Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tewerkstelling van studenten

By 28 april 2023No Comments

Met de naderende zomervakantie en de stijging van het studentencontingent willen we graag nog even de regels toelichten waarmee een werkgever rekening dient te houden.

Een werkgever kan studenten tewerkstellen met een voordelig RSZ en fiscaal regime en dit voor een totaal van 600 uren per kalenderjaar.

Voordelig RSZ regime voor studenten?

Studenten kunnen in bepaalde gevallen tewerkgesteld worden met vrijstelling van RSZ-bijdragen. Deze vrijstelling geldt niet enkel voor de werkgever, maar ook voor de student zelf.

Op het loon van de studenten is wel een solidariteitsbijdrage van 8,13% verschuldigd, waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,42% ten laste van de werkgever. Dit voordelig RSZ regime is enkel van toepassing indien:

 • er een ondertekende studentenovereenkomst is,
 • de student niet werkt tijdens periodes van verplichte aanwezigheid op school (de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is) en
 • voor maximum 600 uren per kalenderjaar (vrij te spreiden).

Wie komt in aanmerking voor een studentenovereenkomst?

Een studentenovereenkomst is mogelijk voor:

 • studenten van 16 jaar en ouder die voltijds onderwijs volgen;
 • studenten vanaf 15 jaar die de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebben behaald.

Een studentenovereenkomst is NIET mogelijk voor:

 • studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of onderwijs volgen met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week);
 • studenten die een onbezoldigde stage volgen in het kader van hun studieprogramma (vb. verpleging) tijdens deze stageperiode;
 • jongeren die niet meer aan de voltijdse leerplicht zijn onderworpen en dus deeltijds onderwijs volgen, met uitzondering van de schoolvakanties;
 • jongeren die een uitkering ontvangen als werkzoekenden;
 • studenten die al 12 maanden ononderbroken bij éénzelfde werkgever tewerkgesteld zijn, kunnen bij dezelfde werkgever geen studentovereenkomst meer sluiten – tewerkstelling bij een andere werkgever als student is wel toegelaten.

Een studentenovereenkomst is onder volgende voorwaarden mogelijk voor studenten die deeltijds leren en deeltijds werken (vb. middenstandsleerlingen en industriële leerlingen):

 • studentenarbeid kan enkel gedurende periodes dat zij geen onderwijs moeten volgen of aanwezig zijn op de werkplek;
 • het systeem van alternerend leren bestaat uit, enerzijds, een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en, anderzijds, een praktische opleiding op de werkplek;
 • de studenten mogen enkel arbeid verrichten bij een andere werkgever dan diegene waar ze hun praktische opleiding volgen en;
 • de studenten mogen niet genieten van een werkloosheids- of inschakelingsvergoeding.

Opgelet:

Een student in een stelsel van alternerend leren mag tijdens de zomermaanden (juli en augustus) toch via een studentenovereenkomst werken bij zijn stagegever.

Wat indien de student zijn studies in de loop van het schooljaar heeft beëindigd?  

Studenten die in de loop van een schooljaar hun studies beëindigen en zich bij de onderwijsinstelling laten uitschrijven als student, kunnen vanaf de dag van de uitschrijving niet meer genieten van een RSZ-vrijstelling.

Wat met schoolverlaters?

Studenten die in juni hun studies beëindigd hebben, kunnen na aflegging van examens nog genieten van de RSZ-vrijstelling tot en met 30 september van dat kalenderjaar. Vanaf oktober is er in elk geval geen tewerkstelling meer mogelijk als student en kan de student als arbeider of bediende werken.

Opgelet met het aanbieden van een vast contract onmiddellijk na de tewerkstelling als student. Het is volgens de RSZ niet de bedoeling dat werkgevers studentenarbeid gaan gebruiken als een verdoken proefperiode.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten

Een student die voldoet aan de voorwaarden voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten, moet de werkgever verplicht in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor studenten en niet met een gewone arbeidsovereenkomst. Er is dus geen keuzemogelijkheid.

Een studentenovereenkomst moet altijd schriftelijk, voor bepaalde duur en in tweevoud opgemaakt worden. De overeenkomst moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend en dit uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. Daarnaast is het van belang dat er een aantal verplichte vermeldingen in de overeenkomst worden opgenomen.

Men kan een studentenovereenkomst sluiten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

De studentenovereenkomst is van bepaalde duur en zal dus automatisch een einde nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn.

De eerste 3 arbeidsdagen als student worden automatisch als proeftijd beschouwd. Tijdens deze proeftijd kunnen beide partijen de overeenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding beëindigen.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een studentenovereenkomst voortijdig op te zeggen door het betekenen van een verkorte opzeggingstermijn in functie van de duur van de verbintenis van de student in zijn functie:

 Duur aanwervingOpzeg werkgeverOpzeg werknemer
 minder of gelijk aan 1 maand 3 dagen 1 dag
 langer dan 1 maand 7 dagen 1 dag

 Maximum 600 uren?

Vanaf 1 januari 2023 werd het studentencontingent van 475 arbeidsuren verhoogd naar 600 uren. De normale sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd vanaf het 601e uur.

Enkel de effectief gepresteerde uren worden aangerekend op het contingent.

