Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging doelgroepvermindering eerste werknemer – update

By 13 januari 2021januari 29th, 2021No Comments

Momenteel ontvangt een startende werkgever voor zijn eerste zes aanwervingen een doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’.

Deze doelgroepvermindering voorziet in een vrijstelling op de patronale basisbijdragen die een werkgever aan de RSZ dient te betalen. De doelgroepvermindering is voor de tweede tot de zesde werknemer beperkt in de tijd.

Voor de aanwerving van de eerste werknemer is deze vrijstelling echter van onbepaalde duur. Maar deze vrijstelling kan voorlopig enkel toegepast worden voor aanwervingen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Aldus kan in huidige stand van de wetgeving de werkgever in 2021 niet meer genieten van de vrijstelling ‘eerste werknemer’ van onbepaalde duur.

De federale overheid heeft evenwel in haar regeerakkoord aangegeven dat de doelgroepvermindering voor de eerste werknemer verlengd zou worden.

De RSZ heeft gecommuniceerd dat de Ministerraad principieel akkoord is met een ontwerp van KB om het systeem van de bijdragevermindering eerste aanwervingen zoals nu toegepast, verder te zetten. 

Voor een 1ste werknemer aangeworven vóór 1 januari 2021, kan een vermindering G7 onbeperkt in tijd worden toegekend (vermindering van het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering). Deze periode van indienstnames met verhoogde bijdragevermindering loopt af op 31 december 2020 maar zal dus verlengd worden, zodat ook voor indienstnames van een 1ste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsmodaliteiten blijven gelden (vermindering G7 onbeperkt in tijd).

Het KB van 5 januari 2021 werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB voorziet in de aanpassig van het KB van 16 mei 2003 waardoor de vermindering eerste werknemer onbeperkt in de tijd toegepast kan worden voor indienstnames na 31/12/2020. 

Voorwaarden

De werkgever komt in aanmerking als volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De werkgever is een nieuwe werkgever en is in de voorgaande vier kwartalen voorafgaand op het kwartaal van indiensttreding van de werknemer nooit onderworpen geweest aan de sociale zekerheid voor werknemers;
  • Als de nieuwe werkgever deel uitmaakt van eenzelfde technische bedrijfseenheid, dan mag de nieuwe werknemer geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is. Er moet sprake zijn van een meertewerkstelling.

 

Bron: Federaal regeerakkoord; Tussentijdse instructies RSZ 2020/4; KB van 16/05/2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 6 juni 2003; KB van 5 januari 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de maatregel “plan plus één” te verlengen, BS 12/01/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.