Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toekenning van een koopkrachtpremie (consumptiecheques) aan uitzendkrachten – sectorale CAO – update

By 28 december 2023No Comments

Ter herinnering

Naar aanleiding van het interprofessioneel akkoord van 2023 – 2024 werd voorzien in de mogelijkheid een eenmalige koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) toe te kennen in sectoren en/of bedrijven waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.

Mits naleving van de voorwaarden is de koopkrachtpremie uitgesloten van het loonbegrip en geldt er een gunstige sociale en fiscale behandeling. De werknemer is immers geen werknemersbijdrage verschuldigd en fiscaal is de premie vrijgesteld van belasting. De werkgever is wel een bijzonder werkgeversbijdrage verschuldigd van 16,5%. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere werkgeversbijdrage worden wel beschouwd als beroepskosten in hoofde van de werkgever.

De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque en kan geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld. De koopkrachtpremie mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling bij het voorgaande, al dan niet aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen.

De toekenning van de koopkrachtpremie in ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald moet vervat zijn in een sectorale cao, ondernemingscao of via een individuele overeenkomst. De keuze voor de toekenning van de koopkrachtpremie op papieren drager moet expliciet opgenomen zijn in de CAO of de individuele schriftelijke overeenkomst.

De koopkrachtpremie kan besteed worden op dezelfde manier als maaltijdcheques of ecocheques:

  • ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding;
  • voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij CAO nr. 85 (bestedingsmogelijkheden ecocheques).

Uitzendkrachten?

In PC 322.00 (uitzendarbeid) is midden september een sectorale cao gesloten die de toekenning van de koopkrachtpremie aan uitzendkrachten regelt gelet op het equal pay principe.

Concreet wordt voorzien dat de koopkrachtpremie (in de vorm van consumptiecheques) wordt toegekend aan de uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden als deze bepaald bij de overeenkomsten die daarvoor van toepassing zijn bij de klant-gebruikers. Indien de toekenning van de koopkrachtpremie voor het vast personeel via een sociaal fonds loopt, zullen de uitzendkrachten (tewerkgesteld in de sector) via het uitzendkantoor recht hebben op de koopkrachtpremie.

Omwille van praktische redenen is daarbij voorzien dat de toekenningstermijn voor uitzendkrachten wel afwijkend kan zijn ten opzichte van hetgeen werd bepaald in de overeenkomst die van toepassing is bij de klant-gebruiker. Bijgevolg kan de koopkrachtpremie voor uitzendkrachten tot en met 31/12/2023 uitgereikt worden (ook al zou de cao van de klant-gebruiker voorzien in een kortere termijn (vb. PC 207 toekenning september 2023).

De ministerraad heeft op 01/12/2023 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024, op voorwaarde dat het recht op de koopkrachtpremie ontstaat vóór 1 januari 2024. Het gaat om eenzelfde aanpassing zoals die twee jaar geleden werd ingevoerd voor de coronapremie. Vanuit de sociale secretariaten en sociale partners werd het signaal gegeven dat eenzelfde verlenging van de koopkrachtpremie aangewezen is. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Concreet zou dit betekenen dat: 

  • De beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie zich moet situeren voor 01/01/2024 en moet opgenomen zijn in een CAO of individuele overeenkomst uiterlijk op 31/12/2023. 
  • Het effectief uitreiken van de koopkrachtpremie kan tot uiterlijk 31/03/2024.

Het KB dat voorziet in de verlenging van de uitreikingsdatum werd op 28/12/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De koopkrachtpremie moet op naam van de uitzendkracht afgeleverd worden. Dit betekent dat de toekenning ervan en het totale bedrag van de koopkrachtpremie moet voorkomen op de individuele rekening van de uitzendkracht, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten.

Inwerkingtreding

De sectorale cao treedt in werking op 1 mei 2023 en loopt ten einde op 31 december 2024.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende koopkrachtpremie d.d. 19/09/2023; https://news.belgium.be/nl/verlenging-van-datum-van-uitreiking-van-de-koopkrachtpremie.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.