Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging aanvraagtermijn mentorkorting en termijn voor het volgen van een mentoropleiding

By 28 mei 2020No Comments

1. Doelgroepvermindering – mentorkorting

De mentorkorting is een Vlaamse doelgroepvermindering die toegekend wordt aan bedrijven, die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren (of hun leerkrachten) en die daarvoor een of meerdere werknemers inschakelen om als begeleider te fungeren.

Als voldaan is aan de voorwaarden kan de werkgever een lastenverlaging van patronale bijdragen van 800 € per kwartaal genieten. Het aantal kwartalen dat van deze verlaging genoten kan worden, is afhankelijk van de op te leiden doelgroep.

Wie kan als mentor ingezet worden?

De werknemer moet minstens 5 jaar ervaring hebben in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt aan de jongere (of de leerkracht), en;

in het bezit zijn van één van de volgende getuigschriften:

  • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding,
  • ofwel een ervaringsbewijs, zijnde een officieel en algemeen erkend document van de Vlaamse overheid.

Aanvraagprocedure

Het aanvraagformulier moet met alle nodige documenten, per mail of per post ingediend worden uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor de mentorkorting voor het eerst aangevraagd wordt.

Verlenging termijn

De Vlaamse overheid verlengt omwille van het coronavirus de termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en het indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring die het einde van de mentorovereenkomst bevestigt. Door het coronavirus is het immers voor werkgevers niet altijd gemakkelijk om binnen de wettelijke termijnen de nodige gegevens tijdig aan te leveren.

De termijnen die eindigen op 31 maart 2020, worden verlengd tot en met 30 juni 2020.

2. Mentoropleiding – alternerend leren

Werkgevers die leerlingen in het kader van alternerend leren (secundair onderwijs) in de Vlaamse gemeenschap tewerkstellen, moeten erkend zijn als ‘leerbedrijf’. Hiervoor is het o.a. vereist dat er een ‘mentor’ aangeduid is in de onderneming. Deze mentor moet voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en ervaring en dient vervolgens een verplichte mentoropleiding te volgen binnen de 12 maanden.

De Vlaamse regering voorziet nu ook dat de periode waarbinnen de mentoropleiding gevolgd moet worden na erkenning als mentor, verlengd wordt met 6 maanden voor de ondernemingen aan wie een erkenning werd verleend in de periode van 01/09/2019 – 31/03/2020.

Gelet op het feit dat er tijdelijk geen klassikale mentoropleidingen worden gegeven, zouden deze ondernemingen anders hun erkenning verliezen.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming, BS 6 mei 2020; Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 14 mei 2020.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.