Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging vermindering van de persoonlijke bijdragen voor gepensioneerden in de zorgsector?

By 31 mei 2023augustus 31st, 2023No Comments

De vrijstelling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (zorgbonus) en de specifieke belastingregeling (afzonderlijke belasting tegen 33%) die van toepassing was voor gepensioneerden die in de zorgsector werken, liep in principe ten einde op 31/03/2023.

De ministerraad heeft echter op 12 mei 2023 een voorontwerp van programmawet goedgekeurd in tweede lezing dat voorziet in een verlenging van de maatregelen “personeelsschaarste in de zorgsector” voor het tweede en derde kwartaal van 2023.

Ter herinnering

Er was voorzien in een vermindering van de werknemersbijdrage bovenop de werkbonus voor gepensioneerden actief in de zorgsector, overeenkomend met het saldo van de 13,07 % werknemersbijdrage. Gelet op deze vermindering waren zij geen werknemersbijdragen verschuldigd zijn. Het was de bedoeling om voor deze gepensioneerden een extra financiële incentive te geven om tijdelijk terug hun kennis en ervaring in te zetten in de zorgsector.

Onder de “zorgsector” vallen volgende sectoren:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met volgende NACE-codes:
 • instellingen en diensten met de NACE-codes:
  86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  86102 – geriatrische ziekenhuizen
  86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
  86104 – psychiatrische ziekenhuizen
  86109 – overige hospitalisatiediensten
  86210 – huisartspraktijken
  86901 – activiteiten medische laboratoria
  86903 – ziekenvervoer
  86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
  86906 – verpleegkundige activiteiten
  86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  87101 – rust- en verzorgingstehuizen
  87109 – overige verpleeginstellingen met huisvesting
  87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  87301 – rusthuizen voor ouderen
  87302 – Serviceflats voor ouderen
  87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
  87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  88911 – Kinderdagverblijven en crèches
  88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
  88919 – Overige kinderopvang
  88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

Deze maatregel is eveneens van toepassing voor prestaties onder PC 322 (uitzendarbeid), voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de vermelde sectoren.

Onder ‘gepensioneerd‘ wordt verstaan:

 • een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022 (d.w.z. de sociale verzekerden aan wie ten laatste op 1 juli 2022 een rust- of overlevingspensioen uitbetaling is gedaan);
 • of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen na 1 juli 2022 die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand (d.w.z. de persoon die op pensioen gaat na 1 juli 2022 zal in aanmerking komen voor de maatregel vanaf de maand volgend op deze waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt).

Er wordt daarbij ook voorzien om de bezoldigingen voor prestaties die worden uitbetaald of toegekend aan gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector afzonderlijk te belasten tegen een aanslagvoet van 33% (i.p.v. het progressief tarief tenzij het progressief tarief voordeliger is). Opzeggingsvergoedingen, vervangingsinkomsten en achterstallen vallen buiten het toepassingsgebied van deze maatregel.

Specifiek voor uitzendkrachten zijn deze bezoldigingen onderworpen zijn aan het forfaitair bedrijfsvoorheffingspercentage (min. 11,11%). Bij de personenbelasting zal echter de aanslagvoet van 33% van toepassing zijn (tenzij het progressief tarief voordeliger is)

Verlenging

Oorspronkelijk was deze maatregel voorzien van 1 juli 2022 t.e.m. 31 december 2022 en werd deze periode verlengd tot 31 maart 2023.

Deze regeling is echter opnieuw retroactief verlengd voor de periode van 1 april t.e.m. 30 september 2023. 

 

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/voorontwerp-van-programmawet-tweede-lezing-4; https://news.belgium.be/nl/voorontwerp-van-programmawet-1; Programmawet (1) van 04/07/2023, BS 11 juli 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.