Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Toepassing Covid Safe Ticket in Wallonië

By 29 oktober 2021No Comments

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU COVID certificaat, het Covid Safe ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, kunnen de deelstaten op limitatieve wijze voor bepaalde sectoren via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien voor het gebruik van het Covid Safe Ticket.

Het Waals parlement heeft op 20 oktober 2021 een decreet goedgekeurd betreffende de uitbreiding van het Covid Safe ticket (CST) in Wallonië.

Covid Safe Ticket

Het CST is een variant van het Europese Covid-certificaat, bedoeld voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in Wallonië.

Doel is de druk op het gezondheidszorgstelsel te verlichten om te voorkomen dat de gezondheidscrisis een negatief effect heeft op de gezondheidszorg en op de algemene gezondheid van de bevolking.

Met het CST wordt gecontroleerd of de burger in het bezit is van een van de volgende certificaten:

 • een vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat je volledig bent ingeënt met een door de Europese Unie erkend vaccin. Een vaccinatiecertificaat is pas geldig vanaf de 14de dag na de laatste injectie;
 •  een testcertificaat als bewijs van een negatieve PCR-test (niet ouder dan 48 uur) of een antigeentest (sneltest, niet ouder dan 24 uur). Antigeentests moeten worden uitgevoerd door een wettelijk bevoegd persoon. Evenementen kunnen deze tests aan de ingang aanbieden, maar zijn daartoe niet verplicht. Er bestaan ook antigeentesten die op een eenvoudigere manier zelf kunnen afgenomen worden, ook wel zelftesten genoemd. Deze testen leiden niet tot een certificaat;
 •  een herstelcertificaat dat niet ouder is dan 180 dagen.

De certificaten kunnen worden gedownload via de applicatie CovidSafe.be of per post worden opgestuurd door te bellen naar het callcenter op 0800/45.019. Ze bevatten een QR-code, waarmee de geldigheid van het certificaat kan worden gecontroleerd.

Meer informatie over covid-certificaten via deze website.

In welke sectoren en op welke plaatsen?

Vanaf 1 november 2021 moet het CST in Wallonië in de volgende sectoren worden gebruikt:

 • Op massa-evenementen: van zodra er 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn binnen of 200 personen buiten.
 • In specifieke sectoren:
  • Horeca: Het CST is verplicht voor klanten die binnen zitten in restaurants en cafés, maar niet voor klanten die op een open terras zitten (indien 1,5 m afstand of plexiglas van 1,8m hoog tussen de tafels, max. 8 personen aan een tafel, alleen zitplaatsen, aan eigen tafel blijven zitten, één zijde open, bediening aan tafel,…). Afhaalrestaurants en sociale restaurants vallen niet onder de CST-regeling. Hotels vallen er ook niet onder, behalve voor de toegang tot hun restaurant of hun congres- of beursruimte of hun fitnessruimte.
  • Dancings & discotheken
  • Sport- en fitnessclubs: het CST is verplicht voor alle binnensporten, en voor buitensporten met 200 personen of meer.
  • Handelsbeurzen en congressen (vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten)
  • Zaken die tot de culturele, recreatie- of feestsector behoren (vanaf 50 personen): theaters, concertzalen, muziekzalen, cabarets en instellingen voor podiumkunsten, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circussen, bioscopen, musea, indoor attractie- en themaparken, indoor fitness- en sportcentra (of centra waarvan waar het merendeel van de sportactiviteiten binnen plaatsvindt).
  • Residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen: Ziekenhuizen en bejaardentehuizen, dagverblijven, revalidatiecentra, inrichtingen voor gehandicapten, psychiatrische inrichtingen of inrichtingen voor personen met psychische stoornissen.

Burgemeesters en provinciegouverneurs kunnen strengere veiligheidsmaatregelen nemen die betrekking hebben op de organisatie van en de te nemen veiligheidsmaatregelen in verband met massa-evenementen en proef- en pilootprojecten.

De organisator van een evenement of de exploitant van een inrichting die op grond van het aantal bezoekers niet onder de CST-verplichting valt, mag deze niet toepassen, behalve in de gevallen waarin de wet en eventuele strengere maatregelen van de plaatselijke of provinciale autoriteiten dit voorzien.

Welke personen?

In alle sectoren en op alle evenementen waar het CST moet worden gebruikt, is het CST verplicht vanaf 16 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep (die in het kader van schoolactiviteiten toegang hebben tot de evenementen en voorzieningen, op voorwaarde dat tijdens deze activiteit de in schoolverband geldende beschermingsregels worden toegepast en dat de leden van de schoolgroep een masker of een ander alternatief in stof dragen).

Uitzondering: op  massa-evenementen en in residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen wordt een CST gevraagd vanaf 12 jaar.

Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen.

Personeelsleden (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, studenten, vrijwilligers, stagiairs, gelegenheidswerknemers, kunstenaars, enz.) vallen niet onder de CST-regeling.

