Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Beperking van de totale duur van de opeenvolging van overeenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten

By 28 april 2023No Comments

Er werd een wetsontwerp ingediend in de Kamer dat voorziet in de beperking van de totale duur van de opeenvolging van één of meerdere arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en één of meerdere vervangingsovereenkomsten tot twee jaar, behoudens onderbreking toe te schrijven aan de werknemer. Bij overschrijding van deze termijn zijn de regels voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing.

Grondwettelijk Hof

Hiermee wordt gevolg gegeven aan het arrest nr. 93/2021 van 17 juni 2021 van het Grondwettelijk Hof. In dit arrest oordeelde het Hof dat rekening houdend met de doelstelling van de wetgever het niet redelijk verantwoord is dat de waarborg van de vastheid van betrekking (na in beginsel twee jaar) enkel geldt in geval van hetzij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, hetzij opeenvolgende vervangingsovereenkomsten, doch niet in geval van een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten.

Vastheid van betrekking

Door het invoeren van een nieuw artikel 11quater in de arbeidsovereenkomstenwet wordt vastheid van betrekking geboden aan de werknemer die gedurende meer dan twee jaar door dezelfde werkgever is tewerkgesteld op grond van een opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten.

In navolging van het advies van de NAR werd een uitzondering voorzien. Zo wordt eenmalig buiten beschouwing gelaten, de vervangingsovereenkomst die volgt op verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk die gerechtvaardigd zijn door de aard van het werk of door andere wettige redenen, zonder dat evenwel de totale duur van deze opeenvolging van overeenkomsten langer mag zijn dan drie jaar. Deze uitzondering geldt m.a.w. slechts voor de eerste vervangingsovereenkomst.

Inwerkingtreding

Deze wet werd op 28/04/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 8 mei 2023.

Met het oog op de rechtszekerheid zal deze wet slechts van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten die worden gesloten vanaf de datum van inwerkingtreding.
Er zal voor de opeenvolging echter wel rekening gehouden worden met voorafgaande overeenkomsten die werden gesloten voor de datum van inwerkingtreding.

 

Bron: Wetsontwerp van 23 januari 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, Parl.St. Kamer 2022-2023, 3096; Wet van 20/03/2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten (1), BS 28 april 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.