Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Starterjobs: vanaf 1 juli 2018 jongeren zonder werkervaring voordelig in dienst nemen

By 30 mei 2018juni 26th, 2019No Comments

Als werkgever kan u vanaf 1 juli 2018 een werknemer jonger dan 21 jaar, zonder werkervaring, voordelig in dienst nemen via een starterjob. U kan deze jongeren een lager brutoloon uitbetalen en in de plaats een forfaitaire netto toeslag toekennen.  Concreet betekent dit hetzelfde nettoloon voor de jongere en een lagere loonkost voor de werkgever. Zo wil de regering een incentive geven aan werkgevers om deze groep werknemers aan te werven.

Welke jongeren?

Enkel jongeren in dienst in de privésector komen in aanmerking.

De wetgeving legt enkele voorafgaande voorwaarden op waaraan voldaan moet zijn wat betreft het loon en de ervaring.

Loon

Het basisloon dat de jongere zou ontvangen hebben zonder vermindering mag niet hoger zijn dan het sectorale of het nationale minimumloon (GGMMI). Indien de jongere een hoger loon zou ontvangen, dan kan je als werkgever geen beroep doen op deze maatregel.

Ervaring

De werknemer moet voldoen aan de definitie van “nieuwe werknemer zonder ervaring”:

  • de werknemer die onmiddellijk voorafgaand aan de aanwerving met een startbaanovereenkomst ingeschreven was als werkzoekende bij de bevoegde instelling van het Gewest (VDAB, Actiris, Forem of  ADG) én;
  • die bij één of meerdere werkgever(s) in de referentiekwartalen T-6 tot en met T-3, niet gedurende minimaal twee kwartalen een tewerkstelling had groter dan het equivalent van 4/5e van een voltijdse job, waarbij T het kwartaal is waarin de uitvoering van de startbaanovereenkomst een aanvang neemt.

Voor de toetsing van de maximale tewerkstelling van 4/5e van een voltijdse job wordt momenteel geen rekening gehouden met prestaties geleverd op basis van volgende tewerkstellingen:

  • deeltijds werken en leren;
  • individuele beroepsopleiding (IBO);
  • tewerkstelling als student met solidariteitsbijdrage ;
  • tewerkstelling tot 31 december van het jaar van de 18e verjaardag;
  • gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw;
  • flexi-jobs.

De werkgever zal bij de Dimona-melding een bevestiging ontvangen dat de jongere aan de definitie van ‘nieuwe werknemer zonder werkervaring’ voldoet.

Startersloon + forfaitaire toeslag

De werkgever mag het loon van de werknemer verminderen met een percentage afhankelijk van de leeftijd van de nieuwe werknemer op de laatste dag van de maand:

  • 18 jaar: 18%
  • 19 jaar: 12%
  • 20 jaar: 6%

Opgelet: De vermindering van het loon kan niet meer toegepast worden vanaf de maand waarin de jonge werknemer 21 jaar wordt.

De vermindering van het loon mag niet tot gevolg hebben dat de jonge werknemers minder loon zouden krijgen dat het nationaal GMMMI (bedragen per 01/06/2017):

  • 19 jaar en 6 maanden anciënniteit: 1.604,06 euro:
  • 20 jaar en 12 maanden anciënniteit: 1.622,48 euro.

Als compensatie voor het loonverlies krijgt de jonge werknemer een forfaitaire netto toeslag van de werkgever. Hier is dus geen RSZ of bedrijfsvoorheffing op verschuldigd.

Het exacte bedrag van deze toeslag moet nog bepaald worden bij KB.

Fiscale compensatie werkgever

De werkgever ontvangt een fiscale compensatie voor de netto vergoeding via een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

Het bedrag van de niet door te storten bedrijfsvoorheffing is gelijk aan de forfaitaire toeslag die de werkgever aan de jonge werknemer heeft betaald. Een eventueel saldo aan bedrijfsvoorheffing dat niet in mindering gebracht kan worden, kan overgedragen worden naar een volgende aangifteperiode, voor zover deze tot hetzelfde kalenderjaar behoort.

Formaliteiten startbaanovereenkomst

De werkgever en de jongere moeten een startbaanovereenkomst type 1 sluiten van minstens een halftijdse tewerkstelling.

Bovendien moet in deze overeenkomst verplicht worden vermeld dat de werkgever het normaal toepasselijke minimumloon vermindert en dat in elke maand waarin de vermindering wordt toegepast de forfaitaire toeslag zal worden toegekend.

Bepaalde arbeidsovereenkomsten zijn uitgesloten van deze maatregel:

  • de combinatie van deeltijds werk met een opleiding die de jongere volgt;
  • de leerovereenkomst;
  • de arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma;
  • een arbeidsovereenkomst gesloten binnen een doorstromingscontract;
  • de studentenovereenkomst.

Inwerkingtreding

De wetgeving m.b.t. de starterjobs treedt in werking op 1 juli 2018.

Opgelet: deze nieuwe wetgeving is enkel van toepassing op starbaanovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2018. Indien een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op vrijdag 29 juni met als startdatum maandag 2 juli, kan geen beroep gedaan worden op bovenstaande maatregel.

Enkele zaken moeten nog praktisch uitgewerkt worden via een Koninklijk Besluit, in het bijzonder wat betreft de forfaitaire toeslag en de fiscale compensatie voor de werkgever. We houden u hiervan op de hoogte.

Andere nieuwigheden die werden ingevoerd door de relancewet kan u nalezen in ons artikel ‘Wet economische groei en sociale cohesie gepubliceerd: overzicht van enkele nieuwigheden‘.

 

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30.03.2018. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.