Het CST is ook niet van toepassing voor raadplegingen in het ziekenhuis en eventuele begeleiders van personen die niet alleen naar hun consultatie kunnen komen.

Het CST is niet van toepassing tijdens vergaderingen van de wetgevende organen van instellingen die verband houden met de uitoefening van de democratie.

Mondmasker?

In inrichtingen of evenementen waar het CST wordt gebruikt, zal het dragen van een masker niet langer verplicht zijn voor bezoekers, behalve voor bezoekers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en alle andere tehuizen voor kwetsbare personen, voor wie het dragen van een masker verplicht blijft.

Personen die niet onderworpen zijn aan het CST (zie hierboven) moeten een mondmasker dragen (vanaf 12 jaar) in de betrokken sectoren en evenementen.

Personeelsleden (werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, studenten, vrijwilligers, stagiairs, gelegenheidswerknemers, kunstenaars, enz.) moeten een mondmasker dragen. Ze kunnen er niet voor kiezen om in plaats daarvan een CST voor te leggen.

Naast de federale mondmaskerplicht geldt in Wallonië (vanaf 12 jaar) de verplichting tot het dragen van een mondmasker op de volgende locaties (waar een CST niet verplicht is):

 • winkels en winkelcentra;
 • vergaderzalen;
 • in de binnenruimten van instellingen voor hoger onderwijs;
 • gebouwen bestemd voor de eredienst en die bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele zedelijke bijstand;
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • winkelstraten, markten, kermissen en elk drukbezochte private of openbare locatie, zoals bepaald door de bevoegde plaatselijke overheden en afgebakend door middel van borden die de tijden aangeven waarop de verplichting geldt;
 •  horeca-voorzieningen en locaties bestemd voor horeca-activiteiten, behalve tijdens het eten, drinken of wanneer mensen aan tafel of aan de bar zitten;
 • voor het publiek toegankelijke ruimten in inrichtingen in de sectoren van cultuur, feesten, sport, recreatie en evenementen;
 • bij verplaatsingen in de openbare en niet-openbare delen van de gerechtsgebouwen, alsmede in de rechtszalen bij elke verplaatsing en in de andere gevallen overeenkomstig de instructies van de voorzitter van de kamer;
 • op handelsbeurzen en congressen;
 • bij betogingen;
 • markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderieën, rommelmarkten, vlooienmarkten, kermissen;
 • algemene, academische en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, revalidatieziekenhuizen en herstelcentra, rusthuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische zorgcentra, de praktijken van het ambulant zorgpersoneel met inbegrip van thuiszorg, thuiszorg en thuishulp, verzorgingsinrichtingen voor gehandicapten en alle consultaties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
 • in voor het publiek toegankelijke ruimten van overheidsdiensten;
 • in de ruimten waar zittingen van de wetgevende organen van de instellingen in verband met de uitoefening van de democratie worden gehouden, voor het publiek dat de vergadering bijwoont.
 • dancings en discotheken.

Controle?

De uitbater of organisator van het evenement heeft het recht om het CST van klanten/bezoekers te controleren. Er moet echter wel een lijst opgesteld worden van personen die gemachtigd zijn om deze controle uit te voeren.

Die personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten (via de applicatie CovidScan.be). Als het CST niet in orde is of wanneer een bezoeker/klant weigert om de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de uitbater/organisator het recht om de persoon in kwestie de toegang te ontzeggen en kan hij, als nodig, de politie inschakelen.

Het opslaan van persoonsgegevens is niet toegestaan. Alleen het aantal bezoekers wordt geregistreerd.

Duurtijd?

Het CST wordt ingevoerd vanaf 1 november 2021  tot 15 januari 2022.

De noodzaak en proportionaliteit van de handhaving van de uitgebreide verplichting van het CST in Wallonië zal regelmatig geëvalueerd worden met het oog op de epidemiologische situatie.

Sancties?

Zowel voor bezoekers als voor organisatoren zijn er strafrechtelijke sancties voorzien i.h.k.v. het CST:

 • voor bezoekers: 50 euro tot 500 euro boete
 • voor organisatoren: 50 euro tot 2500 euro boete

Voor organisatoren kunnen de burgemeesters ook gebruik maken van hun politiebevoegdheden en de sluiting van een inrichting voor maximaal 3 maanden of de onmiddellijke stopzetting van het evenement bevelen.

In geval van fraude door een bezoeker/klant ondanks de controle van de organisator, is de organisator niet aansprakelijk. Dit valt onder de individuele verantwoordelijkheid van de fraudeur.

Bij niet-naleving van de mondmaskerplicht kan een administratieve geldboete van 50 tot 500 euro opgelegd worden.
oplopen.

Bijkomende vragen?

Wallonië heeft hieromtrent een FAQ opgesteld.

 

Bron: Decreet van 21/10/2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht (1), BS 29 oktober 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.