Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse aanwervingsincentive – langdurig werkzoekenden

By 29 augustus 2019No Comments

De Vlaamse aanwervingsincentive is een premie die sinds 2017 bestaat voor werkgevers die langdurig werkzoekenden aanwerven en tewerkstellen in een vestiging in het Vlaamse Gewest. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de toepasselijke regels.

Doelstelling

Deze premie voorziet een incentive voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden na het verdwijnen van de (federale) doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden op 01.01.2017 (Vlaams doelgroepenbeleid).

Premie in twee schijven

De werkgever ontvangt een eenmalige premie van max. 4.250 euro ontvangen in twee schijven:

 • 1250 euro op het einde van de 4e maand tewerkstelling
 • 3000 euro op het einde van de 13e maand tewerkstelling

Voor deeltijdse werknemers worden de bedragen pro rata toegekend op basis van de prestatiebreuk.

Prestatiebreuk Eerste schijfTweede schijf
<30%//
>30% en < 80%750 euro 1800 euro
> 80%1250 euro3000 euro

Voorwaarden  

Aanwerving ·        vanaf 01/01/2017

·        in een Vlaamse vestiging

 

Leeftijd Tussen 25 jaar en 54 jaar op het einde van het kwartaal van indiensttreding
Niet werkende werkzoekende ·        minstens 2 jaar ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding (inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij Actiris of Forem geeft geen recht)

·        bepaalde periodes zijn gelijkgesteld met een periode als werkzoekende

 

Arbeidsovereenkomst ·        arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

·        (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur van in totaal minstens 3 maanden als de werkgever kan aantonen dat het een gangbare praktijk is in het bedrijf of de sector

·        vervangingsovereenkomst zonder vermelding van de duur van de overeenkomst

 

Tewerkstelling ·        3 maanden voor de eerste schijf

·        12 maanden voor de tweede schijf

 

Opgelet: de premie moet aangevraagd worden binnen de 3 maanden na de aanwerving (= vervaltermijn)

Opgelet: De premie kan niet gecumuleerd worden met een loonincentive voor maatwerk (sociale en beschutte werkplaatsen), een vergoeding in het kader van de lokale diensteneconomie of een loonincentive voor invoegbedrijven.

Opgelet: ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking.

Niet-werkende werkzoekende en gelijkgestelde periodes

Het begrip ‘niet-werkende werkzoekende’ wordt als volgt verduidelijkt:

VDAB code Omschrijving 
code 00volledig werkloze werkzoekende met RVA-uitkeringen
code 02volledig werkloze werkzoekende jongere in Beroepsinschakelingstijd
code 03volledig werkloze vrije werkzoekende zonder uitkering
code 05volledige werkloze ingeschreven op vraag van het OCMW
code 06volledig werkloze werkzoekende die ingeschreven is omwille van begeleiding van een persoon met een arbeidshandicap met maximum attest BUSO – OV2 en die niet onder de vorige categorieën valt
code 11volledig werkloze werkzoekende in het deeltijds onderwijs (of in de alternerende beroepsopleiding BUSO – OV3
code 14volledig werkloze werkzoekende die van het recht op uitkeringen uitgesloten is
code 32Personen ten laste RIZIV in voorbereiding op tewerkstelling
code 85Werkzoekenden in individuele beroepsopleiding
code 089volledig werkloze werkzoekende die regelmatig werkt met interim
code 97Werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende wegens studies of beroepsopleiding

 

Met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB worden volgende periodes van inactiviteit gelijkgesteld, op voorwaarde dat de werknemer de dag voor de aanvang van de arbeidsovereenkomst ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB:

 • Periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (VDAB code 76) (ziekteattest toevoegen);
 • Detentieperiode (bewijs van FOD Justitie toevoegen);
 • Periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkend werkzoekende van max. drie maanden (vb. korte tewerkstellingen);

Indien u wil weten of de werknemer 2 jaar is ingeschreven geweest als niet-werkende werkzoekende, kan u vragen aan de werknemer om een mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be.

Indien er sprake is van periodes van tewerkstelling of inactiviteit van meer dan 3 maanden, dan wordt de inschrijving bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende onderbroken. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de reden van de onderbreking. Concreet betekent dit dat bij een onderbreking van meer dan 3 maanden de teller van de werkloosheidsduur terug op 0 komt te staan en de persoon dus niet langer als een langdurige werkzoekende wordt beschouwd.

Uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers en flexi-jobwerknemers

De premie wordt niet toegekend voor uitzendkrachten, gelegenheidswerknemers of flexi-jobwerknemers.

Indien de uitzendkracht vast in dienst komt bij de klant-gebruiker dan kan deze aanspraak maken op de premie onder volgende voorwaarden:

 • de uitzendkracht heeft minder dan 3 maanden op interim basis gewerkt;
 • tussen het uitzendcontract en het vast contract is de uitzendkracht minstens 1 dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB;
 • de uitzendkracht voldoet aan alle andere voorwaarden.

Dienstenchequeswerknemers?

Ook dienstenchequebedrijven kunnen aanspraak maken op de premie, op voorwaarde dat het gaat om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of om één of meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die minimaal een tewerkstelling van drie maanden bedragen en de onderneming kan aantonen dat arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voorafgaand aan een tewerkstelling van onbepaalde duur overeenstemt het gangbare wervingsbeleid van de onderneming is.

Aanvraag van de premie

De aanvraag van deze premie dient via het WSE-loket (het e-loket van het departement Werk en Sociale Economie) te gebeuren binnen de 3 maanden na de aanwerving van de langdurig werkzoekende. De aanvraag kan enkel online en kan dus niet op papier ingediend worden. Bovendien dient de aanvraag per werknemer te gebeuren.

De aanmelding kan gebeuren via onder andere een elektrische identiteitskaart (EID) of met een token. Elke onderneming of organisatie dient zelf te bepalen wie namens de organisatie toegang zal krijgen tot de toepassing (cf. stappenplan). Dit kan iemand intern zijn, maar desgevallend ook iemand extern. De aanvraag kan bijvoorbeeld ingediend worden door de boekhouder of het loonsecretariaat.

Opgelet: indien de tussenpersoon nog niet gemachtigd is om de onderneming (online) te vertegenwoordigen, dan moet u deze persoon nog eerst machtigen (via het Vlaams gebruikersbeheer, met uw EID en pincode).

Deze termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Concreet betekent dit dat men geen recht meer zal hebben op de premie indien deze niet werd aangevraagd binnen de 3 maanden na de aanwerving van de langdurig werkzoekende.

Indien er bijkomende informatie werd opgevraagd en het dossier 3 maanden na de indiening nog niet volledig is, vervalt het recht op de premie.

Ook als de DmfA 3 maanden na de voorziene uitbetaling nog niet ter beschikking is, vervalt het recht op de premie.

Vroegtijdige beëindiging van de arbeidsrelatie

Bij een te vroege beëindiging van de arbeidsrelatie kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden de premie toch nog uitbetaald krijgen.

De premie blijft behouden indien de beëindiging van de arbeidsrelatie gebeurde:

 • op initiatief van de werknemer;
 • wegens een dringende reden die ten laste van de werknemer wordt gelegd;
 • wegens overmacht;
 • wegens redenen buiten de wil van de werkgever (de werkgever moet het bewijs hiervan leveren).

Dit geldt zowel voor de eerste als de tweede schijf.

Vb. Indien de werknemer zelf ontslag neemt tijdens de eerste drie maanden van tewerkstelling, dan wordt de eerste schijf nog uitbetaald.

Vb. Indien de werknemer zelf ontslag neemt tussen de derde en de twaalfde maand na aanwerving, dan wordt de tweede schijf nog uitbetaald.

Indien de werkgever daarentegen de werknemer ontslaat of indien de tewerkstelling in onderling akkoord wordt beëindigd, wordt er geen premie uitbetaald.

U krijgt een mail wanneer de tewerkstelling beëindigd werd (binnen de 3 maanden of 12 maanden) met de vraag van wie het ontslag uitging. U dient hiervan het bewijs te leveren. Indien u niet reageert binnen de 3 maanden vervalt de uitbetaling van de premie.

Schorsing en terugvordering van de premie

Het departement schorst de betaling van de premie, houdt het verschuldigde bedrag in op de nog te betalen premie of vordert de uitbetaalde premie terug in de volgende gevallen:

 • Indien uit nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens blijkt dat de onderneming een of meer werknemers heeft ontslagen met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de premie;
 • Indien de onderneming de voorwaarden niet naleeft;
 • Indien de onderneming in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.

 

Bron: Besluit van 17 februari 2017 van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 22 maart 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.