke werklozen – Vlaanderen – update

By 2 juli 2020No Comments

De Vlaamse regering voorziet specifieke corona-maatregelen voor tijdelijk werklozen.

Water- en energiefactuur

Werknemers die omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos worden gesteld tussen 20 maart 2020 en 17 juli 2020, zullen van de Vlaamse overheid eenmalig een forfaitaire tegemoetkoming van 202,68 euro ontvangen voor de betaling van de water- en energiefactuur. 

De volgende personen komen in aanmerking voor de eenmalige tegemoetkoming voor water en elektriciteit: 
 1. De werknemer die gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest en als werknemer in België tussen 20 maart 2020 en 17 juli 2020 het statuut ’tijdelijke werkloos wegens coronavirus’ heeft. 
 2. De werknemer die gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest maar werkt in het buitenland en tussen 20 maart 2020 en 17 juli 2020 een soortgelijk statuut van vergoede tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus heeft. Wie in Nederland werkt en onder de NOW-regeling valt (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid), komt niet in aanmerking voor de vergoeding.
 3. De werknemer die gedomicilieerd is buiten België maar binnen de EU, EER of Zwitserland en tewerkgesteld is in het Vlaamse Gewest én tussen 20 maart 2020 en 17 juli 2020 een toestand van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus heeft.
Voor de personen die vallen onder categorie 1 zal de premie automatisch gestort worden op de rekening van de werknemer (zelfde rekeningnummer als de tijdelijke werkloosheidsuitkering). 
De personen van categorie 2 en 3 moeten de premie online aanvragen uiterlijk 17/08/2020. De vergoeding wordt na de goedkeuring binnen 2 weken uitbetaald. 

De forfaitaire tegemoetkoming geldt ook voor werknemers met een afwisseling van volledige tijdelijke werkloosheidsdagen en volledige arbeidsdagen. Er zal hierbij geen pro rata berekening toegepast worden. Iedereen ontvangt hetzelfde bedrag.

Indien er meerdere gezinsleden in aanmerking komen, dan krijgt het gezin 1 tegemoetkoming per werknemer met het statuut ‘tijdelijke werkloze als gevolg van de coronacrisis’.

Ook in de volgende gevallen zal er een financiële tegemoetkoming toegekend worden aan:

 • tijdelijk werkloze die zelf geen contract met de water- of energieleverancier heeft afgesloten
 • tijdelijk werkloze die geen rechtstreekse klant is van de water- of energieleverancier (bijv. bewoner van een appartement met gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus)
 • tijdelijk werkloze die in een appartement of wooneenheid woont van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming
 • tijdelijk werkloze die een budgetmeter heeft (en dus geen facturen krijgt van de energieleverancier).

Opgelet: de werknemer dient dus zelf facturen van de water- of energieleverancier zelf te betalen uiterlijk op de betaaldatum van de factuur. Werknemers kunnen contact opnemen met hun leverancier voor eventuele betalingsmodaliteiten.

Bovendien zullen afsluitingen van gas, water of elektriciteit voorlopig niet plaatsvinden zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn.

Indien de werknemer een energielening heeft afgesloten bij Energiehuis dan wordt de kapitaalsterugbetaling van de engergielening voor 3 maanden automatisch uitgesteld. Het uitstel gaat in vanaf vervaldagen op 20 april. Leners die hun afbetaling gewoon verder willen laten lopen, kunnen dat aan hun energiehuis laten weten.

 

Uitstel terugbetaling hypothecair krediet

Personen die ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun woonlening te betalen kunnen vanaf 01/04/2020 bij hun bank om uitstel van betaling vragen indien ze aan de volgende  4 voorwaarden voldoen:

 • het inkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis omwille van tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekten ten gevolge van het coronavirus, sluiting van de zaak of overbruggingsmaatregelen (bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis);
 • op 01/02/2020 was er geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet hebben waarvoor men uitstel vraagt; 
 • het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot uitstel wordt gedaan); 
 • op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan, is de spaarbuffer kleiner dan 25.000 euro (hierbij wordt gekeken naar het totaal roerende vermogen op zicht-en spaarrekeningen en in de beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank/ kredietgever). Pensioensparen wordt hierbij niet meegerekend. 

De bank kan uitstel van betaling van het hypothecair krediet (kapitaal en interesten) toestaan:

 • van max. 6 maanden tot uiterlijk 31/10/2020 indien de aanvraag voor 30/04/2020 werd gedaan;
 • tot uiterlijk 31/10/2020 indien de aanvraag na 30/04/2020 werd gedaan.

Het KB nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis voorziet een verlenging van het uitstel tot 31/12/2020.  Men kan op 31/10/2020 indien de basisvoorwaarden nog steeds voldaan zijn een bijkomend uitstel vragen tot 31/12/2020.2

Opgelet het betalingsuitstel geldt niet met terugwerkende kracht en kan dus enkel betrekking hebben op toekomstige aflossingen. 

Er worden hiervoor geen extra dossierkosten worden aangerekend op voorwaarde dat het betalingsuitstel wordt gevraagd in het kader van de coronacrisis en aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan.

Het is aan te raden om de bank of kredietgever tijdig te contacteren hieromtrent. 

Bijkomende informatie hierover kan u terugvinden op de website van Febelfin. 

 

Verzekering gewaarborgd wonen 

De aanvraagtermijn voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen wordt in de periode van de coronamaatregelen verlengd met 3 maanden. Concreet betekent dit dat de aanvraag ingediend moet worden binnen de 15 maanden vanaf de eerste kapitaalsopname van de hypothecaire lening. Ook de termijn om beroep aan te tekenen wordt met 1 maand verlengd. De aanvraag en het beroep kunnen ingediend worden via mail naar vgw.wonen@vlaanderen.be

Sociale woonleningen 

Voor sociale leningen kan men best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker. Onder bepaalde voorwaarden kan men als men het financieel moeilijk heeft onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot 31/10/2020. De maanden waarvoor men geen aflossing betaalt, zullen wel bij de duurtijd van de lening komen.

 

Sociale woning 

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.

 

Premies van Wonen-Vlaanderen 

De procedure voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse huurpremie  en de Vlaamse huursubsidie wordt aangepast in de periode van de coronavirusmaatregelen. Bepaalde termijnen worden verlengd. Meer informatie op de website van Wonen-Vlaanderen.

 

Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse belastingdienst voorziet een tolerantieperiode met een verlenging van de termijn tot 2 maanden na het eind van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden voor het voldoen aan de fiscale verplichtingen inzake erfbelasting en registratiebelasting. Tijdens deze tolerantieperiode zullen geen belastingverhogingen opgelegd worden omdat de aanvankelijke termijnen overschreden werden.

Daarnaast zal de Vlaamse Belastingdienst zich soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen. Contact opnemen kan via ‘Mijn Dossier’.

 

Respijtdagen kinderopvang op pauze

In de kinderopvang met inkomenstarief wordt er een systeem van een beperkt aantal respijtdagen gehanteerd. Tussen 14/03/2020 en 30/06/2020 zullen er geen respijtdagen ingezet moeten worden indien de werknemer zijn kind niet naar de opvang brengt.

 

Uitstel personenbelasting – Federaal

Voor de betaling van de personenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Dit is van toepassing op de afrekening van deze belastingen voor aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12/03/2020.

Voor de betaling van schulden m.b.t. personenbelasting (gevestigd voor 12/03/2020) zou de werknemer contact kunnen opnemen met de Fiscus om na te gaan of er eventueel mogelijkheden zijn om extra betaaltermijnen toe te kennen of een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.