Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse dienstencheques – afsprakenkader i.v.m. het aanrekenen van bijkomende kosten

By 28 oktober 2022oktober 31st, 2022No Comments

De werkgeversorganisaties en de Vlaams minister van Werk hebben op 10/10/2022 een afsprakenkader afgesloten over het aanrekenen van administratiekosten in de Vlaamse dienstenchequesector. Dit afsprakenkader bevat geen bijkomende verplichtingen. Het biedt een overzicht van de bestaande regels, die een onderneming moet volgen, als ze naast een dienstencheque, ook bijkomende kosten willen aanrekenen aan gebruikers.

Algemeen

De aanrekening van bijkomende kosten aan de klanten alsook het gezamenlijk aanbieden van producten en diensten zijn in beginsel toegelaten, voor zover deze bepalingen niet in strijd zijn met de geldende dienstenchequeregelgeving en de (federale) regelgeving met betrekking tot consumentenrecht en handelspraktijken.

Deze bijkomende kosten kunnen de vorm aannemen van een vaste bijdrage per uur, per dienstenchequeprestatie of een vaste bijdrage op periodieke basis ( bijv. per maand, kwartaal, jaar,…).

De aangerekende (administratieve) kosten moeten werkelijke en redelijke kosten betreffen.

In de overeenkomst tussen de erkende onderneming en de gebruiker mogen geen bedingen worden opgenomen die, alleen of in samenhang met andere bedingen of voorwaarden, ten aanzien van de gebruiker een kennelijk onevenwicht scheppen.

Afspraken vastleggen en informeren

De erkende onderneming moet de gebruik op voorhand op een duidelijke en begrijpelijke wijze inlichten over de totale prijs van de dienstverlening, met inbegrip van alle eventuele belastingen, producten en diensten die door de gebruiker verplicht moeten worden bijbetaald. Deze afspraken rond “bijkomende kosten” en “het gezamenlijk aanbieden van producten en diensten” moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Indien de regels rond de aanrekening van dergelijk kosten wijzigt gedurende de loop van de overeenkomst of als er geen geschreven overeenkomst is, worden de modaliteiten met betrekking tot de aanrekening van “bijkomende kosten” en “het gezamenlijk aanbieden van producten en diensten” op een later tijdstip toegevoegd aan de gebruikersovereenkomst (vb. via een bijlage). Er dient dan ook verduidelijkt te worden dat het gaat om een aanpassing van de voorwaarden van de gebruikersovereenkomst. De gebruiker dient hier tijdig en op voorhand over ingelicht te worden op een begrijpelijke en duidelijk wijze met de uitdrukkelijke mededeling dat de gebruiker het recht heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst.

Indien de bijkomende supplementen worden berekend op basis van parameters die afhankelijk zijn van de gebruiker, wordt de manier waarop deze prijs berekend wordt op een duidelijke en
ondubbelzinnige manier aan de gebruiker meegedeeld.

Afrekening kosten

Indien de gebruiker de verplichtingen niet heeft nageleefd (vb. laattijdige annulatie) en er hierdoor bepaalde dienstenchequeprestaties niet zijn gepresteerd, dan kan de erkende onderneming de volledige inruilwaarde van de dienstencheque vragen aan de gebruiker indien dit voorzien is in de gebruikersovereenkomst.

Er kunnen geen extra dienstencheques gevraagd worden ter vergoeding van bijkomende kosten of andere goederen of diensten aangezien een dienstencheque enkel gepresteerde
arbeidstijd voor toegelaten activiteiten in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques mag vergoeden.

De afrekening van bijkomende kosten en de aankoop van andere goederen en/of diensten moet steeds schriftelijk gebeuren (digitale of papieren document ter staving van de gevraagde bedragen). De afrekening moet steeds duidelijk de periode waarop ze betrekking heeft alsook het aantal prestaties of andere factoren die meetellen in de berekening van het bedrag vermelden.

De betaling van “bijkomende kosten” of “ andere producten en/of diensten die al dan niet gezamenlijk worden aangeboden met de dienstenchequeprestaties” door domiciliëring kan alleen als
de gebruiker diens uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven. De volmacht moet uitdrukkelijk verwijzen naar de onderliggende overeenkomst tussen de erkende onderneming en de gebruiker waarin de aard, de vervaltermijn en zo mogelijk het juiste bedrag van de gedomicilieerde schuldvordering wordt bepaald. De domiciliëring kan door elke partij te allen tijde rechtsgeldig worden opgezegd mits kennisgeving aan de medecontractant.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/huishoudhulp-betalen-met-dienstencheques/kostprijs-en-belastingvoordeel-van-een-dienstencheque#q-ad56e7d5-8b0f-467f-8fb1-fab01b5f8871; Afsprakenkader tussen de dienstenchequesector en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw betreffende de aanrekening van “bijkomende kosten” en het “gezamenlijk aanbieden van producten aan diensten” aan gebruikers in het stelsel van de dienstencheques. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.