Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding toepassingsgebied PC 126 – voortaan ook bedienden? – update

By 16 april 2021No Comments

Er is voor het paritair comité 126 voor de stoffering en de houtbewerking voorzien in een uitbreiding van het toepassingsgebied vanaf 01/04/2021, met name de uitbreiding naar bedienden.

Het KB dat deze uitbreiding voorziet, werd op 01/04/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Concreet zal PC 126 niet enkel bevoegd zijn voor de arbeiders maar ook voor de bedienden van werkgevers die activiteiten uitoefenen die onder het toepassingsgebied van PC 126 vallen. Bijgevolg zullen deze werkgevers hun bedienden moeten overzetten van PC 200 naar PC 126.

De ondernemingen die mogelijks activiteiten uitoefenen die onder het toepassingsgebied van PC 126 vallen, zouden op basis van bepaalde NACE codes geselecteerd worden door de RSZ. De RSZ werkgeverscategorie van deze ondernemingen zou dan wijzigen naar 055.

Er dient daarbij nog te worden verduidelijkt dat dit geen impact zou hebben voor de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201) of op de bedienden die onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek vallen (PC 226).

Zoals aangekondigd hebben de sociale partners van PC 126 een aantal cao’s gesloten die voorzien in overgangsmaatregelen voor de bedienden gelet  op de waarborging van de continuïteit.  In principe wijzigt er voorlopig niets aan de loon-en arbeidsvoorwaarden van de bedienden op 01/04/2021. 

CAO’s PC 200 van onbepaalde duur:

De CAO’s van PC 200 van onbepaalde duur die op 31  maart 2021 van toepassing zijn, worden overgenomen en bevestigd totdat het PC 126 de aangelegenheden vervat in deze cao’s zelf zal hebben geregeld. 

Het gaat om de volgende cao’s:

 • CAO van 01/07/2019 betreffende de koopkracht in het kader van het KB van 19 april 2019 tot uitvoering van art.7, §1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (geregistreerd onder het nummer 152849);
 • CAO van 16/01/2020 betreffende de bijdrage in de vervoerkosten (geregistreerd onder het nummer 157721);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de beroepsindeling (geregistreerd onder het nummer 134438);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de minimumloonschalen op basis van beroepservaring (geregistreerd onder het nummer 134426);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de eindejaarspremie (geregistreerd onder het nummer 134421);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex (geregistreerd onder het nummer 134420);
 • CAO van 09/06/2016betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (geregistreerd onder het nummer 134431);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de ecocheques (geregistreerd onder het nummer 134425);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de arbeidsduur (geregistreerd onder het nummer 134429);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de nieuwe arbeidsregimes (geregistreerd onder het nummer 134423);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de gerechtvaardigde afwezigheden (geregistreerd onder het nummer 134428);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende het collectief ontslag (geregistreerd onder het nummer 134427);
 • CAO van 09/06/2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (geregistreerd onder het nummer 134422) ;
 • CAO van 09/06/2016 betreffende de syndicale vorming (geregistreerd onder het nummer 134430);
 • CAO van 09/07/2015 gesloten in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 betreffende de koopkracht -jaarlijkse premie (geregistreerd onder het nummer 128828).

 

CAO’s PC 200 van bepaalde duur 

De CAO’s van PC 200 van bepaalde duur die op 31/03/2021 van toepassing zijn, worden overgenomen en bevestigd, en dit tot de in de betrokken CAO voorziene einddatum. PC 126 zal deze aangelegenheden regelen in een eigen CAO en dit tegen de einddatum van de betrokken cao.

Het gaat om de volgende cao’s:

 • CAO van 08/10/2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 161876);
 • CAO van 09/07/2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 159780);
 • CAO van 09/07/2020 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging (geregistreerd onder het nummer 160974);
 • CAO van 01/07/2019 inzake opleiding (geregistreerd onder het nummer 152851);
 • CAO van 01/07/2019 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag In uitvoering van cao nr. 134, cao nr. 135, cao nr. 141 en van cao nr. 142 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (geregistreerd onder het nummer 152854);
 • CAO van 01/07/2019 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag In uitvoering van cao nr. 130, cao nr. 131, cao nr. 138, cao nr. 139, cao nr. 132 en cao nr. 140 gesloten in de Nationale Arbeidsraad (geregistreerd onder het nummer 152853)
 • CAO van 01/07/2019  betreffende het tijdskrediet (geregistreerd onder het nummer 152855);
 • Het “Sectorakkoord Vlaamse aanmoedigingspremie” van 23 april 2020.

 

Specifieke CAO’s 

In PC 126 zijn er ook enkele specifieke CAO’s gesloten ter vervanging van de CAO’s in PC 200, met name betreffende outplacement en het fonds voor bestaanszekerheid. 

 • Outplacement: PC 126 herneemt voor de bedienden de bepalingen rond outplacement zoals die voorheen in PC 200 van toepassing waren. De dienstverlening in het kader van outplacement voor de bedienden van PC 126 wordt toegewezen aan vzw Woodwize. 
 • Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking: het fonds voor bestaanszekerheid wordt ook opengesteld voor de bedienden van PC 126.
 • Vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de bedienden aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking: de werkgeversbijdrage wordt vastgesteld op 0,23% (hetgeen overeenkomt met de werkgeversbijdrage in PC 200) 

 

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité, BS 29/06/2020; KB van 28/03/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1), BS 1 april 2021; Bijzondere CAO van 07/04/2021 tot organisatie van de verruiming van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) tot de bedienden van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (PC 200 ); CAO van 07/04/2021 betreffende het recht op outplacement voor sommige bedienden; CAO van 07/04/2021 tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking; CAO van 07/04/2021 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de bedienden aan het Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.