Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijziging paritair comité: gevolgen?

By 30 mei 2018juni 26th, 2019No Comments

De relancewet heeft artikel 27 van de wet van 5.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (cao-wet) gewijzigd met als doel om enerzijds het huidige toepassingsgebied te verduidelijken en dit anderzijds ook uit te breiden. De bedoeling is om duidelijkheid te scheppen m.b.t. wat met de sectorale cao’s gebeurt zowel bij de wijziging van de werkingssfeer van een paritair comité of subcomité, als bij de oprichting of opheffing van een paritair comité of subcomité.

Bestaand én nieuw personeel

Er wordt daarbij expliciet verduidelijkt dat de continuiteit van de geldende loons- en arbeidsvoorwaarden geldt voor zowel de werknemers die in dienst waren vóór de overgang als deze die erna worden aangeworven. Dit om een gelijke behandeling van deze twee groepen van werknemers te garanderen door te vermijden dat er binnen dezelfde onderneming nodeloos, zij het in principe slechts tijdelijk, verschillende loon-en arbeidsvoorwaarden dienen te worden toegepast.

Op deze werkgevers en werknemers blijven de cao’s  gesloten in het voorheen bevoegde paritair comité of subcomité, zoals zij op het moment van de overgang gelden, van toepassing totdat het nieuw bevoegde paritair comité of subcomité een bijzondere overeenkomst heeft afgesloten die de toepassing van de in dat paritair comité of subcomité bestaande overeenkomsten op de overgekomen werkgevers en werknemers regelt of zij overeenkomsten met hetzelfde voorwerp heeft gesloten.

Voorbeeld: opheffing paritaire subcomités PC 128

In het kader van de vereenvoudiging van de paritaire comités werden de paritaire subcomités voor het huiden-en lederbedrijf opgeheven (PC 128).

Concreet betekent dit dat alle werkgevers vanaf 20 april 2018 onder het overkoepelend PC 128 ressorteren.

De impact van deze wijziging blijft ingevolge het nieuwe art. 27 van de cao-wet. De vroegere cao’s van de paritaire subcomités blijven bindend voor de werkgevers en zijn werknemers totdat het overkoepelend PC 128 een bijzondere cao heeft afgesloten of nieuwe cao’s sluit met hetzelfde onderwerp.

 

Andere nieuwigheden die werden ingevoerd door de relancewet kan u nalezen in ons artikel ‘Wet economische groei en sociale cohesie gepubliceerd: overzicht van enkele nieuwigheden‘.

 

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30.03.2018; KB van 18 maart 2018 tot opheffing van het KB van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden-en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan, BS 10.04.2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.