Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toch verlenging van enkele maatregelen voor gepensioneerden in de zorgsector? – update

By 31 juli 2023No Comments

De ministerraad heeft op 14 april 2023 beslist om enkele steunmaatregelen voor de zorgsector,  die op 31 maart 2023 afliepen, te verlengen met 6 maanden. 

Zorgsector

De zorgsector omvat: : de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 – overige hospitalisatiediensten
  • 86210 – huisartspraktijken
  • 86901 – activiteiten medische laboratoria
  • 86903 – ziekenvervoer
  • 86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 – verpleegkundige activiteiten
  • 86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  • 87101 – rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 – overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 – rusthuizen voor ouderen
  • 87302 – Serviceflats voor ouderen
  • 87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  • 87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  • 87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 – Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 – Overige kinderopvang
  • 88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

Alsook PC 322 (uitzendarbeid), voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de vermelde sectoren.

Tewerkstelling gepensioneerden in de zorgsector

Een van deze maatregelen is een vermindering van de werknemersbijdrage bovenop de werkbonus voor gepensioneerden actief in de zorgsector, overeenkomend met het saldo van de 13,07 % werknemersbijdrage. Gelet op deze vermindering zullen zij geen werknemersbijdragen verschuldigd zijn.

Onder ‘gepensioneerd‘ wordt verstaan:

 • een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022 (d.w.z. de sociale verzekerden aan wie ten laatste op 1 juli 2022 een rust- of overlevingspensioen uitbetaling is gedaan);
 • of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen na 1 juli 2022 die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand (d.w.z. de persoon die op pensioen gaat na 1 juli 2022 zal in aanmerking komen voor de maatregel vanaf de maand volgend op deze waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt).

Er wordt daarbij ook voorzien om de bezoldigingen voor prestaties die worden uitbetaald of toegekend aan gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector afzonderlijk te belasten tegen een aanslagvoet van 33% (i.p.v. het progressief tarief tenzij het progressief tarief voordeliger is).  Opzeggingsvergoedingen, vervangingsinkomsten en achterstallen vallen buiten het toepassingsgebied van deze maatregel.

Specifiek voor uitzendkrachten zullen deze bezoldigingen onderworpen zijn aan het forfaitair bedrijfsvoorheffingspercentage (min. 11,11%). Bij de personenbelasting zal echter de aanslagvoet van 33% van toepassing zijn (tenzij het progressief tarief voordeliger is)

Er geldt een afwijkende termijn voor de bekendmaking van de individuele werkroosters van drie werkdagen voor de hierboven vermelde werknemers.

Inwerkingtreding

De verlenging van deze maatregel is retroactief van toepassing zijn vanaf 01/04/2023 t.e.m. 30/09/2023.

De programmawet werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/verlenging-van-de-maatregelen-inzake-personeelstekort-de-zorg; Programmawet van 04/07/2023, BS 11 juli 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.