Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlaging van de bedragen voor de terugbetaling van outplacement bij herstructurering in Vlaanderen

By 30 september 2019No Comments

Vanaf 18 september 2019 zijn de regels voor de terugbetaling van de outplacementkosten voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering in het Vlaamse Gewest veranderd. De meest ingrijpende aanpassing is de drastische verlaging van de bedragen. Sinds de 6e Staatshervorming zijn de gewesten hiervoor bevoegd. Het Vlaamse Gewest maakt als eerste gebruikt van deze bevoegdheid om aanpassingen door te voeren.

Outplacement

Outplacement omvat een geheel van begeleidende diensten en adviezen die aan de ontslagen werknemer worden verleend in opdracht van de werkgever. De bedoeling van outplacement is om de ontslagen werknemer in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe job te vinden bij een andere werkgever of om een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontwikkelen.

Ondernemingen moeten momenteel verplicht outplacement aanbieden aan:

  • Werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
  • Werknemers van 45 jaar en ouder, met minimaal 1 jaar anciënniteit en die geenrecht hebben op een opzegtermijn of opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken;
  • Alle ontslagen werknemers die bij een tewerkstellingscel zijn ingeschreven, in het kader van een herstructurering;
  • Indien de werkgever medische overmacht inroept voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast kan de werkgever er ook vrijwillig voor kiezen om outplacement aan te bieden zonder dat deze daartoe verplicht is.

Herstructurering – tewerkstellingscel

Een werkgever in herstructurering is ertoe gehouden, behoudens enkele uitzonderingen, om een tewerkstellingscel op te richten ten laatste op het ogenblik van het eerste ontslag i.h.k.v. de herstructurering.

Het gaat dan om werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités en die overgaan tot aankondiging van een collectief ontslag.

Werknemers die in het kader van een collectief ontslag ontslagen werden, moeten worden ingeschreven bij de tewerkstellingscel. De tewerkstellingscel vangt de ontslagen werknemers op en begeleidt ze in hun zoektocht naar werk. Outplacement maakt deel uit van dat aan bod. Tijdens de inschrijving bij de tewerkstellingscel zijn de werknemers ertoe gehouden elk aanbod van outplacement te aanvaarden en hier actief aan mee te werken.

Terugbetaling outplacementkosten

De bedragen voor de terugbetaling van outplacementkosten voor ondernemingen in herstructurering die een collectief ontslag hebben doorgevoerd worden fors teruggeschroefd door de Vlaamse regering.

Hieronder een overzicht van de oude en de nieuwe bedragen. De terugbetaling zal nog altijd gebeuren in 2 schijven.

Terugbetaling per werknemerLeeftijd van de werknemerOude bedragen tot 17/09/2019Nieuwe bedragen vanaf 18/09/2019
1. Outplacement tijdens de peridode van inschrijving bij de tewerkstellingscel< 45 jaar500 euro360 euro
≥ 45 jaar1.000 euro720 euro
2. Bij werkhervatting binnen 3 maanden na outplacement< 45 jaar1.000 euro90 euro
≥ 45 jaar2.000 euro180 euro

De aanvraag van de terugbetaling moet voortaan ook gebeuren bij de VDAB in de periode van 6 tot 12 maanden na het einde van de outplacementbegeleiding.

Inwerkingtreding

De nieuwe reglementering is van toepassing vanaf 18 september 2019 (datum publicatie in het Belgisch Staatsblad).

De aanvraagdossiers tot terugbetaling van de outplacementkosten die door werkgevers in herstructurering ingediend werden bij de RVA vóór 18/09/2019, worden verder behandeld volgens de oude regels.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerende beleid bij herstructureringen, BS 18 september 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.