Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Studenten in aantocht, waarmee rekening houden?

By 25 juni 2018maart 26th, 2019No Comments

De vakantie nadert wat maakt dat een groot aantal studenten op zoek gaat naar een vakantiejob. Zowel de werkgever als de student kunnen genieten van een voordelig RSZ-regime, weliswaar beperkt in de tijd. Vanaf 2017 wordt het gebruik van dit voordelig RSZ-regime niet langer uitgedrukt in dagen, maar in uren.

Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regels waarmee u rekening dient te houden.

Voordelig RSZ regime voor studenten?

Studenten kunnen in bepaalde gevallen tewerkgesteld worden met vrijstelling van RSZ-bijdragen. Deze vrijstelling geldt niet enkel voor de werkgever, maar ook voor de student zelf.

Op het loon van de studenten is wel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd, waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,43% ten laste van de werkgever. Dit voordelig RSZ regime is enkel van toepassing indien:

  • er een ondertekende studentenovereenkomst is,
  • de student niet werkt tijdens periodes van verplichte aanwezigheid op school en
  • voor maximum 475 uren per kalenderjaar (vrij te spreiden).

Wie komt in aanmerking voor een studentenovereenkomst?

Een studentenovereenkomst is mogelijk voor:

  • studenten van 16 jaar en ouder die voltijds onderwijs volgen;
  • studenten vanaf 15 jaar die de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebben behaald.

 Een studentenovereenkomst is NIET mogelijk voor:

  • studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of onderwijs volgen met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week);
  • studenten die deeltijds leren en deeltijds werken (vb. middenstandsleerlingen en industriële leerlingen);
  • studenten die een onbezoldigde stage volgen in het kader van hun studieprogramma (vb. verpleging) tijdens deze stageperiode;
  • jongeren die niet meer aan de voltijdse leerplicht zijn onderworpen en dus deeltijds onderwijs volgen, met uitzondering van de schoolvakanties;
  • jongeren die een uitkering ontvangen als werkzoekenden;
  • studenten die al 12 maanden ononderbroken bij éénzelfde werkgever tewerkgesteld zijn, kunnen bij dezelfde werkgever geen studentovereenkomst meer sluiten – tewerkstelling bij een andere werkgever als student is wel toegelaten.

Wat indien de student zijn studies in de loop van het schooljaar heeft beëindigd?  

Studenten die in de loop van een schooljaar hun studies beëindigen en zich bij de onderwijsinstelling laten uitschrijven als student, kunnen vanaf de dag van de uitschrijving niet meer genieten van een RSZ-vrijstelling.

Wat met schoolverlaters?

Studenten die in juni hun studies beëindigd hebben, kunnen na aflegging van examens nog genieten van de RSZ-vrijstelling tot en met 30 september van dat kalenderjaar. Vanaf oktober is er in elk geval geen tewerkstelling meer mogelijk als student en kan de student als arbeider of bediende werken.

Opgelet met het aanbieden van een vast contract onmiddellijk na de tewerkstelling als student. Het is volgens de RSZ niet de bedoeling dat werkgevers studentenarbeid gaan gebruiken als een verdoken proefperiode.

Maximum 475 uren?

Vanaf 1 januari 2017 werd het studentencontingent van 50 dagen vervangen door een contingent van 475 arbeidsuren. De normale sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd vanaf het 476ste uur.

Wanneer een student in het verleden slechts enkele uren op een dag werkte, verloor deze een volledige dag. Enkel de effectief gepresteerde uren worden aangerekend op het contingent. Het was immers de bedoeling van de regering om studenten op deze manier het studentencontingent maximaal te laten benutten.

De uitdrukking van het contingent in uren heeft ook een impact op de DmfA-aangifte:

  • het aantal geplande uren moet worden opgegeven, naar best vermogen, die worden afgetrokken van het contingent;
  • een Dimona “STU” met een groter aantal uren dan het aantal uren dat op dat moment beschikbaar is in het contingent, geeft enkel recht op de op dat moment beschikbaar uren;
  • een Dimona “STU” op een moment dat er geen uren beschikbaar zijn, geeft geen recht om in de DmfA de solidariteitsbijdrage te gebruiken;
  • er kan voor dezelfde dag geen Dimona “STU” en een Dimona “OTH” verricht worden voor dezelfde persoon;
  • het voordelig studentenstatuut wordt voortaan gekoppeld aan een tijdig geregistreerde Dimona “STU” – er is enkel recht  op de verminderde sociale zekerheidsbijdragen indien er tijdig  een dimona-aangifte werd verricht (uiterlijk op de datum in dienst) én het contingent van 475 uren niet werd overschreden;
  • enkel de effectief gepresteerde uren zullen van het contingent worden afgetrokken – de uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde dagen die geen effectief gewerkte dagen zijn, worden niet aangerekend op het studentencontingent van 475 uren;
  • elk begonnen uur telt als een volledig uur voor het contingent.