Hierdoor zullen deze uren correct via de DmfA-aangifte doorgegeven moeten worden:

  • het aantal geplande uren moet worden opgegeven, naar best vermogen, die worden afgetrokken van het contingent;
  • een Dimona “STU” met een groter aantal uren dan het aantal uren dat op dat moment beschikbaar is in het contingent, geeft enkel recht op de op dat moment beschikbaar uren;
  • een Dimona “STU” op een moment dat er geen uren beschikbaar zijn, geeft geen recht om in de DmfA de solidariteitsbijdrage te gebruiken;
  • er kan voor dezelfde dag geen Dimona “STU” en een Dimona “OTH” verricht worden voor dezelfde persoon;
  • het voordelig studentenstatuut is gekoppeld aan een tijdig geregistreerde Dimona “STU” – er is enkel recht  op de verminderde sociale zekerheidsbijdragen indien er tijdig een dimona-aangifte werd verricht (uiterlijk op de datum in dienst) én het contingent van 600 uren niet werd overschreden;
  • enkel de effectief gepresteerde uren zullen van het contingent worden afgetrokken – de uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde dagen die geen effectief gewerkte dagen zijn, worden niet aangerekend op het studentencontingent van 600 uren;
  • elk begonnen uur telt als een volledig uur voor het contingent.

Het is belangrijk dat de werkgever het contingent van de student kan opvolgen. Op het moment dat er een studentenovereenkomst wordt afgesloten, is het raadzaam om aan de student vragen om een attest van het openstaande contingent te bezorgen (www.studentatwork.be). De student kan het attest ook doormailen via de app student@work.

Via de code die op het door de student afgeleverde attest staat, kan de werkgever het openstaande contingent online raadplegen via de portaalsite van de RSZ.

Combinatie met andere activiteiten?

Studenten kunnen het contingent van 600 uren combineren met voordelige tewerkstellingen in volgende sectoren:

  • socioculturele sector en sportmanifestaties: een tewerkstelling van 190 uren per jaar in de socioculturele sector en/of bij sportmanifestaties (toepassing artikel 17 van het koninklijk Besluit van 28 november 1969). Deze dagen moeten wél voorafgaand aan de tewerkstelling worden aangegeven in Dimona, maar geven geen aanleiding tot betaling van RSZ-bijdragen (dus geen DmfA-aangifte);
  • gelegenheidswerknemer in de horeca: een tewerkstelling van 50 dagen als gelegenheidswerknemer horeca.  Voor de gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer in de horeca worden de gewone bijdragepercentages berekend op een voordeliger uur- of dagforfait.
  • gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw: een tewerkstelling als gelegenheidsarbeider van 65 dagen in de land- en tuinbouw en eventueel nog 35 dagen in de witloofteelt of de champignonteelt.

De werkgever en student kunnen in geval van gelegenheidsarbeid vrij kiezen of ze al dan niet gebruik maken van de solidariteitsbijdragen voor studenten. Werkgevers uit de horeca-, landbouw- en tuinbouwsector kunnen studenten dus meteen tewerkstellen als gelegenheidswerknemer zonder dat men moet nagaan of het studentencontingent uitgeput is.

De Dimona-aangifte voor de tewerkstelling van de student zal gebeuren in functie van de door de partijen gemaakte keuze, namelijk:

  • STU indien er wordt gekozen voor de toepassing van de solidariteitsbijdrage (contingent van 600 uren).
  • EXT indien de student tewerkgesteld wordt als gelegenheidswerknemer in de horeca (contingent van 50 dagen).
  • OTH voor alle andere tewerkstellingen

De hierboven vermelde keuzevrijheid van de partijen doet geen afbreuk aan het feit dat iedere student verplicht tewerkgesteld moet worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten of aan de regels m.b.t. het bijhouden van sociale documenten.

Recht op kinderbijslag behouden ?

Secundair of hoger onderwijs
 Vlaanderen – Groeipakket WalloniëBrussel
Onvoorwaardelijk tot de maand waarin men 18 jaar wordttot 31/08 van het jaar waarin men 18 jaar wordttot de 18e verjaardag
VoorwaardelijkMax. 600 u als student met solidariteitsbijdrage

Max. 80 u/maand als student met gewone RSZbijdrage

Max. 600 u als student met solidariteitsbijdrage

Max. 240 u (studentencontingent van 600 u niet inbegrepen) /kwartaal als toegestane activiteit (m.u.v. het derde kwartaal waar de student onbeperkt mag bijverdienen)

Max. 240 u per kwartaal waar ook de 600 u als student met solidariteitsbijdrage inbegrepen zijn.

M.u.v. het derde kwartaal waar de student onbeperkt mag bijverdienen.

Fiscaal ten laste blijven van de ouders?

Als de oudersMaximumbedrag netto bestaansmiddelen (inkomsten 2023)
Samen belast worden 3.820 euro
Alleen belast worden en het kind niet als gehandicapt wordt beschouwd 5.520 euro

 Fiscale verplichtingen van de student?

Om als kind nog fiscaal ten laste van zijn ouders te zijn in 2023, moet de jobstudent op 1 januari van het aanslagjaar (2024) nog deel uitmaken van het gezin van zijn
ouders, m.a.w. op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

De student die inkomsten geniet, is verplicht een belastingaangifte in te dienen zelfs indien er geen belasting verschuldigd is.

Indien de inkomsten onder een bepaalde grens blijven, zijn er geen belastingen verschuldigd.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) bedraagt de belastingvrije som 10.160 euro.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de tewerkstelling van studenten.

 Bron: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/, Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 17, 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis); https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.