Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verhoging maximum vrijgesteld bedrag mobiliteitsvergoeding vanaf 01/07/2024

By 31 mei 2024No Comments

Ter herinnering

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in bepaalde paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

Verhoging maximumbedrag

De mobiliteitsvergoeding wordt door de RSZ als uitgesloten uit het loonbegrip beschouwd, indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • de forfaitaire regeling van terugbetaling en de vergoedingen die zij vaststelt moeten worden omschreven bij collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in een paritair orgaan en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit;
  • het bedrag van de vergoeding mag een bij KB vastgesteld bedrag per kilometer afstand tussen de woonplaats en de werkplaats, te berekenen op de afstand heen en terug, niet overschrijden.

Sinds 01/05/2020 was het maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding vastgelegd op 0,1579 euro per km. Ondertussen werd het KB dat voorziet in de aanpassing van het maximum vrijgesteld bedrag voor de sociale zekerheidsbijdragen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor wordt het maximum vrijgesteld bedrag verhoogd van 0,1579 euro per km naar 0,1929 euro per km vanaf 01/07/2024.

Opgelet: elke vergoeding, al dan niet bepaald bij cao, die voor een bepaalde verplaatsing het vastgestelde maximumbedrag overschrijdt, wordt integraal als loon beschouwd.

Voor de fiscus gelden specifiek volgende voorwaarden:

  • de mobiliteitsvergoeding is voorzien door een algemeen verbindend verklaarde cao;
  • het maximumbedrag wordt niet overschreden;
  • de afstand tussen de plaats van tewerkstelling/ werf en de woonplaats bedraagt ten minste 5 km.

Voor de fiscus geldt er echter slechts een gedeeltelijke vrijstelling. De mobiliteitsvergoeding is voor 50% belastbaar. Het niet belastbare deel mag echter niet lager zijn dan 12,39 euro per effectief gepresteerde maand.

Opgelet: Het is voorlopig nog onduidelijk of ook de fiscus het fiscale grensbedrag zal optrekken van 0,1579 euro naar 0,1929 euro per kilometer afstand tussen de woon- en werkplaats. In het verleden volgde de fiscus wel de aanpassing op RSZ vlak.

Sectoraal?

De verhoging van het maximum vrijgesteld bedrag betekent niet automatisch een verhoging van het toegekende bedrag op sectoraal niveau.

Het toe te kennen bedrag is immers opgenomen in een sectorale CAO en kan ook minder bedragen dan het maximum vrijgesteld bedrag. Enkel indien de sectorale CAO expliciet verwijst naar het maximum vrijgesteld bedrag zal dit automatisch aangepast worden.

Bijvoorbeeld: in het sectoraal akkoord van 2023 – 2024 in PC 124 werd opgenomen dat ze bij de RSZ een aanvraag zouden indienen om het maximale vrijgestelde bedrag van de mobiliteitsvergoeding te verhogen in functie van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Dit betekent echter niet dat er een automatische verhoging is van het bedrag van de mobiliteitsvergoeding in PC 124. Dit biedt enkel de mogelijkheid om hierover verder te onderhandelen bij de volgende sectorale onderhandelingen.

 

Bron: Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c), van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28 mei 2024. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.