Het is belangrijk dat de werkgever het contingent van de student kan opvolgen. Op het moment dat er een studentenovereenkomst wordt afgesloten, is het raadzaam om aan de student vragen om een attest van het openstaande contingent te bezorgen (www.studentatwork.be). De student kan het attest ook doormailen via de app student@work.

Via de code die op het door de student afgeleverde attest staat, kan de werkgever het openstaande contingent online raadplegen via de portaalsite van de RSZ.

Combinatie met andere activiteiten?

Studenten kunnen het contingent van 475 uren combineren met voordelige tewerkstellingen in volgende sectoren:

  • socioculturele sector en sportmanifestaties: een tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector en/of bij sportmanifestaties. Deze dagen moeten wél voorafgaand aan de tewerkstelling worden aangegeven in Dimona, maar geven geen aanleiding tot betaling van RSZ-bijdragen (dus geen DmfA-aangifte);
  • gelegenheidswerknemer in de horeca: een tewerkstelling van 50 dagen als gelegenheidswerknemer horeca.  Voor de gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer in de horeca worden de gewone bijdragepercentages berekend op een voordeliger uur- of dagforfait.
  • gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw: een tewerkstelling als gelegenheidsarbeider van 65 dagen in de land- en tuinbouw en eventueel nog 35 dagen in de witloofteelt of de champignonteelt.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen de partijen in geval van gelegenheidsarbeid vrij kiezen of ze al dan niet gebruik maken van de solidariteitsbijdragen voor studenten. Werkgevers uit de horeca-, landbouw- en tuinbouwsector kunnen studenten dus meteen tewerkstellen als gelegenheidswerknemer zonder dat men moet nagaan of het studentencontingent uitgeput is.

De Dimona-aangifte voor de tewerkstelling van de student zal gebeuren in functie van de door de partijen gemaakte keuze, namelijk:

  • STU indien er wordt gekozen voor de toepassing van de solidariteitsbijdrage (contingent van 475 uren).
  • EXT indien de student tewerkgesteld wordt als gelegenheidswerknemer in de horeca (contingent van 50 dagen).
  • OTH voor alle andere tewerkstellingen

De hierboven vermelde keuzevrijheid van de partijen doet geen afbreuk aan het feit dat iedere student verplicht tewerkgesteld moet worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten of aan de regels m.b.t. het bijhouden van sociale documenten.

Aandachtspunten studentenovereenkomst?  

Een student die voldoet aan de voorwaarden voor het sluiten van een studentenovereenkomst, moet u als werkgever verplicht in dienst nemen met een studentenovereenkomst en niet met een gewone arbeidsovereenkomst. U kunt als werkgever niet kiezen.

Een studentenovereenkomst moet altijd schriftelijk, voor bepaalde duur en in tweevoud opgemaakt worden. De overeenkomst moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend worden uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. Daarnaast is het van belang dat er een aantal verplichte vermeldingen in de overeenkomst worden opgenomen.

Men kan een studentenovereenkomst sluiten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

De studentenovereenkomst is van bepaalde duur en zal dus automatisch een einde nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Voor studentenovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 01.01.2014 worden de eerste 3 arbeidsdagen als student automatisch als proeftijd beschouwd. Tijdens deze proeftijd kunnen beide partijen de overeenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding beëindigen.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een studentenovereenkomst voortijdig op te zeggen door het betekenen van een verkorte opzeggingstermijn in functie van de duur van de verbintenis van de student in zijn functie:

 Duur aanwervingOpzeg werkgeverOpzeg werknemer
 minder of gelijk aan 1 maand 3 dagen 1 dag
 langer dan 1 maand 7 dagen 1 dag

Recht op kinderbijslag behouden?

 Kwartaal Maximaal aantal toegelaten gewerkte uren om kinderbijslag te behouden
1e kwartaal maximaal 240 uren
2e kwartaal maximaal 240 uren
3e kwartaal onbeperkt aantal uren
opgelet: als schoolverlater geldt een maximum van 240 uren
4e kwartaal maximaal 240 uren

Fiscaal ten laste blijven van de ouders?

Als de oudersMaximumbedrag netto bestaansmiddelen (inkomsten 2018)
Samen belast worden 3.270 euro
Alleen belast worden en het kind niet als gehandicapt wordt beschouwd 4.720 euro
Alleen belast worden en het kind als gehandicapt wordt beschouwd 5.990 euro

Fiscale verplichtingen van de student?

De student die inkomsten geniet, is verplicht een belastingaangifte in te dienen zelfs indien er geen belasting verschuldigd is.

Indien de inkomsten onder een bepaalde grens blijven, zijn er geen belastingen verschuldigd.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) bedraagt de belastingvrije som 7.730 euro, als het belastbaar inkomen kleiner is dan 45.750 euro.

Dit stemt overeen met een bruto belastbaar bedrag van 11.043 euro (inkomsten 2018), op voorwaarde de inkomsten van de student enkel bestaat uit werknemersbezoldigingen en er gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire beroepskosten.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de tewerkstelling van studenten.

 

 Bron: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/, Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 17, 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis); https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.